Türk döwletleriň guramasynyň Samarkantdaky sammitiniň esasy temalary – ulag we söwda

Söwdanyň ösüşi, gümrük we ulag hyzmatlary bilen baglanyşykly amallary ýönekeýleşdirmek, täze ulag geçelgelerini döretmek bilen baglanyşykly meseleler Türki döwletleriň guramasynyň 11-nji noýabrda Samarkandda geçiriljek sammitiniň esasy mowzuklaryndan biri bolar.

Bu uly we möhüm syýasy wakanyň gün tertibine bagyşlanyp Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň dolandyryşynyň ýanyndaky Maglumat we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri agentligi tarapyndan geçirilen brifingde ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem, sammitiň netijeleri boýunça gol çekilmegi meýilleşdirilýän resminamalaryň saldamly bukjasy, şol sanda ulag pudagyndaky hyzmatdaşlygy we guramanyň içerki gurluşyny gowulandyrmak baradaky şertnamalar ýaly meseleler barada pikir alşyldy.

Şol bir wagtyň özünde, ýetip gelýän sammitiň esasy resminamasy Samarkand jarnamasy bolup, ol hem çäräniň netijeleri boýunça kabul ediler.

Sammitde Özbegistan guramanyň başlyklygyny öz üstüne alar we Türkmenistanyň hem agza bolmagyna garaşylýar.

Şu güne çenli Türki döwletleriň guramasynyň düzümine Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkiýe we Özbegistan girýär, Türkmenistan bilen Wengriýa synçy döwlet statusyna eýedir.