Ygtyýarnama esasynda hereket edýän raýatlar

Gözle

Telekeçi Klyçew Esger Muradowiç
Salgysy: Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň N.Gutlyýew geňeşliginiň Saýatly obasynyň T.Gylyjow köçesiniň 42-nji jaýy
Telefon belgisi: 99363544433
Salgyt belgisi: 514122514972
Ygtyýarnama belgisi: 3300
Hereket etýän möhleti: 2023-02-25 - 2026-02-25

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Hususy kärhana "Keremli Kenar" hususy kärhanasy
Salgysy: Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Kenar etrabynyň Ý.Gulyýew köçesiniň 33-nji jaýy
Telefon belgisi: 99365709999
Salgyt belgisi: 301114100064
Ygtyýarnama belgisi: 51
Hereket etýän möhleti: 2023-02-23 - 2026-02-23

52.22.12: Deňiz agentirleme boýunça iş


Deňiz we içerki ulgamynda daşamak işi
Hojalyk jemgyýeti "Dor bedew" hojalyk jemgyýeti
Salgysy: Bagtyýarlyk etrabynyň Seýitnazar Seýdi köçesiniň 48-nji jaýy
Telefon belgisi: 99312416800
Salgyt belgisi: 101211005999
Ygtyýarnama belgisi: 12312
Hereket etýän möhleti: 2022-11-23 - 2025-11-23

52.29.22: Awtomobil ulaglary arkaly ýük daşamagy guramak, ýükleri ekspedisiýa etmek (ýany bilen gitmek) işi


Ulag-ekspedisiýa işi
Telekeçi Orazow Akmyrat Baýramgeldiýewiç
Salgysy: Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň Sarahs şäheri
Telefon belgisi: 99365201957
Salgyt belgisi: 207122504628
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Abdullaýew Baýram Orazgeldiýewiç
Salgysy: Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň Astanababa şäherçesiniň Dostluk köçesiniň 1-nji jaýy.
Telefon belgisi: 99365424041
Salgyt belgisi: 516122507011
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Baýramow Toýly Gurbanmyradowiç
Salgysy: Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Çöňür geňeşliginiň Arygoba obasynyň Zynhary köçesiniň 3-nji jaýy
Telefon belgisi: 99364313329
Salgyt belgisi: 608122505192
Ygtyýarnama belgisi: 123
Hereket etýän möhleti: 2023-02-23 - 2026-02-23

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Hojalyk jemgyýeti "Dor bedew" hojalyk jemgyýeti
Salgysy: Bagtyýarlyk etrabynyň Seýitnazar Seýdi köçesiniň 48-nji jaýy
Telefon belgisi: 99312416800
Salgyt belgisi: 101211005999
Ygtyýarnama belgisi: 2456
Hereket etýän möhleti: 2022-11-21 - 2025-11-21

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Açylow Begnazar Taşpoladowiç
Salgysy: Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Köläryk geňeşliginiň Kölaryk obasynyň Azatlyk köçesiniň 12-nji jaýy
Telefon belgisi: 993652034730
Salgyt belgisi: 514122507256
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Garajaýew Rejepguly
Salgysy: Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ahal obasy
Telefon belgisi: 99365233352
Salgyt belgisi: 204122502548
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Hojalyk jemgyýeti "Dor bedew" hojalyk jemgyýeti
Salgysy: Bagtyýarlyk etrabynyň Seýitnazar Seýdi köçesiniň 48-nji jaýy
Telefon belgisi: 99312416800
Salgyt belgisi: 101211005999
Ygtyýarnama belgisi: 123
Hereket etýän möhleti: 2023-02-23 - 2023-02-23

60.10.00: Radiogepleşikleriň işi


Aragatnaşyk babatynda iş