Habarlar

Türkmenistan we Özbegistan ulag aragatnaşyklaryny ýeňilleşdirer we ýük daşaýjylara amatly şert döreder

11.08.2022ý

Daşkent Türkmenistan bilen bilelikdäki ýük awtoulag kompaniýasyny döretmegi teklip edýär

10.08.2022ý

Garabogaz aýlagynyň üstünden geçýän täze köpri köp ýurtlaryň ýük daşaýjylaryna netijeli hyzmat eder

09.08.2022ý

Awazada ulag ministrleri deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar üçin üstaşyr geçirmegiň gurallaryny maslahatlaşarlar

09.08.2022ý

Serdar Berdimuhamedow Garabogazköl aýlagynyň üstünden gurulýan täze köpriniň düýbüni tutdy

09.08.2022ý

Bakuda Aziýa-Ýuwaş umman sebitinden Merkezi Aziýa we Kawkazyň üsti bilen Ýewropa çykýan ulag geçelgesini ara alyp maslahatlaşdylar

09.08.2022ý

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýoly – Ýewraziýa ulgamynyň ähmiýetli bölegi

08.08.2022ý

Türkmenistan üstaşyr merkezi hökmünde uly ähmiýete eýedir – UND Türkiýäniň wekili

08.08.2022ý

Türkmenistan täze ulag-üstaşyr ýollaryny döretmegi maksat edinýär

08.08.2022ý

Türkmenistan bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda ulag hyzmatdaşlygy baradaky resminamalara gol çekildi

08.08.2022ý

Hususy kompaniýalar Türkmenistanyň ulag-üstaşyr kuwwatyny ösdürmäge goşandy üçin sylaglandylar

08.08.2022ý

Türkmen logistik kompaniýalary eksportyň çygryny giňeldýärler

08.08.2022ý

“Türkmenawtoulaglary” agentligi täze häzirkizaman tahograflarynyň hasabyna ýük daşamagyň howpsuzlygyny ýokarlandyrar

08.08.2022ý

Halkara ulag hyzmatdaşlygy

11.02.2022ý

Täze ýol Aşgabat bilen Türkmenabady birleşdirer

21.01.2022ý

Türkmenistanda hususy awtobus eýeleri üçin täze düzgünler girizilýär

21.01.2022ý

TM Trade söwda platformasy ýola goýuldy

21.01.2022ý

«Türkmen Milli Logistik» AGPJ gämi gurluşygy we gämi abatlaýyş pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeldýär

21.01.2022ý

Agentlik barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar» - diýip nygtady. «Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesiniň deregine ministrligiň hukuklarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. «Türkmendemirýollary» agentligi, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhowaýollary» agentligi hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi täze döredilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ulag, aragatnaşyk, kosmos, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmek babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän, döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan döwlet edarasy bolup durýar.

Bildiriş

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara işiň degişli görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň saýtynda görkezilen sanawlardaky resminamalary jemläp, golaýdaky poçta edaralaryna tabşyrylmagy zerurdyr. Ygtyýarnama almak üçin resminamalaryň poçta arkaly iberilmegi tölegsiz amala aşyrylar (Sanawda ýetmeýän resminamalaryň Agentlige gaýtadan iberilmegi muňa girmeýär).

Resminamalar tabşyrylanda, poçta berilýän arzada mobil telefon belgiňizi görkezmegiňizi haýyş edýäris. Şunda ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan amala aşyrylýan her bir hereket barada siziň telefonyňyza SMS habary iberiler we şol telefon belgiňiz bilen e.gov.tm saýtynda şahsy otaga birigip, ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly ýa-da bermekden ýüz dönderilmeginiň sebäpleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyndaky agentlikler

Döwlet hyzmatlar portaly

Döwlet hyzmatlary - bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilik berýär

Habaralaşmak üçin

Biziň salgymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, jaý 7

Email

tca@sanly.tm

Telefon belgisi

+993 12 94 06 29,
+993 12 94 08 76
+993 12 94 06 39

Ýüklenilýär
Siziň hatyňyz iberildi