Habarlar

BMG-de Awazada ulag ministrleriniň maslahaty geçirilendigi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirildi

24.09.2022ý

Türkmen wekiliýeti “InnoTrans 2022” atly iri ulag forumyna gatnaşýar

23.09.2022ý

Özbegistan Türkmenistanyň üstünden Hindistana ulag geçelgesini çeker

23.09.2022ý

"Demirýollary" Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 15 sany ýokary kuwwatlykly täze dizel lokomotiwini satyn aldy

21.09.2022ý

Türkmenistanyň welaýat merkezleriniň dördüsinde täze awtomenziller açylar

19.09.2022ý

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran – Gündogar Aziýadan Pars aýlagyna çenli iň gysga ýol

18.09.2022ý

Türkmenistan ulag geçelgeleri boýunça ŞHG bilen işjeň hyzmatdaşlyga taýýar

17.09.2022ý

COP27: ekologiýa ulagy – aýratyn wajyp mesele

16.09.2022ý

Türkmenistan we BAE port düzümini ösdürmek babatda hyzmatdaşlyk eder

15.09.2022ý

Özbegistan bilen Eýran Türkmenistanyň üstünden awtoulag ýük gatnawyny dikelder

15.09.2022ý

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-nde bilelikdäki ulag-logistika kompaniýasynyň döredilmegini ara alayp maslahatlaşdy

14.09.2022ý

Ministrler Kabinetiniň mejlisinden: 8 aýyň netijeleri we Prezidentiň tabşyryklary

11.09.2022ý

Türkmenistan multimodal ulag hyzmatlaryny hödürlemek işini kämilleşdirer

03.09.2022ý

Türkmenistan multimodal ugur boýunça Hytaýa buýan köküniň uly tapgyryny ýetirdi

31.08.2022ý

“Demirýollary” we Türkmenbaşy porty ýük dolanyşygyny ýylda 400 müň TEU çenli artdyrar

31.08.2022ý

Halkara ulag forumynyň Baş sekretary Türkmenistana geler

31.08.2022ý

Türkmenbaşy porty "Demirgazyk-Günorta" Halkara ulag geçelgesiniň täze merkezine öwrülip biler

29.08.2022ý

Türkmen wekiliýetiniň Astrahana eden sapary netijesinde täze maýa goýum taslamalaryna garaşylýar

28.08.2022ý

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

27.08.2022ý

Astrahan portunda Türkmenistanyň logistika merkezini ösdürmek meselesine garaldy

26.08.2022ý

Agentlik barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar» - diýip nygtady. «Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesiniň deregine ministrligiň hukuklarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. «Türkmendemirýollary» agentligi, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhowaýollary» agentligi hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi täze döredilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ulag, aragatnaşyk, kosmos, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmek babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän, döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan döwlet edarasy bolup durýar.

Bildiriş

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara işiň degişli görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň saýtynda görkezilen sanawlardaky resminamalary jemläp, golaýdaky poçta edaralaryna tabşyrylmagy zerurdyr. Ygtyýarnama almak üçin resminamalaryň poçta arkaly iberilmegi tölegsiz amala aşyrylar (Sanawda ýetmeýän resminamalaryň Agentlige gaýtadan iberilmegi muňa girmeýär).

Resminamalar tabşyrylanda, poçta berilýän arzada mobil telefon belgiňizi görkezmegiňizi haýyş edýäris. Şunda ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan amala aşyrylýan her bir hereket barada siziň telefonyňyza SMS habary iberiler we şol telefon belgiňiz bilen e.gov.tm saýtynda şahsy otaga birigip, ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly ýa-da bermekden ýüz dönderilmeginiň sebäpleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyndaky agentlikler

Döwlet hyzmatlar portaly

Döwlet hyzmatlary - bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilik berýär

Habaralaşmak üçin

Biziň salgymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, jaý 7

Email

tca@sanly.tm

Telefon belgisi

+993 12 94 06 29,
+993 12 94 08 76
+993 12 94 06 39

Ýüklenilýär
Siziň hatyňyz iberildi