Habarlar

Aşgabady we Awazany täze awtobus ugry birikdirer

06.06.2023ý

"Türkmenhowaýollary" içerki gatnawlaryň uçuş tertibini üýtgetdi

01.06.2023ý

Türkmenbaşynyň halkara portuna EcoPort şahadatnamasy gowşuryldy

01.06.2023ý

Eýran-Oman-Türkmenistan-Özbegistan geçelgesi işe başlaýar

30.05.2023ý

Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda toplumlaýyn ulag resminamasy taýýarlanýar

30.05.2023ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentligindäki maslahatda ulag diplomatiýasynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

29.05.2023ý

Ýaş owgan demirýolçylary Türkmenistanda okuw geçdiler

29.05.2023ý

Türkmenistan Leýpsigde geçirilen Halkara ulag forumynyň sammitine gatnaşdy

25.05.2023ý

Ýewropa-Kawkaz-Aziýa ulag geçelgesi sanlylaşdyrylar

24.05.2023ý

TRASEKA awtoulag arkaly Ýewropadan MA synag ýük daşamalaryna badalga berer

22.05.2023ý

Ulag, logistika, gämi gurluşygy - KazanForumda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky taslamalar

22.05.2023ý

Demirgazyk-Günorta geçelgesini ösdürmek üçin halkara konsorsiumy döredilýär

22.05.2023ý

Ориентир на Восток: Туркменистан работает над созданием бесшовного маршрута МТК Север-Юг

19.05.2023ý

На полях KazanForum состоялась встреча Чакыев–Хуснуллин/Минниханов

19.05.2023ý

KazanForumda Türkmenistanyň wekiliýetine Mämmethan Çakyýew baştutanlyk eder

17.05.2023ý

«Türkmenistan» uçar kompaniýasy bilet satmak boýunça daşary ýurt edaralarynyň sanawyny täzeledi

17.05.2023ý

В Ашхабаде обсуждают поправки в Договор о Международном железнодорожном транзитном тарифе

15.05.2023ý

Türkmenistanyň Awtoulag birleşmesi taksi çagyrmak üçin täze goşunda badalga berdi

15.05.2023ý

Hytaý - Merkezi Aziýa: söwda we ýük daşama - sammitiň gün tertibinde bolmagyna garaşylýan mowzuklar

13.05.2023ý

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Delä gatnawlary artdyrar we Pekine gatnawlaryň sanyny azaldar

12.05.2023ý

Agentlik barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar» - diýip nygtady. «Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesiniň deregine ministrligiň hukuklarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. «Türkmendemirýollary» agentligi, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhowaýollary» agentligi hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi täze döredilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ulag, aragatnaşyk, kosmos, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmek babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän, döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan döwlet edarasy bolup durýar.

Bildiriş

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara işiň degişli görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň saýtynda görkezilen sanawlardaky resminamalary jemläp, golaýdaky poçta edaralaryna tabşyrylmagy zerurdyr. Ygtyýarnama almak üçin resminamalaryň poçta arkaly iberilmegi tölegsiz amala aşyrylar (Sanawda ýetmeýän resminamalaryň Agentlige gaýtadan iberilmegi muňa girmeýär).

Resminamalar tabşyrylanda, poçta berilýän arzada mobil telefon belgiňizi görkezmegiňizi haýyş edýäris. Şunda ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan amala aşyrylýan her bir hereket barada siziň telefonyňyza SMS habary iberiler we şol telefon belgiňiz bilen e.gov.tm saýtynda şahsy otaga birigip, ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly ýa-da bermekden ýüz dönderilmeginiň sebäpleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyndaky agentlikler

Döwlet hyzmatlar portaly

Döwlet hyzmatlary - bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilik berýär

Habaralaşmak üçin

Biziň salgymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, jaý 7

Email

tca@sanly.tm

Telefon belgisi

+993 12 94 06 29,
+993 12 94 08 76
+993 12 94 06 39

Ýüklenilýär
Siziň hatyňyz iberildi