Habarlar

По Транскаспийскому маршруту перевозка грузов выросла на 85,3%

29.09.2023ý

Hytaý deňziň üstünden ýokary tizlikli demir ýoly işe girizdi

29.09.2023ý

Türkmenistanda “Aurus” kysymly ulaglar ulanylyp bilner

28.09.2023ý

Türkmenistanyň islendik künjeginden ýüki nädip tiz ugratmaly

28.09.2023ý

Lebap welaýatynda awtoulaglaryň tehniki guratlygyny barlaýan merkezler açyldy

28.09.2023ý

Özbegistanda elektromobiller öndüriler

28.09.2023ý

Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz Türkmenistanyň Gahrymany diýen ada eýe boldy

25.09.2023ý

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaýyň ulag ministrleriniň 1-nji maslahatynda Türkmenistan täze başlangyçlary öňe sürdi

25.09.2023ý

Ýoly däl-de, asmany ulanyň - Parižde “uçýan taksi” peýda bolar

25.09.2023ý

Türkmenistan energetika we ulag arabaglaşygyndaky ähmiýetli ornuny artdyrýar

25.09.2023ý

Arkadag şäherini ösdürmegiň konsepsiýasy taýýarlanylar

24.09.2023ý

Türkmen wekiliýeti Barselona deňiz portunyň işi bilden tanyşdy

23.09.2023ý

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy demir ýol pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegi meýilleşdirýär

23.09.2023ý

"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" - "Türkmenistan" awiakompaniýasynyň ýeke-täk agenti

22.09.2023ý

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Aşgabat şäherine we Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

21.09.2023ý

Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär

21.09.2023ý

Awstriýanyň Demir ýol kompaniýasy Türkmenistana ýük daşar

21.09.2023ý

“Türkmendeňizderýaýollarynda” Yslam Ösüş Bankynyň we Singapur portunyň wekilleri bilen duşuşyk boldy

20.09.2023ý

Duşenbe şäherinde Hytaýy Türkiýe bilen birleşdirýän täze ulag geçelgesi boýunça ýokary derejeli maslahat geçiriler

19.09.2023ý

Russiýa Owganystanyň Demirgazyk – Günorta halkara ulag geçelgesine goşulmak meselesine seretmäge taýýar

19.09.2023ý

Agentlik barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar» - diýip nygtady. «Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesiniň deregine ministrligiň hukuklarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. «Türkmendemirýollary» agentligi, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhowaýollary» agentligi hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi täze döredilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ulag, aragatnaşyk, kosmos, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmek babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän, döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan döwlet edarasy bolup durýar.

Bildiriş

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara işiň degişli görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň saýtynda görkezilen sanawlardaky resminamalary jemläp, golaýdaky poçta edaralaryna tabşyrylmagy zerurdyr. Ygtyýarnama almak üçin resminamalaryň poçta arkaly iberilmegi tölegsiz amala aşyrylar (Sanawda ýetmeýän resminamalaryň Agentlige gaýtadan iberilmegi muňa girmeýär).

Resminamalar tabşyrylanda, poçta berilýän arzada mobil telefon belgiňizi görkezmegiňizi haýyş edýäris. Şunda ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan amala aşyrylýan her bir hereket barada siziň telefonyňyza SMS habary iberiler we şol telefon belgiňiz bilen e.gov.tm saýtynda şahsy otaga birigip, ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly ýa-da bermekden ýüz dönderilmeginiň sebäpleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyndaky agentlikler

Döwlet hyzmatlar portaly

Döwlet hyzmatlary - bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilik berýär

Habaralaşmak üçin

Biziň salgymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, jaý 7

Email

tca@sanly.tm

Telefon belgisi

+993 12 94 06 29,
+993 12 94 08 76
+993 12 94 06 39

Ýüklenilýär
Siziň hatyňyz iberildi