Habarlar

Türkiýe-Eýran-Türkmenistan-Özbegistan ugry boýunça ilkinji ýük otlusy Daşkende geldi

04.12.2022ý

Ýüpek ýolunyň merkezinde Suese bäsdeş – 8 ýyl mundan ozal, GTE demir ýoly ulanmaga tabşyryldy

04.12.2022ý

Türkmenistan bilen RF ulag boýunça bilelikdäki topary döreder

04.12.2022ý

Türkmenistan halkara gatnawlarynda Konteýner otlulary hakynda ylalaşyga goşular

04.12.2022ý

Rus demirýollarynyň hünärmenlerinden ybarat wekiliýet türkmen kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygyň täze taslamalaryny maslahatlaşar

04.12.2022ý

Owganystan Merkezi Aziýanyň üsti bilen Ýewropa eksportyny artdyrýar

02.12.2022ý

Rumyniýanyň Daşary işler ministri Gara deňiz - Hazar deňzi ugry boýunça ýük daşamak baradaky gepleşikleri makullady

02.12.2022ý

Türkmenistan «Demirgazyk-Günorta» halkara geçelgesinde ýükleriň üstaşyr geçirilişini aýda 17 otly düzümine çenli artdyrmagy meýilleşdirýär

02.12.2022ý

Çehiýa Ýewropadan Türkmenistana, Özbegistana we Gazagystana demir ýol arkaly syýahaty guramagy teklip edýär

26.11.2022ý

Türkmenistanyň we Özbegistanyň demirýolçylary ýük dolanyşygynyň ýokarlandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

26.11.2022ý

Bir aýda türkmen-eýran serhediniň üstünden geçýän ýük ulaglarynyň möçberi 3 esse artdy

25.11.2022ý

TDG-niň çäkleri – esasy ýewraziýa söwda we üstaşyr ugurlaryny ösdürmegiň giňişligi

24.11.2022ý

Türkmenistan bilen BAE iki ýurduň portlarynyň arasyndaky özara gatnaşyklary möhüm hasaplaýarlar

22.11.2022ý

Merkezi Aziýada ulag infrastrukturasynda iň ähmiýetli öňegidişlik – Türkmenistanda

21.11.2022ý

Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň gorag zolaklaryny kesgitlemegiň tertibi tassyklandy

19.11.2022ý

Türkmen wekiliýeti Sankt-Peterburgda geçiriljek TRANSTEC halkara sergisine gatnaşar

16.11.2022ý

Türkmenistana Russiýadan bäş sany teplowoz gelip gowuşdy

15.11.2022ý

“Afghantelecom” parahatsöýüjilikli aragatnaşyklar üçin bilelikde işlemäge taýyn

14.11.2022ý

Huawei Türkmenistanda maglumat merkezini gurmagy meýilleşdirýär

14.11.2022ý

“Türkmentel-2022” – hemme bahalardan ýokary epitetler

14.11.2022ý

Agentlik barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar» - diýip nygtady. «Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesiniň deregine ministrligiň hukuklarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. «Türkmendemirýollary» agentligi, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhowaýollary» agentligi hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi täze döredilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ulag, aragatnaşyk, kosmos, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmek babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän, döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan döwlet edarasy bolup durýar.

Bildiriş

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara işiň degişli görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň saýtynda görkezilen sanawlardaky resminamalary jemläp, golaýdaky poçta edaralaryna tabşyrylmagy zerurdyr. Ygtyýarnama almak üçin resminamalaryň poçta arkaly iberilmegi tölegsiz amala aşyrylar (Sanawda ýetmeýän resminamalaryň Agentlige gaýtadan iberilmegi muňa girmeýär).

Resminamalar tabşyrylanda, poçta berilýän arzada mobil telefon belgiňizi görkezmegiňizi haýyş edýäris. Şunda ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan amala aşyrylýan her bir hereket barada siziň telefonyňyza SMS habary iberiler we şol telefon belgiňiz bilen e.gov.tm saýtynda şahsy otaga birigip, ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly ýa-da bermekden ýüz dönderilmeginiň sebäpleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyndaky agentlikler

Döwlet hyzmatlar portaly

Döwlet hyzmatlary - bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilik berýär

Habaralaşmak üçin

Biziň salgymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, jaý 7

Email

tca@sanly.tm

Telefon belgisi

+993 12 94 06 29,
+993 12 94 08 76
+993 12 94 06 39

Ýüklenilýär
Siziň hatyňyz iberildi