Habarlar

Türkmenhowaýollary 9 şähere halkara uçuşlaryny gaýtadan dikeldýär

09.03.2023ý

Türkmenistan ulag meselesini BMG-nyň gün tertibiniň merkezine goýýar

07.03.2023ý

2023-nji ýyldaky «Ýüpek ýoly» ralli-reýdi ähli ýurtlardaky çapyjylar üçin açykdyr

06.03.2023ý

Eýranyň Ýol we şäher ösüşi ministri Türkmenistana sapar bilen geler

06.03.2023ý

Türkmen-amerikan hyzmatdaşlygy logistikada täze derejä çykýar

03.03.2023ý

GDA agza-döwletleriň wekilleri howa giňişliginiň peýdalanyşyny ara alyp maslahatlaşdylar

03.03.2023ý

Hytaýyň China Southern Airlines awiakompaniýasy Urumçiden Aşgabat şäherine uçuşlaryny dikeldýär

03.03.2023ý

«Türkmenpoçta» ýurdumyzyň elektronika öndürijilerini goldaýar

03.03.2023ý

Türkmenabatda 85 sany täze taksi ilata hyzmat edip başlady

02.03.2023ý

530 sany täze awtoulag Aşgabadyň taksi parkynyň üstüni ýetirdi

02.03.2023ý

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň gämi gurluşyk zawodlary hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

02.03.2023ý

Türkmenistan we Gyrgyzystan iki ýurduň ýük daşaýjylary üçin ýeňillikleriň girizilmegini ara alyp maslahatlaşýarlar

02.03.2023ý

Tbilisi we Aşgabat syýahatçylygy täzeden dikeldýärler: gün tertibinde göni uçuşlar

01.03.2023ý

Türkmenistan we Gazagystan halkara awtoulag daşamalaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler

24.02.2023ý

Türkmenistanyň DIM-niň HGI-da Aziýany we Ýewropany birikdirýän ulag taslamalarynyň geljeginiň meseleleri maslahatlaşyldy

23.02.2023ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi we Thales Alenia Space hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

23.02.2023ý

“Türkmenistan” awiakompaniýasy 20-nji martdan Londona we Pekine gatnawlary täzeden dikeldýär

23.02.2023ý

«Tükmentelekom» internetiň nyrhlaryny arzanladyp, onuň iň ýokary tizligini artdyrar

22.02.2023ý

1-nji martdan başlap, AşGTS täze nyrhnamalary girizýär

22.02.2023ý

Azerbaýjan gämiçiligi Baku-Türkmenbaşy-Baku gatnawunda ulag hyzmatlarynyň bahasyny peseldýär

21.02.2023ý

Agentlik barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar» - diýip nygtady. «Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesiniň deregine ministrligiň hukuklarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. «Türkmendemirýollary» agentligi, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhowaýollary» agentligi hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi täze döredilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ulag, aragatnaşyk, kosmos, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmek babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän, döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan döwlet edarasy bolup durýar.

Bildiriş

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara işiň degişli görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň saýtynda görkezilen sanawlardaky resminamalary jemläp, golaýdaky poçta edaralaryna tabşyrylmagy zerurdyr. Ygtyýarnama almak üçin resminamalaryň poçta arkaly iberilmegi tölegsiz amala aşyrylar (Sanawda ýetmeýän resminamalaryň Agentlige gaýtadan iberilmegi muňa girmeýär).

Resminamalar tabşyrylanda, poçta berilýän arzada mobil telefon belgiňizi görkezmegiňizi haýyş edýäris. Şunda ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan amala aşyrylýan her bir hereket barada siziň telefonyňyza SMS habary iberiler we şol telefon belgiňiz bilen e.gov.tm saýtynda şahsy otaga birigip, ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly ýa-da bermekden ýüz dönderilmeginiň sebäpleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyndaky agentlikler

Döwlet hyzmatlar portaly

Döwlet hyzmatlary - bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilik berýär

Habaralaşmak üçin

Biziň salgymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, jaý 7

Email

tca@sanly.tm

Telefon belgisi

+993 12 94 06 29,
+993 12 94 08 76
+993 12 94 06 39

Ýüklenilýär
Siziň hatyňyz iberildi