Habarlar

Türkmenistanyň çäginde 47 940,224 km aragatnaşyk ulgamlary hereket edýär

17.07.2024ý

Türkmenistandaky uniwersitetleriň okuw meýilnamasyna täze hünärler goşuldy

17.07.2024ý

Gazagystan türkmen gazynyň Hytaýa geçirilýän mukdaryny artdyrar

17.07.2024ý

Daşkentde bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň 18-nji mejlisi geçirildi

17.07.2024ý

Türkmenistanyň daşary işler ministri Gazagystanyň täze ilçisi bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň tertibini ara alyp maslahatlaşdy

17.07.2024ý

«Türkmenistan-BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň 2-nji mejlisi geçirildi

17.07.2024ý

Türkmenistanda Ygtyýarly ykdysady operatorlar maksatnamasy durmuşa geçirilýär

17.07.2024ý

Halkara gatnaşyklary institutynyň magistr meýilnamasyna okuwyň täze ugry goşuldy

17.07.2024ý

Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine TDS ISO 9001 hil şahadatnamasy berildi

17.07.2024ý

Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

17.07.2024ý

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar

17.07.2024ý

Halkbank sanly karz we göni aragatnaşyksyz töleg ulgamlaryny ornaşdyrdy

16.07.2024ý

Oba hojalyk pudagynyň netijeli ösdürilmegi azyk bolçulygyny üpjün etmegiň binýadydyr

16.07.2024ý

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan işleriň netijelerine seredildi

16.07.2024ý

Daşkent şäherinde Türkmen-özbek işewürlik geňeşiniň dördünji mejlisi geçirildi

16.07.2024ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mümkinçilikleri Arkadag şäherinde geçirilen tegelek stolda giňişleýin beýanyny tapdy

16.07.2024ý

Wengriýada ahalteke bedewleriniň sergisi we çempionaty geçirildi

16.07.2024ý

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek möwsümi başlandy

16.07.2024ý

Daşkentde "Türkmenistanda öndürilen" atly türkmen harytlarynyň sergisi açyldy

15.07.2024ý

Kabulda TOPH taslamasynyň tehniki we kanuny taraplary boýunça pikir alşyldy

15.07.2024ý

Agentlik barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar» - diýip nygtady. «Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesiniň deregine ministrligiň hukuklarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. «Türkmendemirýollary» agentligi, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhowaýollary» agentligi hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi täze döredilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ulag, aragatnaşyk, kosmos, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmek babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän, döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan döwlet edarasy bolup durýar.

Bildiriş

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara işiň degişli görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň saýtynda görkezilen sanawlardaky resminamalary jemläp, golaýdaky poçta edaralaryna tabşyrylmagy zerurdyr. Ygtyýarnama almak üçin resminamalaryň poçta arkaly iberilmegi tölegsiz amala aşyrylar (Sanawda ýetmeýän resminamalaryň Agentlige gaýtadan iberilmegi muňa girmeýär).

Resminamalar tabşyrylanda, poçta berilýän arzada mobil telefon belgiňizi görkezmegiňizi haýyş edýäris. Şunda ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan amala aşyrylýan her bir hereket barada siziň telefonyňyza SMS habary iberiler we şol telefon belgiňiz bilen e.gov.tm saýtynda şahsy otaga birigip, ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly ýa-da bermekden ýüz dönderilmeginiň sebäpleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyndaky agentlikler

Döwlet hyzmatlar portaly

Döwlet hyzmatlary - bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilik berýär

Habaralaşmak üçin

Biziň salgymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, jaý 7

Email

tca@sanly.tm

Telefon belgisi

+993 12 94 06 29,
+993 12 94 08 76
+993 12 94 06 39

Ýüklenilýär
Siziň hatyňyz iberildi