Habarlar

Türkmenistanda TÜRKSOÝ-a agza ýurtlaryň 2-nji teatr festiwaly geçiriler

16.06.2024ý

«Chevrolet» «Equinox Plus» gibrid krossowerini hödürledi: bu ulag 100 km üçin 1 litrden hem az ýangyç ýakar

16.06.2024ý

«BMW» kompaniýasy täze «M5» nusgasynyň käbir aýratynlyklaryny äşgär etdi

16.06.2024ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi maglumat geçirijiligi 4G-den 10 esse ýokary bolan 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny öwrener

16.06.2024ý

Türkmenistanda Gurban baýramy bellenýär

16.06.2024ý

Şenbe güni, birža söwdalarynda nebit-himiýa önümleri uly islege eýe boldy

16.06.2024ý

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

16.06.2024ý

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

15.06.2024ý

Özbegistan Hyundai ýokary tizlikli alty otlyny satyn aldy

15.06.2024ý

Gazagystan 2032-nji ýyla çenli 478 sany esasy lokomotiw hökmany ýagdaýda edinmeli.

15.06.2024ý

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylary XII-XIII asyrlaryň teňňelerini tapdylar

15.06.2024ý

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna, serkerdelerine we professor-mugallymlaryna

15.06.2024ý

Gurban baýramyny bellemek hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

15.06.2024ý

Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär

15.06.2024ý

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler

15.06.2024ý

Türkmenistanda “Iň gowy monografiýa, ylmy makala, eser” atly bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi

15.06.2024ý

Türkmen animasiýasy Ansi şäherindäki Halkara animasion filmleriň festiwalyna gatnaşýar

15.06.2024ý

Türkmenistanyň ulag diplomatiýasynyň täze gadamlary

15.06.2024ý

Türkmenistan — Hindistan Respublikasy: deňiz ulaglary pudagynda hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

15.06.2024ý

Anna güni, birža söwdalarynda nebithimiýa, ýeňil senagaty önümleri hem-de Türkmen el halysy satyldy

15.06.2024ý

Agentlik barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar» - diýip nygtady. «Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesiniň deregine ministrligiň hukuklarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. «Türkmendemirýollary» agentligi, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhowaýollary» agentligi hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi täze döredilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ulag, aragatnaşyk, kosmos, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmek babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän, döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan döwlet edarasy bolup durýar.

Bildiriş

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara işiň degişli görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň saýtynda görkezilen sanawlardaky resminamalary jemläp, golaýdaky poçta edaralaryna tabşyrylmagy zerurdyr. Ygtyýarnama almak üçin resminamalaryň poçta arkaly iberilmegi tölegsiz amala aşyrylar (Sanawda ýetmeýän resminamalaryň Agentlige gaýtadan iberilmegi muňa girmeýär).

Resminamalar tabşyrylanda, poçta berilýän arzada mobil telefon belgiňizi görkezmegiňizi haýyş edýäris. Şunda ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan amala aşyrylýan her bir hereket barada siziň telefonyňyza SMS habary iberiler we şol telefon belgiňiz bilen e.gov.tm saýtynda şahsy otaga birigip, ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly ýa-da bermekden ýüz dönderilmeginiň sebäpleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyndaky agentlikler

Döwlet hyzmatlar portaly

Döwlet hyzmatlary - bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilik berýär

Habaralaşmak üçin

Biziň salgymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, jaý 7

Email

tca@sanly.tm

Telefon belgisi

+993 12 94 06 29,
+993 12 94 08 76
+993 12 94 06 39

Ýüklenilýär
Siziň hatyňyz iberildi