Habarlar

Halk Maslahatynyň Başlygy Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bilen gutlady

18.05.2024ý

Serdar Berdimuhamedow «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara Ýüzlenme iberdi

18.05.2024ý

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli 136 sany ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy geçiriler

18.05.2024ý

Aşgabatda gaýtadan dronlaryň süweleňi geçiriler

18.05.2024ý

Aşgabatda «Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi» atly forum geçirildi

18.05.2024ý

Türkmenistanyň Prezidenti «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

18.05.2024ý

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

18.05.2024ý

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bellenýär

18.05.2024ý

Anna güni, birža söwdalarynda nebithimiýa we ýeňil senagatynyň önümleri ýokary islege eýe boldy

18.05.2024ý

«Rosstandartda» aýratyn «Logistika komiteti» döredildi

18.05.2024ý

Türkiýe ýurduň çägine 1-den köp smartfon getirmegi gadagan etdi

18.05.2024ý

Russiýanyň we Hytaýyň iri kompaniýalary umumy logistikany dörederler

17.05.2024ý

Aşgabat GDA-nyň çäginde täze sport mümkinçilikleriniň şäheri diýip yglan ediler

17.05.2024ý

Gazagystan Merkezi Aziýa ýurtlary bilen haryt dolanşygyny iki esse artyrmagy maksat edinýär

17.05.2024ý

Türkmenistan woleýbol boýunça CAVA Milletler Ligasynyň finalyna çykdy

17.05.2024ý

Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky ilçisi şol bir wagtda, ýurdumyzyň Bahreýn Patyşalygyndaky ilçisi wezipesine bellendi

17.05.2024ý

Türkmen halkynyň Milli Lideri Tatarystanyň ilkinji Prezidenti bilen duşuşdy

17.05.2024ý

Gurbanguly Berdimuhamedow parahatçylyk üçin yslam başlangyjyny döretmekligi teklip etdi

17.05.2024ý

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara

17.05.2024ý

Türkmenistanyň Prezidenti Norwegiýanyň Patyşasyny gutlady

17.05.2024ý

Agentlik barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar» - diýip nygtady. «Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesiniň deregine ministrligiň hukuklarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. «Türkmendemirýollary» agentligi, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhowaýollary» agentligi hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi täze döredilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ulag, aragatnaşyk, kosmos, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmek babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän, döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan döwlet edarasy bolup durýar.

Bildiriş

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara işiň degişli görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň saýtynda görkezilen sanawlardaky resminamalary jemläp, golaýdaky poçta edaralaryna tabşyrylmagy zerurdyr. Ygtyýarnama almak üçin resminamalaryň poçta arkaly iberilmegi tölegsiz amala aşyrylar (Sanawda ýetmeýän resminamalaryň Agentlige gaýtadan iberilmegi muňa girmeýär).

Resminamalar tabşyrylanda, poçta berilýän arzada mobil telefon belgiňizi görkezmegiňizi haýyş edýäris. Şunda ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan amala aşyrylýan her bir hereket barada siziň telefonyňyza SMS habary iberiler we şol telefon belgiňiz bilen e.gov.tm saýtynda şahsy otaga birigip, ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly ýa-da bermekden ýüz dönderilmeginiň sebäpleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyndaky agentlikler

Döwlet hyzmatlar portaly

Döwlet hyzmatlary - bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilik berýär

Habaralaşmak üçin

Biziň salgymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, jaý 7

Email

tca@sanly.tm

Telefon belgisi

+993 12 94 06 29,
+993 12 94 08 76
+993 12 94 06 39

Ýüklenilýär
Siziň hatyňyz iberildi