Habarlar

Türkmenbaşynyň porty Özbegistan bilen Azerbaýjany üstaşyr daşamalar bilen üstünlikli baglaşdyrdy

25.01.2023ý

Owganystan Türkmenistanyň üsti bilen Türkiýä täze ugur boýunça harytlary eksport etdi

23.01.2023ý

Astrahan oblastynyň port aýratyn ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezi peýda bolar

21.01.2023ý

Ulag babatynda türkmen-russiýa hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça tegelek stol geçirildi

20.01.2023ý

Russiýadan gelýän ýükleriň Türkmenistandan üstaşyr geçirilişi bir ýylda dört esse ösüş görkezdi

20.01.2023ý

Türkmenistanda “Kamaz” elektrobuslary synag ediler

19.01.2023ý

Owganystanyň demirýol müdirliginiň işçiler topary tejribe almak üçin Türkmenabat şäherine geldiler

15.01.2023ý

Huawei Türkmenistanyň telefon ulgamynyň giňelmegine we döwrebaplaşdyrylmagyna gatnaşar

13.01.2023ý

Türkmenistanyň gümrükhanasy HÝD kitapçasy bolanlara “Ýaşyl geçelgeleri” kesgitledi

12.01.2023ý

Ýüpek ýol hereketi ösýär we sanlaşdyrylýar

10.01.2023ý

Hytaýyň we Türkmenistanyň ulag taslamalarynyň bilelikde amala aşyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

10.01.2023ý

Türkmenistan hytaý lokomotiwleri üçin $30 mlnätiýaçlyk şaýlaryny satyn aldy

09.01.2023ý

Türkmenistan we HHR ulag boýunça ylalaşyk taýýarlaýar

06.01.2023ý

Türkmenistan 1-nji ýanwardan başlap Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça fider deňiz daşamalaryny ýola goýýar

05.01.2023ý

Wýetnam-Gazagystan göni demirýol gatnawy işe girizildi

05.01.2023ý

Özbegistandan iberilen mis konsentraty Türkmenbaşy portundan Ýewropa ugradyldy

28.12.2022ý

Ýaponiýanyň awtoulaglary türkmen taksileriniň sanyny artdyrar

27.12.2022ý

Tokaýew GDA üçin Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demirýolunyň möhümdigini nygtady

27.12.2022ý

Sepsiz ýol: Demirgazyk-Günorta HUG-niň gündogar ugrunda umumy töleg ýeňilligi girizilýär

22.12.2022ý

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň ulag ulgamynyň ýolbaşçylary Awazada duşuşdylar

14.12.2022ý

Agentlik barada

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2021-nji ýylyň 9-njy iýulda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar» - diýip nygtady. «Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär. Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesiniň deregine ministrligiň hukuklarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi döredildi. «Türkmendemirýollary» agentligi, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhowaýollary» agentligi hem-de «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi täze döredilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ulag, aragatnaşyk, kosmos, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek we sanly ykdysadyýeti ösdürmek babatda döwlet syýasatynyň amala aşyrylmagyny üpjün edýän, döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýan döwlet edarasy bolup durýar.

Bildiriş

Guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alnan, ýuridiki şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara işiň degişli görnüşleriniň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan ygtyýarlylandyrylýandygy barada habar berýäris.

Munuň üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň saýtynda görkezilen sanawlardaky resminamalary jemläp, golaýdaky poçta edaralaryna tabşyrylmagy zerurdyr. Ygtyýarnama almak üçin resminamalaryň poçta arkaly iberilmegi tölegsiz amala aşyrylar (Sanawda ýetmeýän resminamalaryň Agentlige gaýtadan iberilmegi muňa girmeýär).

Resminamalar tabşyrylanda, poçta berilýän arzada mobil telefon belgiňizi görkezmegiňizi haýyş edýäris. Şunda ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan amala aşyrylýan her bir hereket barada siziň telefonyňyza SMS habary iberiler we şol telefon belgiňiz bilen e.gov.tm saýtynda şahsy otaga birigip, ygtyýarnamanyň berilmegi bilen bagly ýa-da bermekden ýüz dönderilmeginiň sebäpleri barada giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyndaky agentlikler

Döwlet hyzmatlar portaly

Döwlet hyzmatlary - bu döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly bolup, ol her bir raýata döwlet we ýerli hyzmatlar baradaky maglumatlary anyklamaga mümkinçilik berýär

Habaralaşmak üçin

Biziň salgymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, jaý 7

Email

tca@sanly.tm

Telefon belgisi

+993 12 94 06 29,
+993 12 94 08 76
+993 12 94 06 39

Ýüklenilýär
Siziň hatyňyz iberildi