21.09.2023ý

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Aşgabat şäherine we Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň tabşyrygy esasynda Aşgaba...

21.09.2023ý

Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär

20-21-nji sentýabrda Türkmenbaşy şäherinde Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär. Oňa «Türkmenawtoulaglary»...

21.09.2023ý

Awstriýanyň Demir ýol kompaniýasy Türkmenistana ýük daşar

Awstriýanyň Federal demir ýollarynyň ýük bölümi “Orta geçelge” ady bilen tanalýan Hazarüsti halkara ulag geçelgesi arkaly Türkmenistana, Gazagystana we...

20.09.2023ý

“Türkmendeňizderýaýollarynda” Yslam Ösüş Bankynyň we Singapur portunyň wekilleri bilen duşuşyk boldy

  2023-ji ýylyň 18-nji sentýabrynda “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri bilen Yslam Ösüş Bankynyň we Singapur portunyň wekilleriniň arasynda duşuşyk boldy....

19.09.2023ý

Duşenbe şäherinde Hytaýy Türkiýe bilen birleşdirýän täze ulag geçelgesi boýunça ýokary derejeli maslahat geçiriler

21-nji sentýabrda Täjigistanyň paýtagty Duşenbede Täjigistan – Özbegistan – Türkmenistan – Eýran – Türkiýe täze multimodal ulag geçelgesi bo&...

19.09.2023ý

Russiýa Owganystanyň Demirgazyk – Günorta halkara ulag geçelgesine goşulmak meselesine seretmäge taýýar

Russiýa Federasiýasynyň Premýer-ministri Mihail Mişustin Belarusy, Russiýany, Gazagystany, Özbegistany, Owganystany we Pakistany özara baglanyşdyrýan Demirgazyk – Günorta hal...

19.09.2023ý

Aşgabatda Türkmenistanyň we Russiýanyň gümrük edaralary bilelikdäki ylalaşyklaryň taslamalaryny maslahatlaşýarlar

18-nji sentýabrda Russiýa Federasiýasynyň Federal gümrük gullugynyň wekiliýeti Aşgabada iki günlük iş sapar bilen geldi. Russiýanyň gümrükçileriniň iş sapary...

18.09.2023ý

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty ýük daşalyşyny 30 göterime golaý artdyrdy

"Deňiz söwda floty" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýanwar - awgust aýlarynda ýük daşalyşyny geçen ýylyň degişli döwründäkiden 28,6 g&ou...

16.09.2023ý

Türkmenistanyň we Russiýanyň arasynda demir ýol arkaly ýük dolanyşygy 57 göterim artdy

Demirgazyk – Günorta halkara ulag geçelgesi arkaly Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky ýük dolanyşygy şu ýylyň ýanwar – awgust aýlarynda...

15.09.2023ý

“Maersk” Merkezi Aziýanyň bazarlaryna ünsi çekýär

Dünýä söwdasynyň barometri diýlip atlandyrylýan “Maersk” kompaniýasy Merkezi Aziýanyň bazarlarynyň ählumumy ýük daşamalaryndaky barha artýan &au...

15.09.2023ý

Hazar media forumynda Demirgazyk – Günorta ulag geçelgesiniň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar

18-19-njy sentýbarda Russiýanyň Astrahan şäherinde Hazar mediaforumy geçiriler. Onuň çäklerinde “Demirgazyk – Günorta halkara ulag geçelgesi. Täze durmuş – t...

14.09.2023ý

Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz Merkezi Aziýa ulag-logistika platformasyny işe girizmegi teklip etdi

Duşenbe şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynda Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz Merkezi Aziýa ulag-logistika platformasyny işe girizmegi t...

14.09.2023ý

Stambuldaky pudaklaýyn forumda Türkmenistanyň demirýollarynyň mümkinçilikleri bilen tanyşdyryldy

“Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygy Azat Atamyradowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Türki döwletleriň guramasyna agza ýurtlaryň (TDG) demirýol...

14.09.2023ý

“Balkan” gämigurluşyk zawody koreý hünärmenleri bilen 2 sany gury ýük gämisini gurar

“Balkan” gämigurluşyk we abatlaýyş zawody we Koreýa Respublikasynyň “Koryo Shipbuilding” (KSIT) kompaniýasy ýük göterijiligi 6100 tonna bolan 2 sany gury ý&...

13.09.2023ý

Hazar deňzi instituty hem-de Halkara umman instituty Ähtnama gol çekdiler

Aşgabatda Hazar deňzi instituty bilen Halkara umman institutynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Gol çekmek dabarasy “Arçabil” m...

13.09.2023ý

3 aýlyk uçarbeletlik okuwlara resminamalar kabul edilýär

“Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dalaşgärleri öňünden saýlap seçmek bilen, dowamlylygy 3 aý bolan u&...

13.09.2023ý

Merkezi Aziýanyň ulag ministrlikleriniň ýolbaşçylary möhüm ylalaşygyň taslamasyny makullarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew Duşenbe şäherinde geçiriljek Merkezi Aziýa döwletl...

13.09.2023ý

Oleg Kononenkonyň raketa-göterijisi iň dowamly Arş syýahatyna taýýarlyk görýär

Kosmiki enjamlaryň uçurylýan merkezi Baýkonurda "Soýuz-2.1a" raketa göterijisinde halkara ekipaž düzümini Arşa ugratmak boýunça taýýarlyk işleri tamamlandy. Ek...

12.09.2023ý

Döwlet gümrük gullugy hususy taraplar bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär

Mary welaýat gümrükhanasynda geçirilen okuw-maslahatynda hususy taraplar bilen eksport-import gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň usullary maslahatlaşyldy. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda...

12.09.2023ý

"Akylly" syýahatçylyk we göni howa gatnawlary: Merkezi Aziýanyň we Koreýa Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljegi

Pandemiýa hadysalaryndan soň, syýahatçylygy nädip janlandyrmaly? Bu babatda Merkezi Aziýa döwletleri koreý syýahatçylaryna näme teklip edip bilýär? Bu ugu...

12.09.2023ý

Arkadag şäheriniň we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary taksini indi onlaýn çagyryp bilerler

"Awtoulag kärhanalar birleşigi" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Arkadag şäherinde we Ahal welaýatynda onlaýn taksi çagyrmak hyzmatynyň işe girizilendigini habar ber&y...

12.09.2023ý

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginde koreýaly kärdeşler bilen gämigurluşyk hyzmtdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary Koreýa Respublikasynyň Deňiz enjamlary assosiasiýasynyň (KOMEO) we “Koryo Shipbuilding” kompaniýasynyň wek...

12.09.2023ý

Özbegistan we Russiýa Türkmenistanyň üstünden ýük aragatnaşygyny ýola goýmagy meýilleşdirýärler

Özbegistanyň ulag ministri Ilhom Mahkamow bilen Russiýa Federasiýasynyň ulag ministriniň orunbasary Dmitriý Zwerew bilen geçirilen gepleşiklerde Özbegistan – Türkmenistan – Ha...

12.09.2023ý

Polşada «howada hereket edýän» otlyny synag etdiler

Polşanyň «Nevomo» startapy otlulara demir ýola galtaşmazdan ýokary tizlik bilen hereket etmäge mümkinçilik berýän tehnologiýany işläp taýýarlady. D&u...

09.09.2023ý

«Türkmenistan» awiakompaniýasy satyn alnan petekleri onlaýn görnüşinde yzyna gaýtarmagyň tertibi barada habar berdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy saýtynda satyn alnan awiapetekleri yzyna gaýtarmagyň tertibini öz resmi saýtynda ýerleşdirdi. Resminama laýyklykda, elde ýa...

09.09.2023ý

Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz daşary ýurtlara amala aşyrylýan howa gatnawlarynyň ugurlaryny we sanyny köpeltmek boýunça täze teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy

Şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň ösüş depgini 106,2 göterime, ýolagçy gat...

08.09.2023ý

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty däneli ekinleri üstaşyr geçirmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty dürli görnüşli harytlary üstaşyr geçirmek üçin döwrebap we möhüm ulag-logistika merkezidir. Daşary döwletlerden, hususan-da, Russi&yac...

07.09.2023ý

Laos döwleti Durnukly ulag boýunça dostlar toparyna goşuldy

Laos Halk-Demokratik Respublikasy Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2022-nji ýylyň iýulynda döredilen Durnukly ulag boýunça dostlar toparyna goşuldy. Laos döwleti deňze çyklagasy bo...

06.09.2023ý

Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa pudagy fransuz kompaniýalarynda gyzyklanma döredýär

Ulag-kommunikasiýa pudagy Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň çalt depginde ösýän ugurlarynyň biridir we ol dünýä ulag ulgamyna goşulmak üçin täze mümkin...

06.09.2023ý

Aşgabat we Pariž şäherlerini ýakyn wagtda uçar gatnawlary baglanyşdyrar

Türkmenistanda ýakyn aýlarda Aşgabat we Pariž şäherleriniň arasynda ýolagçy uçar gatnawlaryny gaýtadan dikeltmek boýunça tehniki işler alnyp barylýar. Bu bar...

05.09.2023ý

Primorskiý sebitiniň ýene dört obasy Türkmenistandan ynsanperwer kömegini alar

Suw joşmasyndan ejir çeken Primorskiniň ýaşaýjylary üçin Türkmenistandan ynsanperwer kömek ýükleriniň bir bölegi Oktýabrskiý okrugynyň obalarynyň arasynda p...

05.09.2023ý

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty täze guruljak gämiler barada mälim edýär

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty häzirki döwürde “Balkan” gämigurluşyk zawodynda iki sany gury ýük gämisini gurmaga taýýarlyk görýär. Hormat...

04.09.2023ý

Yragy hem-de Eýrany täze demirýol şahasy birleşdirer

Yragyň Basra welaýatynyň Şalamçe şäherindäki serhet geçelgesinde Yrak bilen Eýranyň arasyndaky geljekki demirýoluň düýbüni tutmak dabarasy boldy. Dabara  Yragyň pr...

04.09.2023ý

«Halkara Gatnaw Logistika» hojalyk jemgyýeti Gazagystana üstaşyr ýükleri geçirdi

Ulag logistikasy ykdysadyýetiň, söwdanyň we bäsdeşligiň ösüşinde wajyp orny eýeleýär. Şundan ugur alyp, ulag-logistika pudagynyň ösüşinde hususy kompaniýalar hem a&yac...

04.09.2023ý

Ýeňil awtoulaglaryň rallisine gatnaşyjylar Türkmenistana geldiler

“Dunaýdan Orhuna çenli Ýüpek ýoly” ýeňil awtoulaglaryň ilkinji rallisine gatnaşyjylar Tükmenistana geldiler. Olary ýurduň resmi adamlary garşyladylar we paýtag...

03.09.2023ý

“Emirates” awiakompaniýasy köp dil bilýän robotlary işe girizýär

“Emirates” awiakompaniýasy Dubaý şäheriniň howa menzilinde ýolagçylary hasaba almak işini çaltlandyrmak üçin 200 sany “köp dil bilýän” ro...

01.09.2023ý

Türkmenbaşy şäherinde aragatnaşyk merkeziniň täze edara binasy gurlar

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde aragatnaşyk merkeziniň täze edara binasyny gurar. Desganyň gurmak boýunça degişli bäsleşigi ge&cced...

01.09.2023ý

“Balkan” gämi gurluşyk zawodynda iki sany gury ýük gämisi gurlar

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi üçin iki sany gury ýük gämisini gurar. Hormatly Prezidentimiz, Ark...

01.09.2023ý

Türkmenistan we Gruziýa halkara awtomobil ýük daşamalaryny artdyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Aşgabat şäherinde halkara awtomobil ýük daşamalary boýunça türkmen-gruzin bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa türkmen tarapyndan «Türkmenawtoula...

31.08.2023ý

Arkadag şäheri boýunça elektrobuslaryň gatnaw ugurlary mälim edildi

“Türkmenawtoulaglary” agentligi Arkadag şäherinde hereket edýän jemgyýetçilik ulaglaryň – elektrobuslaryň gatnaw ugurlaryny mälim etdi. “Yutong” kysymly bu ele...

31.08.2023ý

Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparyň nobat...

30.08.2023ý

Ulag-logistika kompaniýalary türki döwletleriň halkara forumyna çagyrylýar

Türkmenistanyň ulag-logistika kompaniýalary, degişli döwlet edaralary we gulluklary 13-14-nji sentýabrda Stambul şäherinde geçiriljek multimodal daşamalar we logistika boýunça halk...

29.08.2023ý

Aşgabatda täze awtomobil köprüsi gurlar

Aşgabat şäheriniň demirgazyk – günbatarynda G.Kulyýew bilen “Täze zaman” ýaşaýyş toplumyna barýan ýoluň kesişýän ýerinde täze awtomobil k&...

29.08.2023ý

200 awtoulag pagta ýygym möwsümine taýýarlanyldy

“Maryawtoulag” önümçilik birleşiginde ýük göterijiligi ýokary bolan 200 töweregi kuwwatly awtoulag pagta ýygym möwsüminde hasyly daşamak işinde ulanmak &uu...

29.08.2023ý

Bişkekde gümrük edaralarynda gender syýasatynyň amala aşyrylyşy boýunça Türkmenistanyň tejribesi görkezildi

Gyrgyzystan Republikasynyň paýtagty Bişkekde Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň hem-de Bütindünýä gümrük guramasynyň guramagynda g&uu...

26.08.2023ý

Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz ýolagçy we ýük dolanyşygynyň depginini artdyrmagy gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezdi

Şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp 25-nji awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz ýolagçy we &yacut...

26.08.2023ý

Türkmenbaşy - Gyzylsuw gämili deňiz gatnawyna biletleriň bahasy arzanladyldy

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty 1-nji sentýabrdan Türkmenbaşy - Gyzylsuw aralygyna gämi gatnawlaryna biletleriň bahalaryny arzanlatdy. Bu deňiz ugruna gatnawlar "Çarlak" we "Rowaç" ý...

25.08.2023ý

Türkmenistandan iberilen ynsanperwerlik ýüki Primorskiý kraý sebitine eltildi

40 tonna ynsanperwerlik ýüki özünde jemlän ýük uçary Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitiniň howa menizline bardy. Türkmenistandan iberilen y...

24.08.2023ý

Türkmenistan we Malaýziýa maglumat-aragatnaşyk pudagynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirer

Syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, energetika we ynsanperwer ugurlarda türkmen-malaýziýa köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň giň ugurlary Türkmenistanyň Daşary işl...

22.08.2023ý

“Belavia” awiakompaniýasynyň bilet satuwynda bökdençlik bolmaz

“Belavia” awiakompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň ulgamynyň täzelenmegi bilen baglanyşykly biletleriň satuwynda hiç-hili bökdençlik bolmaz. Ýakynda Belarus d&o...

18.08.2023ý

Türkmenbaşy portundaky daşary ýurt gämileri reýdde goşmaça ýangyç alyp bilerler

Deňiz söwda floty Türkmenbaşy Halkara portuna girýän daşary ýurt gämilerine bukkerleme hyzmatyny, ýagny diňe gämi duralgalarynda däl, eýsem reýdlerinde hem dizel &ya...

15.08.2023ý

Türkmenistan Kamboja göni uçuşlary amala aşyrýan Merkezi Aziýada ilkinji ýurt bolmagy maksat edinýär

Türkmenistanyň Kamboja Patyşalygyndaky ilçisi Muhammetnyýaz Maşalow iki ýurduň arasyndaky syýahatçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň Kamboja göni u&ccedi...

14.08.2023ý

Gyrgyzystanda sebitiň iri logistika parky dörediler

2024-nji ýylda Merkezi Aziýanyň “A” derejeli iri logistika parky Gyrgyzystanda öz işine başlar. Bu barada bu boýunça taslamanyň konsultanty “NF Group” kompaniýasy &ou...

13.08.2023ý

Surat hakykaty: Garabogazköl aýlagynyň üstünden HÄM-den älem «ýük ulagy» surata alyndy

Orbital şekilde, Halkara älem menziline ýakynlaşanda, Türkmenistanyň Garabogazköl aýlagynyň kenarynda uçýan Cygnus ýük älem gämisini surata alyndy. Surat ýaky...

13.08.2023ý

Eýranyň Türkmenistandaky ilçisi TASS-a energetika we ulag hyzmatdaşlygy barada gürrüň berdi

Eýranyň Türkmenistandaky ilçisi Golam Abbas Arbab Hales TASS-yň habarçysy bilen söhbetdeşi boldy. Russiýa agentligi diplomatyň energetika we ulag pudagynda türkmen-eýran hyzmatdaşl...

12.08.2023ý

“Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hyzmatlary hödürleýär

“Türkmenistan awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň howa ýük daşamalaryndaky resmi agenti hökmünde “Türkmenistanyň Ulag-logist...

12.08.2023ý

Azerbaýjan Hazar sebitiniň iri ulag merkezine öwrülmegini goldaýar

– Hazar deňzi bizi birleşdirýän örän gymmatly çeşme bolan parahatçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk deňzidir. Baku biziň ýurtlarymyzyň Hazardaky özara gatnaşyklaryna uly ähmi&...

11.08.2023ý

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky orta hünär okuw mekdeplerinde 2023-2024-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleri kabul edişlik gyzgalaňly dowam edýär

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde we Türkmenabat şäherindäki Derýaçyly...

11.08.2023ý

BAE Türkmenistanyň demir ýoly arkaly Demirgazyk-Günorta geçelgesi boýunça üpjünçilik bilen gyzyklanýar

EAEU bilen BAE ýurtlarynyň arasynda ýük daşamalary, şol sanda Türkmenistanyň üsti bilen demir ýol arkaly gatnaw, 10-njy awgust penşenbe güni Ýewraziýa Ykdysady Komissiý...

10.08.2023ý

Merkezi Aziýanyň iň beýik asma ýoly «Çimgan» özbek şypahanasynda gurlar

Özbegistandaky «Çimgan» halkara ähli möwsümler üçin şypahanasynda sagatda 800 adamlyk kuwwatlylygy bolan maýatnik görnüşli beýik dag asma ýoly gurla...

10.08.2023ý

Özbegistan Hazar deňzinde öz flotunyň bolmagyna gyzyklanma bildirýär

Özbegistan Hazaryň üsti bilen Transhazar ugry boýunça ýük daşamalaryň artmagyna goşant goşjak öz gämileriniň bolmagyna gyzyklanma bildirýär. Bu barada Özbegistanyň Ula...

09.08.2023ý

Türkmen-özbek serhediniň çäginde syýahatçylar üçin maglumat merkezi açyldy

«Daşoguz—Şawat» barlag-goýberiş nokadynyň çäginde Özbegistana syýahat etmek isleýänler üçin maglumat merkezi açyldy.    Merkezde goňşy &yacu...

07.08.2023ý

Kazandan Aşgabada uçuşlaryň täze tertibi çap edildi

8-nji awgustdan 28-nji oktýabra çenli döwürde Aşgabat – Moskwa – Aşgabat ugry boýunça uçuşlaryň wagtlaýyn ýatyrylandygy sebäpli, “Türkmenistan&...

03.08.2023ý

Awazada dynç alýanlar üçin Hazar deňzi boýunça gämili gezelençler guralýar

Türkmenistanyň Deňiz söwda floty Hazar deňziniň kenary boýunça täze gämili gezelenç ugrunyň açylandygyny yglan etdi.   Deňizde gämili gezelenç – bu açyk...

03.08.2023ý

“Türkmenhowaýollary” Aşgabada gatnawlarynyň sanyny artdyrdy

Giriş synaglaryny tabşyrmak maksady bilen Aşgabada gelýän dalaşgärleriň sanynyň köp bolmagy bilen baglylykda, “Türkmenhowaýollary” welaýatlardan paýtagtymyza goşmaç...

02.08.2023ý

Balkanda nobatdaky gämä abatlaýyş işleri geçirildi

“Balkan” gämigurluşyk we abatlaýyş zawodynda milli flotumyzyň nobatdaky gämisine abatlaýyş işleri geçirilip taýýar edildi. “Atamyrat Nyýazow” diýli...

01.08.2023ý

«Туркменские авиалинии» с 1 августа приостановили полеты по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад

С 1 августа 2023 года приостановлены рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад, выполняемых «Туркменскими авиалиниями». Полеты в Россию будут осуществляться по направлению Ашхабад – Казань –...

27.07.2023ý

Türkmenistan we Özbegistan gümrükhanada öňünden habar berme babatynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýärler

Türkmenistan we Özbegistan gümrük edaralarynyň harytlar we ulag serişdeleri barada öňünden habardar edilmegi babatynda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar.   Bu mesele Türkmenistanyň D&o...

25.07.2023ý

“Älem TV” kartlary indi “Türkmenpoçtanyň” ähli nokatlarynda satylyp başlanar

1-nji awgustdan "Türkmenpoçta" (https://post.tm/) poçta aragatnaşyk kärhanasy özüniň ähli nokatlarynda “Älem TV” hemra teleýaýlymynyň kartlaryny satyp başlar. &...

24.07.2023ý

Uly aýlag sebtinden Türkmenistan-Hytaý ilkinji göni howa ýük howa gatnawy açyldy

“Türkmenhowaýollarynyň” üsti akylly elektronika, egin-eşik we beýleki harytlar bilen doldurylan ýük uçary Şençžen-Baoan halkara howa menzilinden Türkmenistanyň pa&...

21.07.2023ý

Lýuksemburgyň iri ulag kompaniýasy Türkmenistanyň üsti bilen ýükleri daşaýar

Ýewropanyň Lýuksemburg döwletinde esaslandyrylan iri “Cargolux Airlines” ulag-logistik kompaniýasy Türkmenistanyň üsti bilen yzygiderli ýük howan gatnawlaryny ýeri...

20.07.2023ý

GDA-nyň Ýolçularyň hökümetara geňeşiniň başlygy türkmen tarapyna hoşallyk bildirdi

19-njy iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Aşgabada sapar bilen gelen GDA-nyň Ýolçularyň hökümetara geňeşiniň başlygy Buri Karimow bilen duşuşdy.  ...

19.07.2023ý

Owganystanda Özbegistan bilen Pakistany birleşdirýän demir ýol geçelgesi gurlar

Pakistan, Özbegistan we Owganystan Transowgan demir ýol geçelgesini gurmagy maksat edinýärler. Degişli resminama 3 ýurduň iş toparlarynyň geçiren duşuşygynda gol çekildi.  ...

18.07.2023ý

Türkmenistanyň wekiliýeti Alýat erkin ykdysady zolagyna baryp gördüler

Azerbaýjan Respublikasynda saparda bolýan Türkmenistanyň wekiliýeti Alýat erkin ykdysady zolagyna baryp, bu ýeriň dolandyryş müdirliginiň başlygy Waleh Aleskerow bilen duşuşyk geç...

18.07.2023ý

Türkmenistan Nýu-Ýorkda durnukly şäher ulagy boýunça çäräni geçirdi

BMG-nyň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda geçýän durnukly ösüş boýunça ýokary derejedäki Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň BMG-nyň ýanyndak...

17.07.2023ý

Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi sebitara durnukly ulag meselelerini ara alyp maslahatlaşdy

Belgiýa Patyşalygynda Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň arasynda durnukly ulag gatnaşyklaryna degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Oňa beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilçiler...

15.07.2023ý

200-e golaý ýük awtoulaglary Marydaky däne ýygnamak möwsümine işe girizildi

«Maryawtoulag» önümçilik birleşiginiň 200-e golaý uly ýük awtoulaglary welaýatdaky däne ýygnamak işine girizildi.   Şeýle hem hususy sürüjil...

14.07.2023ý

Dünýäniň dürli şäherlerinden Aşgabada uçuşlara uçuş biletleri onlaýn-satuwa çykaryldy

«Türkmenistan» uçar kompaniýasy dünýäniň dürli şäherlerinden Aşgabada uçuşlara biletleriň onlaýn-satuwa çykarylandygyny ýatlatdy. Degişli bildir...

13.07.2023ý

Russiýa “Demirgazyk - Günorta” geçelgesiniň dündogar şahasy arkaly ýük gatnawyny artdyrýar

“Rossiýskiýe železnyýe dorogi” (RŽD) açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň direktorynyň orunbasary Mihail Glazkow demir ýollary arkaly eksporta niýetlene...

02.07.2023ý

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi iki daşary ýurt kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk Ähtnamasyna gol çekdi

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi “NEC Telecommunication Information Technologies Ltd.Sti” we “Delta Telecom Ltd” kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk boýunça Ähtnamalary...

02.07.2023ý

“TürkmenTel-2023” Halkara maslahaty “Connect. Innovate. Commerce” şygary bilen geçiriler

“TürkmenTel-2023” Halkara maslahaty “Connect. Innovate. Commerce” şygary bilen geçiriler. Şygar "Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýew tarapyndan t&a...

30.06.2023ý

Türkmenistana «TOGG» kysymly elektrik awtoulaglary gelip gowuşdy

«Akylly» şäher - Arkadagyň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa uly hormat bilen Türkmenistana ilkinji gezek getirilen «TOGG» kysymly elektrik awtoulagla...

30.06.2023ý

Türkmenbaşy bilen Mahaçkalanyň arasynda ilkinji ýük gämisiniň gatnawy 2023-nji ýylyň ahyryna çenli ýola goýlar

Türkmenbaşy bilen Mahaçkalanyň arasynda konteýner ýükleri daşamak üçin 2023- nji ýylyň ahyryna çenli ilkinji ýük gämisiniň yzygider gatnawynyň ýola g...

24.06.2023ý

Ýewropa Merkezi Aziýanyň ykdysadyýetleriniň we Hazaryň üsti bilen ýük akymlarynyň uly ösüşine garaşýar

Ýewropada, Aziýada, Demirgazyk we Günorta Amerikada işleýän “Rhenus Logistics” nemes logistik kompaniýasy Gazagystan Demirýollary (KTŽ) bilen bilelikde Hazaryň Aktau we Kury...

21.06.2023ý

Türkmenistan Hytaýdan üstaşyr ýük daşamalarynyň artdyrylmagyny maksat edinýär

Türkmenistan halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini ulanyp, Hytaýdan üstaşyr ýük daşamalaryny artdyrmaklyga gyzyklanýar. Bu barada Türkmenistanyň Hyta...

21.06.2023ý

Türkmen logistika kompaniýalary sanlylaşdyrmak işinde Pribaltika ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk eder

“Türkmen Logistika” assosiasiýasy Latwiýanyň Ýük ekspeditorlar we logistika milli assosiasiýasy we Litwanyň Eksportçylar we logistler milli assosiasiýasy bilen ö...

21.06.2023ý

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi Koreýanyň deňiz enjamlaşdyryş assosiasiýasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürer

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçylary Koreýa Respublikasynyň deňiz enjamlaşdyryş assosiasiýasynyň sebitleýin wekili (KOMEA) Kang Nam Ýon bilen...

20.06.2023ý

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty ýanwar— maý aýlarynda Bakudan 200-den gowrak gämini kabul etdi

Türkmenbaşynyň halkara deňiz porty üstümizdäki ýylyň bäş aýynyň dowamynda Bakudan 213 gämini kabul etdi. Gaýdyşyn ugur boýunça bolsa 214 gämi ugradyldy.  ...

20.06.2023ý

Özbegistan we Eýran Türkmenistanyň üsti bilen multimodal geçelgäni ösdürmek barada ylalaşdylar

Özbegistan we Eýran Türkmenistanyň üsti bilen multimodal geçelgäni ösdürmek we özbek ýük daşaýjylary üçin tölegleri azaltmak barada ylalaşdylar....

17.06.2023ý

Airbus Aziýada barha artýan isleg sebäpli uçar önümçiligini ýokarlandyrýar

Ýewropanyň uçar gurluşyk ägirdi Airbus howa gatnawçylaryndan we lizing kompaniýalaryndan 20 ýylda 40,85 müň täze raýat uçary üçin sargyt bermegine garaş&y...

17.06.2023ý

Astrahan sebitinde daşaýjylar Türkmenbaşy porty bilen gämi gatnaw ýoluny açmaga taýýar

Astrahan gämi gatnaw kompaniýalary, Hazar deňzinde Astrahan bilen Türkmenbaşy türkmen portunyň arasynda gämi gatnaw ýolunyň döredilmegine gatnaşmaga taýýar. Sebitde floty gurmak...

13.06.2023ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginde hünär ussatlygy bäsleşiginiň jemlerini jemlediler

  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde hünär ussatlygy bäsleşiginiň jemlerini jemlediler.&n...

10.06.2023ý

Türkmenistan täze Boeing uçarlary satyn alar

Türkmenistan, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça raýat awiasiýa parkyny giňeltmek üçin «Boeing» Amerikan korporasiýasynyň ýolagçy uçarl...

10.06.2023ý

Türkmenistanyň ulag we aragatnaşyk toplumy ähli pudaklarda ösüşi hasaba alýar

Türkmenistanyň ulag toplumynyň ygtybarly işi ýurduň territorial we durmuş- ykdysady ösüşini, içerki bazaryň we daşary söwda gatnaşyklarynyň netijeli işlemegini, halkara aragatnaşygyň ösü...

07.06.2023ý

Türkmenawtotrans e-CMR elektron alyş-çalyş ulgamyny işe girizer

«Türkmenawtoulaglary» Agentligi (Türkmenawtotrans) ýük daşamagatnaşyjylaryna ýol belliklerini elektron görnüşinde alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berý...

06.06.2023ý

Aşgabady we Awazany täze awtobus ugry birikdirer

11-nji iýundan başlap Awtomobil ulag hyzmaty AGPJ Aşgabat-Awaza-Aşgabat ugry boýunça awtobus gatnawyna badalga berer.   Awtobuslar her gün Aşgabadyň Halkara awtomenzilinden «Awaza» MSZ-na...

05.06.2023ý

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Almaty bilen Aşgabadyň arasyndaky howa gatnawlaryny dikeltdi

"Türkmenistan" awiakompaniýasy Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky howa gatnawlaryny gaýtadan ýola goýdy. Aşgabatdan Almaty şäherine uçuşlar hepdede bir gezek - anna gü...

01.06.2023ý

"Türkmenhowaýollary" içerki gatnawlaryň uçuş tertibini üýtgetdi

"Türkmenhowaýollary" agentliginiň saýtynda içerki gatnawlaryň täze tertibi çap edildi.     Ol 2023-nji ýylyň 1-nji iýunyndan güýje girýär. Awiak...

01.06.2023ý

Türkmenbaşynyň halkara portuna EcoPort şahadatnamasy gowşuryldy

1-nji iýunda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri (ÝHHG) Türkmenbaşynyň halkara portuna EcoPort şahadatnamasyny gowşurdylar. Şahadatnama ÝHHG-nyň «Hazar sebitinde &yacut...

30.05.2023ý

Eýran-Oman-Türkmenistan-Özbegistan geçelgesi işe başlaýar

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň Pars aýlagy meseleleri boýunça baş müdiri Alireza Enaýati Omanyň soltany Haýtam bin Tarik Al Saidiň ýakynda Tährana eden saparynyň dowa...

30.05.2023ý

Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda toplumlaýyn ulag resminamasy taýýarlanýar

Ulag gatnaşyklary meselesinde Türkmenistan bilen Eýranyň umumy gyzyklanmalary bar we her gije-gündizde 600 wagonyň Sarahs we Inçeburun serhet geçelgelerinden geçýändigini nazara al...

29.05.2023ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentligindäki maslahatda ulag diplomatiýasynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň politehniki orta hünär mekdebinde 26-njy noýabry «B...

29.05.2023ý

Ýaş owgan demirýolçylary Türkmenistanda okuw geçdiler

Ýaş owgan demirýolçylary Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde «Türkmendemirýollary» agentliginiň hünär mekdebinde okuwyň doly kursuny geçdiler. Mekd...

25.05.2023ý

Türkmenistan Leýpsigde geçirilen Halkara ulag forumynyň sammitine gatnaşdy

Türkmenistan, 24-nji maýdan 26-njy maý aralygynda Germaniýanyň Leýpsig şäherinde geçirilýän Halkara ulag forumynyň (ITF) ýyllyk sammitine gatnaşýar.   Glo...

24.05.2023ý

Ýewropa-Kawkaz-Aziýa ulag geçelgesi sanlylaşdyrylar

TRASEKA-nyň 13 agza-ýurdy Ýewropa-Kawkaz-Aziýa ulag geçelgesini sanlylaşdyrmak meseleleri boýunça iş toparynyň mejlisiniň Düzgünnamasyny we işiniň meýilnamasyny makulladyl...

22.05.2023ý

TRASEKA awtoulag arkaly Ýewropadan MA synag ýük daşamalaryna badalga berer

Ýewropadan Ýewropa-Kawkaz-Aziýa ugry boýunça ýükleri daşamak maksady bilen, TRASEKA-nyň hökümetara toparynyň hemişelik sekretariaty ýükleriň synag daşamalaryny &...

22.05.2023ý

Ulag, logistika, gämi gurluşygy - KazanForumda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky taslamalar

Tatarystandaky türkmen wekiliýetiniň başlygy, Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew anna güni “Russiýa — Yslam dünýäsi&...

22.05.2023ý

Demirgazyk-Günorta geçelgesini ösdürmek üçin halkara konsorsiumy döredilýär

Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesini ösdürmek üçin ýedi ýurdyň gatnaşmagynda halkara konsorsiumy döredilýär we eýýäm onuň üçin hukuk d&...

19.05.2023ý

Ориентир на Восток: Туркменистан работает над созданием бесшовного маршрута МТК Север-Юг

Благодаря своему географическому положению, Туркменистан играет важную роль в развитии глобальных цепочек поставок, и в том числе международного транспортного коридора «Север-Юг», сказал генеральный директор Агентства...

19.05.2023ý

На полях KazanForum состоялась встреча Чакыев–Хуснуллин/Минниханов

На полях международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum» состоялась встреча между генеральным директором Агентства транспорта и коммуникации при Кабинете министров Туркменистана Мамметха...

17.05.2023ý

KazanForumda Türkmenistanyň wekiliýetine Mämmethan Çakyýew baştutanlyk eder

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň başlygy Mämmethan Çakyýew Kazanda boljak «Russiýa-Yslam dünýäsi: KazanForum&...

17.05.2023ý

«Türkmenistan» uçar kompaniýasy bilet satmak boýunça daşary ýurt edaralarynyň sanawyny täzeledi

«Türkmenistan» uçar kompaniýasy özüniň resmi saýtynda Aşgabada we beýleki ugurlara biletleri alyp boljak daşary ýurtlardaky edaralarynyň we wekilhanalarynyň  t&aum...

15.05.2023ý

В Ашхабаде обсуждают поправки в Договор о Международном железнодорожном транзитном тарифе

15 мая в туркменской столице открылось XXXIV Совещание представителей сторон Договора о Международном железнодорожном транзитном тарифе (МТТ).   Нынешнее заседание посвящено совершенствованию и актуализации документа об МТТ,...

15.05.2023ý

Türkmenistanyň Awtoulag birleşmesi taksi çagyrmak üçin täze goşunda badalga berdi

Aşgabatda taksi çagyrmak üçin täze onlaýn-hyzmat Ynamly taksi işläp başlady – diýip, «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň saýty habar berýär. Goşun...

13.05.2023ý

Hytaý - Merkezi Aziýa: söwda we ýük daşama - sammitiň gün tertibinde bolmagyna garaşylýan mowzuklar

Sinhua agentliginiň berýän habaryna görä, Hytaý nobatdaky Hytaý-Merkezi Aziýa sammitini bu sebitiň ýurtlary bilen söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy täze derejä ç...

12.05.2023ý

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Delä gatnawlary artdyrar we Pekine gatnawlaryň sanyny azaldar

24-nji maýdan “Türkmenistan” awiakompaniýasy Aşgabatdan Deli (Hindistan) şäherine hepdede iki gezek - çarşenbe we penşenbe günleri uçar. Häzirki wagtda Aşgabat-Deli ugry...

12.05.2023ý

«Demirýollary» AGPJ we IBA Group demir ýol pudagyndaky taslamalaryň üstünde işlemegi ylalaşdylar

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň wekilleri we IBA Group Halkara holdingi IT-tehnologiýalar we hünärmenleri okatmak babatynda hyzmatdaşlygy ö...

12.05.2023ý

ГА ООН рассмотрит 16 мая туркменский проект резолюции о Всемирном дне транспорта

Постоянное представительство Туркменистана при ООН в виртуальном формате провело Третье заседание Группы друзей по устойчивому транспорту 10 мая.               ...

08.05.2023ý

Türkmenistan 2023-nji ýylyň güýzünde TRASEKA-nyň doly hukukly agzasy bolar

Türkmenistan eýýäm şu ýylyň güýzünde TRASEKA-nyň agzasy bolup biler. Bu barada maksatnamanyň hökümetara toparynyň hemişelik sekretariatynyň baş sekretary Aset Asawbaý...

08.05.2023ý

Astrahandaky türkmen diplomatlary ýerli gämi gurluşyk pudagy bilen tanyşdylar

Türkmenistanyň Astrahandaky konsuly Nury Gölliýew Birleşen gämi gurluşyk korporasiýasynyň direktorlar geňeşiniň baştutany Georgiý Poltawçenko bilen duşuşdy, ol diplomata 00108 birinji kon...

08.05.2023ý

Türkmenbaşy porty halkara hyzmatdaşlygy giňeldýär we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi pudaklaýyn ösüşiň ileri tutulýan ugurlary boýunça halkara hyzmatdaşlygyny giňeldýär. 3-4-nji maýda Aşgaba...

05.05.2023ý

Türkmen hünärmenleri «Russiýanyň demir ýollarynyň» Korporatiw uniwersitetinde okuw geçerler

Türkmen hünärmenleri «Russiýanyň demir ýollarynyň» (РЖД) Korporatiw uniwersitetinde okuw geçerler – diýip, TASS habar berýär.   Mundan başga-da, Tü...

05.05.2023ý

Туркменистан увеличил авиаперевозки почти в три раза – динамика по всем видам транспорта

 «Туркменские авиалинии» лидируют по производственным показателям в транспортно-коммуникационном блоке стране, показав темп роста более чем в 299% за январь-апрель текущего года в соотношении с базовой величиной а...

05.05.2023ý

Глава Внешэкономбанка Туркменистана рассказал о финансировании транспортных проектов

Программой развития транспортной дипломатии Туркменистана на 2022-2025 годы предусмотрена подготовка Дорожно-транспортного кодекса, внедрение в отрасль таких цифровых решений для мультимодальных перевозок как Глобальный транзитный...

05.05.2023ý

Туркменская наука «на службе» транспортной инфраструктуры страны

Современное социально-экономическое пространство сегодня немыслимо без инновационных технологий, благодаря которым формируется новая национальная модель устойчивого развития страны. В Туркменистане таким «проводником»...

05.05.2023ý

Туркменистану отводится важная роль в Маршруте CASCA+

Страны Центральной Азии и Южного Кавказа играют важную роль в транспортных и транзитных коридорах в Евразийском регионе. В этом контексте огромное место отводится мультимодальным транспортным маршрутам с участием этих государств,...

04.05.2023ý

Koreýanyň KOMEA-sy Türkmenistan bilen gämi gurluşygy we taslamalary ýerine ýetirmek babatynda işleşmegi meýilleşdirýär

Koreýanyň deňiz enjamy birleşmesi (KOMEA) «Demirgazyk-Günorta» halkara ulag geçelgesini ösdürmek boýunça Türkmenistanyň tehnologik hyzmatdaşy bolmaga taýýar...

04.05.2023ý

«Türkmendemiryollary» - активный участник транспортных проектов между ЦА, Ближним Восток и Европой

Туркменистан сегодня уделяет большое внимание модернизации железнодорожного транспорта, о чем свидетельствуют масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые в стране в последние годы. Геополитические изменения в мире вносят свои...

04.05.2023ý

Глава «Туркменских авиалиний» анонсировал запуск новых пассажирских и грузовых рейсов

Авиакомпания «Туркменистан» поэтапно возобновляет выполнение регулярных пассажирских международных рейсов и планирует расширить географию полетов пассажирскими рейсами в такие точки назначения, как Сеул (Южная Корея),...

04.05.2023ý

ITTC-2023 ulag forumynyň çäklerinde 30-a golaý resminama gol çekildi

«Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş— 2023» maslahatynyň meýdançasynda Türkmenistanyň ulag agentlikleri bilen daşary ýurt kompani&yac...

04.05.2023ý

Germaniýanyň Kras Logistics ýük daşaýjy agenti Aşgabatda öz şahamçasyny açar

Germaniýanyň Kras Logistics kompaniýasynyň baş direktory Genrih Waal Aşgabatda logistiki kompaniýanyň şahamçasynyň açylýandygyny mälim etdi. Wekilhana yklymlaýyn ýü...

04.05.2023ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Türkmenistanda onlýan-söwdanyň ösmegine ýardam eder

Häzirki wagtda Türkmenistanda 270-e golaý onlaýn-meýdança bar, bu bolsa ýurtda internet-söwdanyň artýan ornuny görkezýär. Onuň ösmegi üçin...

04.05.2023ý

Программа ТРАСЕКА отводит важную роль слаженным действиям стран

Пристальное внимание делегаты ашхабадской транспортной конференции ITTC-2023 уделили созданию современных условий и возможностей в области транспорта и логистики, которые формируя международный коридор, обеспечивают региональную с...

04.05.2023ý

Глава IRU отметил прогресс Туркменистана в цифровизации международных автоперевозок

Автотранспортный сектор экономики с нетерпением ждал возможности восстановиться после пандемии, и он играет ключевую роль в процессе  восстановления, однако сталкивается с новыми проблемами  - длинные очереди на границах...

04.05.2023ý

Глава IRU отметил прогресс Туркменистана в цифровизации международных автоперевозок

Автотранспортный сектор экономики с нетерпением ждал возможности восстановиться после пандемии, и он играет ключевую роль в процессе  восстановления, однако сталкивается с новыми проблемами  - длинные очереди на границах...

04.05.2023ý

Туркменистан инициировал подготовку резолюции в ООН о Международном дне транспорта

Готовится к принятию резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Международному дню транспорта, предложенная Туркменистаном. Об этом участникам транспортного форума в Ашхабаде сообщил исполнительный секретарь Международного центра тран...

04.05.2023ý

Снижение тарифов увеличит грузопоток по транспортному коридору Европа – ЦА

  ― В Ашхабаде я успешно провел переговоры с правительством Туркменистана. Мы обсудили конкретные вопросы развития туркмено-румынского сотрудничества в транспортной сфере. Речь, в частности, шла об упразднении разрешения на д...

04.05.2023ý

Взаимосвязь транспорта и логистики – действенный рычаг в глобальной экономике: Джон Макгрегор

Глобальная пандемия и растущее давление на глобальные цепочки поставок и транзитные маршруты усугубили некоторые проблемы и повлияли на экономику стран, не имеющих выхода к морю, в Центральной Азии. Однако, развитие Среднего корид...

04.05.2023ý

География транзита: Туркменистан приглашает партнеров к созданию грузовых коридоров

Туркменистан, благодаря своему географическому положению, занимает важное место в глобальной цепочке поставок. Страна намерена задействовать это преимущество и создавать экономически выгодные транспортные коридоры, которые способс...

04.05.2023ý

РЖД увеличили объем поставки грузов в Туркменистан на 73%, а транзит – в 3,5 раза

«Мы придаем первостепенное значение дальнейшему развитию крепкого, долгосрочного и устойчивого партнерства с туркменскими коллегами», - сказал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павл...

03.05.2023ý

BMG-niň ÝYK MA ýurtlaryny eTIR halkara ulag ulgamyna birikmegi tizleşdirmäge çagyrdy

BMG-niň ÝYK-nyň ýerine ýetiriji sekretarynyň orunbasary Dmitriý Marýasin MA ýurtlaryny eTIR halkara ulgamyna birikmegi tizleşdirmäge çagyrdy, ol Özbegistan, Azerbaý...

03.05.2023ý

DÝHG: Demir ýol ýurtlary durnukly, parahatçylykly we özara bähbitli ulag aragatnaşyklaryny döretmäge ymtylmakda birleşdirýär

Şu gün Türkmenistan Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň meýdançasynda işjeň agzalaryň biridir. Ýurduň DÝHG-nyň halkara aragatnaşyklaryndaky konteýner otlylaryndaky konte&yac...

03.05.2023ý

Türkmen ulag edaralarynyň ýolbaşçylary daşary ýurt wekiliýetleri bilen gepleşikleri geçirýärler

  Aşgabatda geçirilýän ulag forumynyň doly işewürlik maksatnamasy maslahatdan we sergiden başga-da ähtnamalara we şertnamalara gol çekilmegini, seminarlaryň, tegelek stollaryň geçiri...

03.05.2023ý

ЕЭК ООН призвала страны ЦА ускорить присоединение к международной системе eTIR

Заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрий Марьясин призвал страны ЦА ускорить присоединение к международной системе eTIR, которая уже внедрена во многих странах региона, таких как Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Пакис...

03.05.2023ý

Руководство туркменских транспортных ведомств ведет переговоры с зарубежными делегациями

Насыщенная деловая программа проходящего в Ашхабаде транспортного форума помимо конференции и выставки предусматривает подписание меморандумов и контрактов, проведение семинаров, круглых столов, на которых отечественные и зарубежн...

03.05.2023ý

Daşary ýurt ulag kompaniýalary Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ymtylýarlar

Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş – 2023» (ITTC-2023) sergisi dowam edýär, oňa 80-den gowrak edaralaryň we kompaniýalaryň wekil...

03.05.2023ý

Aşgabatda ITTC-2023 ulag sergisi açyldy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş – 2023» (ITTC-2023) sergisi açydy, ol ady bir halkara maslahatyny...

03.05.2023ý

ITTC-2023 maslahaty öz işine başlady: Aziýany we Ýewropany birleşdirmekde Türkmenistanyň ornuna üns berilýär

Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş – 2023» atly iki günlük maslahat öz işine başlady, ol üpjün etmeleriň ugurlarynyň d&oum...

03.05.2023ý

Aşgabatda türkmen-rumyn awtoulag boýunça toparynyň mejlisi geçirildi

Sişenbe güni, 2-nji maýda Aşgabatda awtoulag boýunça türkmen-rumyn toparynyň ikinji mejlisi geçirildi. Bu çäre çarşenbe güni açyljak ulag we üstaşyr ge&cced...

02.05.2023ý

Igor Runow, ICTD: Türkmenistan ulag diplomatiýasynyň hereketlendirijisi boldy

BMG-de ýerleşýän Halkara diplomatiýa merkeziniň (ICTD) ýerine ýetiriji sekretary Igor Runow şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda leksi...

01.05.2023ý

Ашхабад встречает делегатов международного форума по транспортно-транзитным коридорам

Форум «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие» (ITTC 2023) пройдет 3-4 мая в Ашхабаде. В его повестке - постпандемийное восстановление и адаптация к новым реалиям в сфере трансграни...

01.05.2023ý

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşygy boýunça РСС Komissiýanyň mejlisine gatnaşdy

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň wekilleri poçta aragatnaşygy boýunça aragatnaşyk babatynda Sebitleýin arkalaşyk (РСС) Komissiýanyň, РСС po&cc...

01.05.2023ý

Türkmenhowaýollary Aşgabat–Inçhon–Aşgabat ugry boýunça göni howa gatnawy açdy

26-njy aprelde Aşgabat–Inçhon–Aşgabat ugry boýunça üstünlikli amala aşyran «A330-200» kysymly ýük howa uçary türkmen paýtagtynyň Aşgabat Halkara...

01.05.2023ý

Türkmenistan Aziýada ulag ulgamyny özgertmek boýunça maslahata gatnaşdy

Türkmenistanyň wekilleri Demirgazyk we Merkezi Aziýada demir ýollaryň we multimodal daşamalaryň sanly transformasiýasy boýunça  bilermenleriň Ikinji maslahatyna gatnaşdylar, onuň barşyn...

01.05.2023ý

“Türkmenhowaýollarynyň” howa gämileriniň üsti «Airbus» ýük uçarynyň ýene biri bilen ýetirildi

Türkmenistanyň howa flotunyň üsti “Airbus A330-200P2F” ýük uçarynyň ýene biri bilen ýetirildi. 27-nji aprelde penşenbe güni täze uçar türkmen paýt...

01.05.2023ý

Urumçy-Aşgabat uçuşy Hytaýyň MA ýurtlary bilen howa gatnawynyň doly dikeldilendigini görkezdi

25-nji aprelde agşam amala aşyrylan Urumçy bilen Aşgabadyň arasyndaky uçuş  Hytaý bilen Merkezi Aziýanyň ähli ýurtlarynyň arasynda howa gatnawynyň doly dikeldilendigini aňlatdy –...

01.05.2023ý

Sian Aşgabat şäherine howa gatnawyny ýola goýmagy meýilleşdirýär

Sian – Hytaýyň merkezindäki esasy şäher we Şensi welaýatynyň paýtagty ýakyn wagtda Aşgabat we Duşanbe howa gatnawlaryny ýola goýmagy meýilleşdirýär. Bu b...

01.05.2023ý

«Demirgazyk-Günorta» kluby Aşgabatda wekilhanasy açmak isleýär

 «Demirgazyk-Günorta» halkara ulag geçelgesini ösdürýän ady bir halkara kluby, Aşgabatda öz wekilhanasyny açmaklygy meýilleşdirýär.   Bu barada...

01.05.2023ý

Ilon Maskyň SpaceX we Jek Manyň Alibaba kompaniýalary ITTC 2023 - Aşgabat halkara ulag maslahatyna gatnaşýandyklaryny tassykladylar

Wekiliýetleriň ägirt köp sany, olaryň arasynda Ilon Maskyň  SpaceX-y we Jek Manyň Alibaba-sy «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara baglanyşyk we ösüş 2023» (ITTC 2023...

01.05.2023ý

Türkmenistan Kämilleşdirilen SARES üstaşyr ulgamyna birikmeklige seredýär

Merkezi Aziýa sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygyň Kämilleşdirilen üstaşyr ulgamy we maglumatlaryň Umumy alşygy synag taslamasyna birikmegiň meseleleri Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy...

01.05.2023ý

Türkmenistanyň ulag-aragatnaşyk pudagynda ösüş depgini

     Şu ýylyň birinji çärýeginde Ulag we kommunikasiýalar toplumy boýunça ýerine ýetirilen işleriň hem-de hyzmatlaryň ösüş depgini 122,3 g&...

09.03.2023ý

Türkmenhowaýollary 9 şähere halkara uçuşlaryny gaýtadan dikeldýär

 «Türkmenistan» awiakompaniýasy Bangkoka (Tailand), Minskä (Belorussiýa), Delä (Hindistan), Almata (Gazagystan), Sankt-Peterburga (Russiýa), Ankara (Türkiýe), Pariže...

07.03.2023ý

Türkmenistan ulag meselesini BMG-nyň gün tertibiniň merkezine goýýar

Ulag meselesi, aýry iş ugry hökmünde Birleşen Milletler Guramasynyň gün tertibiniň merkezinde bolmalydyr diýip, Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Hojamyrat Geldimyradow BMG...

06.03.2023ý

2023-nji ýyldaky «Ýüpek ýoly» ralli-reýdi ähli ýurtlardaky çapyjylar üçin açykdyr

  By ýyl «Ýüpek ýoly» ralli-reýdi bütin dünýäniň çapyjylary üçin açyk bolar. Gurnaýjylar ýüz tutmalary ýyg...

06.03.2023ý

Eýranyň Ýol we şäher ösüşi ministri Türkmenistana sapar bilen geler

  Eýranyň Ýol we şäher ösüşi ministri Mehrdada Bazrpaş Türkmenistana sapar bilen geler.  Bu barada bu saparyň öňüsyrasynda ministrlikleriň we ykdysady guramalaryň gatnaşmagynda...

03.03.2023ý

Türkmen-amerikan hyzmatdaşlygy logistikada täze derejä çykýar

Türkmenistanyň ulag we logistika kompaniýalaryny birleşdirýän «Türkmen Logistika» assosiasiýasy bilen Amerikanyň «DAI Global LLC» kompaniýasy çarşenbe g&uum...

03.03.2023ý

GDA agza-döwletleriň wekilleri howa giňişliginiň peýdalanyşyny ara alyp maslahatlaşdylar

Moskwada Awiasiýa we howa giňişliginden peýdalanmak boýunça Geňeşiň mejlisi boldy – diýip.   Geçen ýylda edilen işleriň netijelerine oňyn baha berip, duşuşyga gatnaşyjyla...

03.03.2023ý

Hytaýyň China Southern Airlines awiakompaniýasy Urumçiden Aşgabat şäherine uçuşlaryny dikeldýär

28-nji martdan Hytaýyň China Southern Airlines  awiakompaniýasy Urumçi-Aşgabat-Urumçi ugry boýunça uçuşlaryny dikeldýär. Uçuş hepdede bir gezek amala aşyryla...

03.03.2023ý

«Türkmenpoçta» ýurdumyzyň elektronika öndürijilerini goldaýar

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen elektron platformada Postshop türkmen öndürijileriniň kompýuter we elektron tehnikasynyň...

02.03.2023ý

Türkmenabatda 85 sany täze taksi ilata hyzmat edip başlady

Türkmenabat şäheriniň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşigine 85 sany täze taksi awtoulagy gelip gowuşdy. Olaryň 45-si Toyota Corolla awtoulagydyr, galan 40-sy — Hyundai Elantra. T&a...

02.03.2023ý

530 sany täze awtoulag Aşgabadyň taksi parkynyň üstüni ýetirdi

“Toyota Corolla” kysymly täze awtoulaglaryň 530 sanysy paýtagtyň taksi parkynyň üstüni ýetirdi. Ulaglar döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we ýolagçylara hyzmat etm&...

02.03.2023ý

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň gämi gurluşyk zawodlary hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

Gämileri gurýan we gämileri abatlaýan «Balkan» zawodynyň wekilleri we Bakuwyň gami gurluşyk zawodynyň wekilleri Türkmenbaşy şäherinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola go&...

02.03.2023ý

Türkmenistan we Gyrgyzystan iki ýurduň ýük daşaýjylary üçin ýeňillikleriň girizilmegini ara alyp maslahatlaşýarlar

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Gyrgyzystanyň DIM-niň we Gyrgyzystanyň ulag we kommunikasiýa ministrliginiň wekilleri iki ýurduň ýük daşaýjylary üçin &yacut...

01.03.2023ý

Tbilisi we Aşgabat syýahatçylygy täzeden dikeldýärler: gün tertibinde göni uçuşlar

Gruziýanyň Ykdysadyýet we durnukly ösüş ministrliginiň şypahanalary ösdürmek agentligi, Aşgabatda ýurdunyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini hödürledi. Duşu...

24.02.2023ý

Türkmenistan we Gazagystan halkara awtoulag daşamalaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler

Halkara awtoulag daşamalaryny mundan beýläk-de artdyrmagyň we ösdürmegiň meseleleri awtoulag ulagy boýunça türkmen-gazak Bilelikdäki komsissiýasynyň nobatdaky mejlisiniň barşynd...

23.02.2023ý

Türkmenistanyň DIM-niň HGI-da Aziýany we Ýewropany birikdirýän ulag taslamalarynyň geljeginiň meseleleri maslahatlaşyldy

DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty Aziýany Ýewropa bilen birikdirýän ulag-üstaşyr taslamalaryň mümkinçiliklerine, şeýle hem bu başlangyçlardaky Türkmenistanyň ornun...

23.02.2023ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi we Thales Alenia Space hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

Aşgabatda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýewiň Thales Alenia Space aeroälem enjamyny öndüriji fransuz kompaniýasynyň wekilleri bilen duşuşdy. Tarap...

23.02.2023ý

“Türkmenistan” awiakompaniýasy 20-nji martdan Londona we Pekine gatnawlary täzeden dikeldýär

2023-nji ýylyň 20-nji martyndan “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçuşlarynyň geriminiň ýene-de iki şäherler – London we Pekin bilen üsti ýetirilýär....

22.02.2023ý

«Tükmentelekom» internetiň nyrhlaryny arzanladyp, onuň iň ýokary tizligini artdyrar

1-nji martdan başlap «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy çäksiz internetiň nyrhnamalaryny aşakladýar, iň ýokary elýeterli tizligini bolsa fiziki şahslar ü...

22.02.2023ý

1-nji martdan başlap, AşGTS täze nyrhnamalary girizýär

2023-nji ýylyň 1-nji martyndan ÝGPJ «Aşgabat şäher telefon tory» internetiň tizligini ýokarlandyrar we nyrhnamanyň bahasyny peselder. Indi öýde ulanylýan internetiň iň pes t...

21.02.2023ý

Azerbaýjan gämiçiligi Baku-Türkmenbaşy-Baku gatnawunda ulag hyzmatlarynyň bahasyny peseldýär

“Azerbaýjanyň Hazar Deňiz Gämiçiligi” (ASCO) ÝGPJ 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan Baku-Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça iki tarapa-da ulag hyzmatlarynyň bahasyny aşak d&u...

20.02.2023ý

Türkmenistan we Owganystan demir ýol ýük daşamalarynyň möçberini artdyrmagy meýilleşdirýärler

  Türkmenistan we Owganystan Serhetabat-Turgundy demir ýol ugry boýunça ýük daşamalarynyň möçberini artdyrmak barada ylalaşdylar.   «Türkmendemirýollary...

18.02.2023ý

«Türkmendeňizderýaýollary» Fransiýanyň BV klassifikasiýa jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

 «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleriniň we Fransiýa Respublikasynyň Kwalifikasiýa jemgyýetiniň Bureau Veritas Marine & Offshore sas (BV) wekilleriniň onla&...

13.02.2023ý

«Türkmenawtoulaglary» agentligi 607 ugur boýunça ýolagçy gatnawlaryny amala aşyrýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» Agentligi 607 ugur boýunça ýolagçy gatnawlaryny ýerine...

11.02.2023ý

Türkmenistandaky uçar gatnawlarynyň tertibipandemiýadan öňki derejesine getiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ulag we kommunikasiýa agentliginiň baştutany Mämmethan Çakyýewe uçar gatnawlarynyň tertibipandemiýadan öňki derejesine getirmek bo&y...

11.02.2023ý

Türkmenistan we Türkiýe üstaşyr we halkara ýük daşamalaryny ýeňilleşdirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekilleri türkmen-eýran döwlet araçäginde ýerleşýän «Artyk»gümrük nokadyna baryp gör...

11.02.2023ý

Türkmenistanda elektrik otlular peýda bolar

Türkmenistanda elektrowozlar we elektrik otlularpeýda bolar. Bu Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ýurtda elektrifisirlenen demir ýollary döretmek baradaky tabşyrygyndan gelip çykýar. &n...

07.02.2023ý

Türkmen hünärmenleri gämileriň howpsuz ýüzmegini üpjün etmegiň tejribesi bilen tanyş boldular

             «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawyna döwlet gözegç...

02.02.2023ý

Türkmenistanyň ulag kompaniýalaryny telekeçilige goldaw bermek maksatnamasyna çagyrýarlar

Beýik Britaniýanyň logistika we ulag boýunça Patyşalyk institutynyň Merkezi Aziýadaky wekilhanasy (СILT Central Asia) Türkmenistandan logistika we ulag kompaniýalaryny USAID-iň Merkez...

02.02.2023ý

"Türkmenistan" awiakompaniýasy Kerki - Daşoguz - Kerki ugurlarynda gatnawlary dikeltdi

1-nji fewraldan başlap, “Türkmenhowaýollary” Kerki-Daşoguz-Kerki ugry boýunça uçuşlaryň gaýtadan dikeldilmegi bilen baglylykda, içerki uçuşlaryň tertibine ü&ya...

31.01.2023ý

Aragatnaşyk pudagynyň wekilleri Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň baýraklaryna mynasyp boldular

Türkmenistanyň aragatnaşyk we kommunikasiýa pudagynyň ýaş wekilleri ýurduň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň baýraklary bilen sylaglandylar. Gowşurylyş dabarasy Ýaşlar guramasyny...

31.01.2023ý

Türkmenistanda otly gatnawyna elektron biletleri almagyň tertibini tassykladylar

     Türkmenistanda ýolagçy otlularyna elektron biletleri almagyň tertibini tassykladylar, oňa laýyklykda syýahat edýänler elektron biletleri internetden ýa-d...

29.01.2023ý

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýoly boýunça Hindistandan Almaty şäherine ýük daşama ýola goýdy

Halkara Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesiniň (INSTC) gündogar şahamçasyny ösdürmek üçin täze hyzmat ýola goýuldy: Gazagystanyň KTŽ milli demir ýol kompani&yac...

27.01.2023ý

Azerbaýjanyň parom-gämisi Türkmenbaşynyň deňiz portuna ilkinji ýüzüşini amala aşyrdy

     Ro-Pax görnüşli Azerbaýjanyň «Zarifa Aliýewa»parom-gämisi Türkmenbaşynyň deňiz portuna özüniň ilkinji ýüzüşini amala aşyrdy.  ...

25.01.2023ý

“Sowfraht” Hazarda türkmen we rus portlarynyň arasynda gatnawlary üpjün etmäge taýyn

   Russiýa bilen Türkmenistan portlarynyň arasynda yzygiderli deňiz aragatnaşygy ýüküň daşalyş wagtyny gysgaldar we ýurtlaryň arasyndaky söwda dolanyşygynyň ösmegine goşant g...

25.01.2023ý

Türkmenbaşynyň porty Özbegistan bilen Azerbaýjany üstaşyr daşamalar bilen üstünlikli baglaşdyrdy

           Türkmenbaşynyň halkara deňiz porty «AZERMAŞ» JÇJ-i üçin awtoşaýlar bilen ýüklenen Özbegistandan gelen 40-futl...

23.01.2023ý

Owganystan Türkmenistanyň üsti bilen Türkiýä täze ugur boýunça harytlary eksport etdi

Eksportlyk harytlaryň birinji tapgyry ýurduň demirgazygyndaky Farýab welaýatynyň gury ýer porty Akinanyň üsti bilen Owganystandan Türkiýä ugrady. Ýük daşaýjy awt...

21.01.2023ý

Astrahan oblastynyň port aýratyn ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezi peýda bolar

 Astrahan oblastynyň port aýratyn ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezi peýda bolar. Onuň döredilmegi baradaky we hyzmatdaşlyk hakyndaky Ähtnama anna güni AGPJ “Türkm...

20.01.2023ý

Ulag babatynda türkmen-russiýa hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça tegelek stol geçirildi

Aşgabatda bolan türkmen-russiýa işewürlik forumynyň çäklerinde ýurtlaryň arasynda ulag babatyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanan tegelek stol geçirildi.   Deňiz u...

20.01.2023ý

Russiýadan gelýän ýükleriň Türkmenistandan üstaşyr geçirilişi bir ýylda dört esse ösüş görkezdi

2022-nji ýylda rus ýükleriniň Türkmenistanyň çäklerinden üstaşyr geçirilişiniň möçberi ozalky ýyldaky görkeziji bilen deňeşdirilende, dört esse köpe...

19.01.2023ý

Türkmenistanda “Kamaz” elektrobuslary synag ediler

“Kamaz” Türkmenistanda synag etmek üçin öz öndüren elektrobuslarynyň ikisini getirdi. Bu barada penşenbe güni Aşgabatda açylan Türkmen-rus işewürlik-forumynda &ldqu...

15.01.2023ý

Owganystanyň demirýol müdirliginiň işçiler topary tejribe almak üçin Türkmenabat şäherine geldiler

Owganystanyň demirýol müdirliginiň 14 işgärinden ybarat wekiliýeti hünär kämilligimi artdyrmak we bu ugurda tejribe almak üçin şenbe güni Türkmenabat şäherine geldi...

13.01.2023ý

Huawei Türkmenistanyň telefon ulgamynyň giňelmegine we döwrebaplaşdyrylmagyna gatnaşar

Hytaýyň Huawei Technologies kompaniýasy Aşgabatda we ýurduň sebitlerinde durnukly telefon ulgamyny giňeltmek taslamasynyň çäklerinde enjamlar, programma üpjünçiligi we ygtyý...

12.01.2023ý

Türkmenistanyň gümrükhanasy HÝD kitapçasy bolanlara “Ýaşyl geçelgeleri” kesgitledi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy ýurduň serhetýaka gümrük nokatlarynda HÝD kitapçasyny – araçäkden geçmegi ýeňilleşdirýän we...

10.01.2023ý

Ýüpek ýol hereketi ösýär we sanlaşdyrylýar

2022-nji ýylda Ýewraziýa ulagynda iň durnuksyz ýyllaryň biri bolandygyna garamazdan, Hytaý bilen Ýewropanyň arasynda ýçk gatnawlarynyň mukdary täze sepgitlere ýet...

10.01.2023ý

Hytaýyň we Türkmenistanyň ulag taslamalarynyň bilelikde amala aşyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Türkmenistanyň we HHR-niň hökümetleriniň arasynda «Beýik Ýüpek ýolunyň täzeden galkynyşy» we «Bir guşak, bir ýol» halkara başlangyçlarynyň arabagl...

09.01.2023ý

Türkmenistan hytaý lokomotiwleri üçin $30 mlnätiýaçlyk şaýlaryny satyn aldy

Hytaýyň demir ýol tehnikasyny öndüriji CRRC Ziyang Türkmenistan tarapyndan öň satyn alnan lokomotiwler üçin bahasy $30 mln-a deň bolan ätiýaçlyk şaýlaryny &uu...

06.01.2023ý

Türkmenistan we HHR ulag boýunça ylalaşyk taýýarlaýar

Pekinde geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we HHR-iň başlygy Si Szinpiniň gol çeken bilelikdäki Beýannamasynda Türkmenista...

05.01.2023ý

Türkmenistan 1-nji ýanwardan başlap Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça fider deňiz daşamalaryny ýola goýýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň «Deňiz söwda floty» ÝGPJ «Balkan» gämisini Türkmenbaşy-Baku-Türkmenbaşy ugry boýunça fider...

05.01.2023ý

Wýetnam-Gazagystan göni demirýol gatnawy işe girizildi

Wýetnamdan Gazagystana tarap ugur boýunça ilkinji demirýol gatnawy 31-nji dekabrda işe girizildi. Ol Nýaçang şäheriniň demirýol menzilinden Almaty şäherine ugrady, Hyta&ya...

28.12.2022ý

Özbegistandan iberilen mis konsentraty Türkmenbaşy portundan Ýewropa ugradyldy

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty mis konsentratynyň 91 tonnasyny Aziýa-Ýuwaş ummany ýurtlarynyň – Hytaý- Gyrgyzystan- Özbegistan – Türkmenistan- Azerbaýjan-Gruzi&yacu...

27.12.2022ý

Ýaponiýanyň awtoulaglary türkmen taksileriniň sanyny artdyrar

Ýaponiýanyň Sumitomo korporasiýasy düzüminde taksileriň 780-si we awtobuslaryň Hiace we Coaster 1330-sy bolan Toyota awtoulaglarynyň 2110-syny Türkmenistana iberýär. 115 million doll...

27.12.2022ý

Tokaýew GDA üçin Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demirýolunyň möhümdigini nygtady

Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Sankt-Peterburgda GDA-nyň resmi däl sammitinde çykyş edip, Arkalaşygyň çäklerinde ulag babatda hyzmatdaşlyk etmegiň täze guralyny işe girizmäge...

22.12.2022ý

Sepsiz ýol: Demirgazyk-Günorta HUG-niň gündogar ugrunda umumy töleg ýeňilligi girizilýär

Rus demirýollary holdingi (RŽD) Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Eýranyň demirýollary bilen bilelikde 2023-nji ýyl üçin “Demirgazyk-Günorta” geçelgesiniň gün...

14.12.2022ý

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň ulag ulgamynyň ýolbaşçylary Awazada duşuşdylar

2022-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň ulag ulgamynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi.   Bitarap Türk...

14.12.2022ý

Türkmenistanyň üstünden geçýän “Demirgazyk-Günorta” HUG boýunça ýük akymy birnäçe esse artýar

Türkmenistanyň üstünden geçýän “Demirgazyk-Günorta” halkara ulag geçelgesiniň günorta ugry boýunça yzygiderli ösüş bellige alyndy. Eger 2021-nj...

13.12.2022ý

ABŞ-da geçiriljek maslahatda Hazarüsti ulag ugrunyň geljegi ara alnyp maslahatlaşylar

ABŞ-nyň Baltimor şäherinde ýerleşýän Bütindünýä söwda merkezinde geçiriljek «Ortaky geçelge: deňiz portlary we uçarly ýük daşamalary arkaly...

13.12.2022ý

«Turkmentelekom» saýtlaryň täze hostinginden peýdalanmagy teklip edýär

«Turkmentelekom» elektrik-aragatnaşyk kompaniýasy türkmen web saýtlarynyň esaslandyryjylaryna ýörite wirtual serwerlerde (VDS) web sahypalaryny ýerleşdirmek üçin hostin...

13.12.2022ý

Türkmenistan gyrgyzystanly awtoulag ýük daşaýjylaryna port hyzmatlary üçin ýeňillikler berer

Türkmenistan Gyrgyzystany üstaşyr ýükler boýunça port hyzmatlary üçin ýeňillikli nyrhlar bilen üpjün etmäge taýýardyr. Şonuň bilen birlikde, awtou...

13.12.2022ý

Türkmenistan we RF öz aralarynda demirýol edaralarynyň wekilhanalaryny açar

“Türkmendemirýollary”-nyň wekilhanasy Russiýada, “Rossiýskiýe železnyýe dorogi” kompaniýasynyň edarasy bolsa Türkmenistanda açylar. Bu baradaky yla...

09.12.2022ý

Russiýanyň Federasiýa Geňeşi: «Demirgazyk – Günorta» ýük gatnawyny Aziýa gönükdirmek boýunça wajyp çözgütdir

        Russiýanyň Federasiýa Geňeşinde «Demirgazyk – Günorta» halkara ulag ugrunyň Russiýanyň ýük gatnawlaryny Aziýa we Ýaky...

09.12.2022ý

Russiýa we Türkmenistan “Demirgazyk-Günorta” HUG boýunça gatnawlary ösdürmek babatda hyzmatdaşlyk eder

Rus demir ýollary we Türkmen demir ýollary “Demirgazyk-Günorta” halkara ulag geçelgesi (HUG) boýunça gatnawlary ösdürmekde we infrastrukturany gurmakda hyzmatdaşly...

04.12.2022ý

Türkiýe-Eýran-Türkmenistan-Özbegistan ugry boýunça ilkinji ýük otlusy Daşkende geldi

Şenbe güni, 3-nji dekabrda Daşkendiň demirýol menzilinde Türkiýäniň Izmir şäherinden ugran, Eýranyň we Türkmenistanyň çäklerinden geçip, Özbegistana gelen ilkin...

04.12.2022ý

Ýüpek ýolunyň merkezinde Suese bäsdeş – 8 ýyl mundan ozal, GTE demir ýoly ulanmaga tabşyryldy

Sekiz ýyl mundan ozal, 2014-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Gazagystan-Türkmenistan-Eýran transmilli demir ýolunyň açylyşy boldy. Bu waka dünýä ähmiýetli bu özbo...

04.12.2022ý

Türkmenistan bilen RF ulag boýunça bilelikdäki topary döreder

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew ulag, ü...

04.12.2022ý

Türkmenistan halkara gatnawlarynda Konteýner otlulary hakynda ylalaşyga goşular

Türkmenistan halkara gatnawlarynda konteýnerli otlularyň düzüminde konteýnerleri daşamak hakynda ylalaşyga goşulmagy maksat edinýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag w...

04.12.2022ý

Rus demirýollarynyň hünärmenlerinden ybarat wekiliýet türkmen kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygyň täze taslamalaryny maslahatlaşar

Türkmenistan we Russiýa demir ýol düzümlerini ösdürmegiň üstünde işleýärler, rus kompaniýalarynyň bolsa türkmen demir ýol pudagyny döwrebaplaşdyr...

02.12.2022ý

Owganystan Merkezi Aziýanyň üsti bilen Ýewropa eksportyny artdyrýar

        Owganystan söwdany giňeltmek we ýerli senagaty ösdürmek maksady bilen, Merkezi Aziýanyň üsti bilen Ýewropa harytlaryň eksportyny artdyrýar....

02.12.2022ý

Rumyniýanyň Daşary işler ministri Gara deňiz - Hazar deňzi ugry boýunça ýük daşamak baradaky gepleşikleri makullady

1-nji dekabrda Polşanyň Lodzi şäherinde geçirilen ÝHHG-nyň DIMG-niň mejlisiniň çäklerinde Rumyniýanyň Daşary işler ministri Bogdan Auresku azerbaýjanly kärdeşi Jeýhun Ba&yac...

02.12.2022ý

Türkmenistan «Demirgazyk-Günorta» halkara geçelgesinde ýükleriň üstaşyr geçirilişini aýda 17 otly düzümine çenli artdyrmagy meýilleşdirýär

«Demirgazyk-Günorta» geçelgesiniň (Gazagystan-Türkmenistan-Eýran) gündogar şahasyndaky yzygiderli ýük daşaýan otlylarynyň sanynyň aýda 17 otly düzümine &...

26.11.2022ý

Çehiýa Ýewropadan Türkmenistana, Özbegistana we Gazagystana demir ýol arkaly syýahaty guramagy teklip edýär

Türkiýäniň Ulag we infrastruktura ministri Adil Karaismailoglu ýakynda Ankaranyň adyna Çehiýanyň Demirýollary hyzmatdaşlyk assosiasiýasynyň agzalarynyň birinden hatyň gelip gowşa...

26.11.2022ý

Türkmenistanyň we Özbegistanyň demirýolçylary ýük dolanyşygynyň ýokarlandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

«Demirýollary» AGPJ we «Uzbekiston temir ýullari» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçylary we hünärmenleri Daşkentde geçirilen duşuşykda Türkmenist...

25.11.2022ý

Bir aýda türkmen-eýran serhediniň üstünden geçýän ýük ulaglarynyň möçberi 3 esse artdy

Türkmen ýük awtoulaglary pandemiýa sebäpli üçýyllyk arakesmeden soň, Sarahs-Sarahs serhet geçelgesinde Eýran bilen serhediň üstünden hereketi täzeden &ya...

24.11.2022ý

TDG-niň çäkleri – esasy ýewraziýa söwda we üstaşyr ugurlaryny ösdürmegiň giňişligi

Dünýäniň syýasy giňişliginde özbaşdak düzüm hömünde Türki döwletleriň guramasynyň peýda bolmagy taryhy ähmiýete eýedir, onuň täsirli halkara...

22.11.2022ý

Türkmenistan bilen BAE iki ýurduň portlarynyň arasyndaky özara gatnaşyklary möhüm hasaplaýarlar

21-nji noýabr, duşenbe güni Abu Dabide Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Şeýh Muhammet bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Ulag-logistika pudagy Türkmeni...

21.11.2022ý

Merkezi Aziýada ulag infrastrukturasynda iň ähmiýetli öňegidişlik – Türkmenistanda

– Merkezi Aziýa sebitinde asfaltlanan ýollaryň uzynlygy soňky 20 ýylda 24,5 müň km artdy. Iň uly öňegidişligi ýol gurluşygynyň giň gerimde alnyp barylýan ýurtlary – T...

19.11.2022ý

Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň gorag zolaklaryny kesgitlemegiň tertibi tassyklandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen demir ýollarynyň we demir ýol ulagynyň beýleki obýektleriniň gorag zolaklaryny kesgitlemegiň tertibi tassyklandy. Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky U...

16.11.2022ý

Türkmen wekiliýeti Sankt-Peterburgda geçiriljek TRANSTEC halkara sergisine gatnaşar

2022-nji ýylyň 29-njy noýabryndan 1-nji dekabry aralygynda Sankt-Peterburgda "Halkara ulag geçelgeleri ulgamynda logistika hereketiniň tehnologiýalary" atly XVII Halkara sergi-forumy TRANSTEC geç...

15.11.2022ý

Türkmenistana Russiýadan bäş sany teplowoz gelip gowuşdy

Brýansk maşyngurluşyk zawodynyň (BMZ) (demirýol ulaglary üçin iň iri tehnikany öndürýän “Transmashholding” paýdarlar jemgyýetiniň bir bölegi) ön&u...

14.11.2022ý

“Afghantelecom” parahatsöýüjilikli aragatnaşyklar üçin bilelikde işlemäge taýyn

"Türkmentel-2022" Halkara konferensiýasyna gatnaşanlaryň arasynda köpsanly daşary ýurtly myhmanlar bardy. Olaryň arasynda Owganystandan gelen wekiliýet hem bar. ORIENT türkmen-owgan gatnaşyklary...

14.11.2022ý

Huawei Türkmenistanda maglumat merkezini gurmagy meýilleşdirýär

Maglumat kommunikasiýalar tehnologiýalary (MKT) ulgamynda intellektual enjamlary we düzümleýin çözgütleri dünýä derejesinde esasy öndüriji bolan Huawei kom...

14.11.2022ý

“Türkmentel-2022” – hemme bahalardan ýokary epitetler

Telearagatnaşyk, we maglumat tehnologiýalary boýunça “Türkmentel — 2022” atly halkara maslahaty öz işini tamamlady. Ýöne, oňa gatnaşanlaryň aýdyşy ýaly, ol...

12.11.2022ý

Türkmenistanda belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda aragatnaşyk operatoryndan belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň tertibi tassyklanyldy. Bu baradaky karara anna güni geçirilen hökümetiň mejlisiniň ba...

12.11.2022ý

Aşgabatda “Sanly çözgüt-2022” atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Aşgabatda "TürkmenTel-2022" XV Halkara sergisi we ylmy maslahaty öz işini tamamlady, onuň öňüsyrasynda "Sanly çözgüt-2022" atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň saýlama tapgyry ge...

11.11.2022ý

“Türkmenaragatnaşygyň” ýolbaşçysy telekommunikasiýa pudagyny ösdürmegiň taslamalary barada gürrüň berdi

Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň binasynda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel-2022» atly halkara forum geçir...

10.11.2022ý

"TurkmenTel-2022" IT tehnologiýalar pudagynyň trendlerini görkezýär

Aşgabatda geçirilýän "TürkmenTel-2022" maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň sergisi bu ugurda täzeçillikleriň, programma üpjünçiliginiň, IT-hyzmat kompani&yac...

10.11.2022ý

Aşgabatda “Türkmentel-2022” sergisi açyldy

Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň binasynda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2022» atly halkara forum başl...

10.11.2022ý

Türk döwletleriň guramasynyň Samarkantdaky sammitiniň esasy temalary – ulag we söwda

Söwdanyň ösüşi, gümrük we ulag hyzmatlary bilen baglanyşykly amallary ýönekeýleşdirmek, täze ulag geçelgelerini döretmek bilen baglanyşykly meseleler Türki döw...

10.11.2022ý

Özbegistan 2022-nji ýylda Gazagystanyň we Türkmenistanyň portlaryndan ýüküň daşalyşyny iki esse artdyrdy

Özbegistan 2022-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Gazagystanyň we Türkmenistanyň portlaryndan ýük daşalyşyny 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, iki es...

07.11.2022ý

Türkmenistanyň Ulag we aragatnaşyk agentligi infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirýär

Türkmenistanyň Ulag we aragatnaşyk toplumynda infrastruktura we jemgyýetçilik taslamalarynyň birnäçesi durmuşa geçirilýär. Şol sanda, Aşgabat Halkara howa menzilinde täze anga...

07.11.2022ý

Bakuda Demirgazyk we Merkezi Aziýa demir ýollarynyň sanly transformasiýa meselesi ara alnyp maslahatlaşylýar

Bakuda BMG-nyň Ýewropa boýunça ykdysady topary (UNECE) bilen BMG-nyň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti üçin ykdysady we durmuş toparynyň (UNESCAP) bilelikdäki nobatdaky mejlisi ge&cce...

05.11.2022ý

Türkmentel-2022 sergisinde “Sanly çözgüt” tehniki-startaplara degişli bäsleşigiň netijeleri jemlener

Aşgabatda 10-11-nji noýabrda Söwda-senagat edarasynyň binasynda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2022&rdquo...

04.11.2022ý

Özbegistanda halkara ulag sergisinde AÝS-MA-Ýewropa ugry görkezildi

Daşkentde “Ulag we logistika – TransLogistica Uzbekistan 2022” atly 18-nji Halkara sergisi geçirilýär. Sergide CASCA+ multimodal ulag geçelgesiniň ugry aýratyn stend hökm&uum...

01.11.2022ý

Türkmenistan Bakuda SPECA ýurlarynyň ýokary derejeli maslahatyna gatnaşdy

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti duşenbe güni, 31-...

01.11.2022ý

Russiýanyň Transmaşholdingi Türkmenistana bäş sany ýük teplowozlaryny ugratdy

Brýanskiniň maşyngurluşyk zawody (“Transmaşholding” PJ-niň düzümine girýär) türkmen döwlet demir ýol operatoryna – “Demirýollary” AGPJ-ne 2TE25KM m...

23.10.2022ý

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bilermenleri sebitde ulag-logistika hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmen bilermenleri "Sebitde özara baglanyşygy üpjün etmegiň möhüm ýagdaýy hökmünde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag-logistika infrastrukturasyny ösdür...

22.10.2022ý

"Demir" guşlar asmana gaýdyp gelýärler

Pandemiýadan öňki we soňky döwür hut iki sany paralel äleme öwrülen ýaly boldy – kowidden ozalky ýagdaý hemmeleriň ýadynda, indi bolsa durmuşyň täze bir &...

21.10.2022ý

Türkmenistan halkara ýük daşalmagyna has amatly tölegleri girizýär

Daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulaglary Türkmenistana getirilende we onuň çäginden üstaşyr geçirilende, olaryň eýelerinden alynýan ýygymlar hem-de tö...

16.10.2022ý

Aşgabat bilen Astana “Gazagystan-Türkmenistan-Eýran” demir ýoluny doly kuwwatyna ulanmagy ylalaşdylar

Astanadaky türkmen-gazak gepleşiklerinde ulag-üstaşyr pudagyndaky hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň saýtynda berilýän habara görä, tarapl...

13.10.2022ý

Mary welaýatynda Garagum derýasynyň üstünden geçýän täze demir ýol köprüsi açyldy

Çarşenbe güni, 12-nji oktýabrda Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynda Garagum derýasynyň üstünden geçýän täze demir ýol köprüsi ulanmaga ber...

13.10.2022ý

Türkmen demir ýollary – geljege ygtybarly hereket!

Demirýol ulaglary iri senagat merkezleriniň arabaglanyşygyny we halkhojalygy toplumynyň çalt hereketlenmesini üpjün etmek bilen, Türkmenistanyň ykdysadyýetinde möhüm rol oýna&ya...

12.10.2022ý

Türkmenistan owgan talyplaryny demirýolçylyk işi boýunça okadar

Owganystanyň hökümetiniň demir ýol departamenti Türkmenistanyň demir ýol ulgamyny dolandyryş edarasynyň ýolbaşçylary bilen owgan talyplarynyň 28-niň bu edaranyň dürli önüm&...

11.10.2022ý

Ministrler Kabinetiniň mejlisinden: 9 aýyň netijeleri we Prezidentiň tabşyryklary

10-njy 10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik...

10.10.2022ý

Türkmenistan we sebitiň ýurtlary üstaşyr geçirmeleri artdyrmak boýunça ylalaşyk gazandylar

Tähran Eýran bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň – Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň arasynda üstaşyr hyzmatdaşlyk boýunça ilkinji...

09.10.2022ý

Tähran üstaşyr forumy: Türkmenistan mümkinçilikleriň ösüşi we nyrhlaryň düşürilmegi barada

Şenbe güni Tähranda Eýranyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň pudak ýolbaşçylarynyň ilkinji sammitiniň öňüsyrasynda bu döwletleriň transport ministrleriniň orunbasarlary derej...

07.10.2022ý

II HYF: Türkmenistan hazar ýurtlarynyň ýeke-täk “harytlary geçiriş ulgamyny” döretmegi teklip edýär

Türkmenistan Hazar sebitiniň ýurtlarynyň ýeke-täk “harytlary geçiriş ulgamyny” döretmegi teklip edýär. Bu barada penşenbe güni wise-premýer Hojamyrat Geldimyr...

07.10.2022ý

II HYF: Türkmenistan – hazarýaka ýurtlarynda ulag babatda päsgelçilikleriň aradan aýrylmagy ugrunda

Şeýle beýanat bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet meseleleri boýunça orunbasary Hojamyrat Geldimyradow Moskwanyň “Skolkowo” merkezinde guralan Haza...

06.10.2022ý

Russiýa Federasiýasynyň Ykdysady ösüş ministri: Hazardaky iň döwrebap port – Türkmenbaşy porty

“Türkmenistan häzirki wagtda gurluşygyna rus kompaniýalarynyň işjeň gatnaşýan infrastrukturasyna ep-esli maýa goýýar. Bu ýerde Hazar deňziniň iň döwrebap porty Tü...

04.10.2022ý

Türkmenbaşy porty ýörite gümrük düzgüninde ýük saklamak üçin ygtyýarnama aldy

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty ýörite gümrük düzgüninde ýük saklamak üçin ygtyýarnama aldy. Bu hyzmat portuň çäginde dürli ýükleri w...

04.10.2022ý

Türkmenistan we Belarus ulag ulgamynda gatnaşyklary işjeňleşdirmäge

1-nji oktýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara belorus-türkmen t...

29.09.2022ý

“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ

Gämi gurulmagy meýilleşdirilýänligi sebäpli iş tejribesi bolan hünärmenleri we inženerleri işe çagyrýarys (degişli sertifikatly hünärmenlere garaşylýar): &ndash...

26.09.2022ý

Türkmenistanyň ulag pudagynyň işgärleriniň ýygnagy geçirildi

“Türkmendemirýollary” agentliginiň mejlisler zalynda ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň ýygnagy geçirildi. Ýurduň garaşsyzlyk gün&u...

25.09.2022ý

“Toyota” awtobuslaryny satyn almak üçin Türkmenistan

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna» laýyklykda,...

25.09.2022ý

Ulag düzüminiň täze desgalarynyň açylyş dabaralary geçirildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ulag düzüminiň desgalarynyň – Balkan, Daşoguz, Lebap, we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleriniň bina...

25.09.2022ý

Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän düzümleri tarapyndan ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 3...

25.09.2022ý

Prezident Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan ulag-üstaşyr geçelgeleri ösdürýär

Prezident Serdar Berdimuhamedow 23-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen Döwlet geňeşiniň mejlisinde: "Biz ulag we aragatnaşyk pudagyna halk hojalygynyň intensiw ösýän we geljegi uly pudagy hö...

24.09.2022ý

BMG-de Awazada ulag ministrleriniň maslahaty geçirilendigi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirildi

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň ýokary derejeli hepdesiniň çäklerinde Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň toparynyň (LLDC) ministrleriniň her &yacut...

23.09.2022ý

Türkmen wekiliýeti “InnoTrans 2022” atly iri ulag forumyna gatnaşýar

Ýurduň demir ýol pudagyna wekilçilik edýän türkmen wekiliýeti 20-23-nji sentýabr aralygynda Berlinde geçirilýän transport tehnologiýalaryna bagyşlanan u...

23.09.2022ý

Özbegistan Türkmenistanyň üstünden Hindistana ulag geçelgesini çeker

Özbegistan Türkmenistanyň üstünden Hindistana täze ulag geçelgesini çekmegi maksat edinýär. Agentlik ÖzR-niň Maýa goýumlar we daşary söwda ministrligine sa...

21.09.2022ý

"Demirýollary" Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 15 sany ýokary kuwwatlykly täze dizel lokomotiwini satyn aldy

“Demirýollary” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Hytaýyň CRRC Ziyang CO., LTD. kompaniýasyndan 15 sany täze dizel lokomotiwini satyn aldy. Sişenbe güni ilki...

19.09.2022ý

Türkmenistanyň welaýat merkezleriniň dördüsinde täze awtomenziller açylar

Türkmenistanyň welaýat merkezleriniň dördüsinde – Türkmenabatda, Daşoguzda, Maryda we Balkanabatda täze ýolagçy awtomenzilleri ulanmaga bermäge taýýar edildi....

18.09.2022ý

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran – Gündogar Aziýadan Pars aýlagyna çenli iň gysga ýol

Samarkantda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň çäklerinde geçirilen ikitaraplaýyn duşuşykda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew we Eýranyň lideri Ybraýym Raisi...

17.09.2022ý

Türkmenistan ulag geçelgeleri boýunça ŞHG bilen işjeň hyzmatdaşlyga taýýar

Türkmenistan ŞHG bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin açyk we munuň üçin diňe bir anyk mümkinçilikler däl, eýsem obýektiw zerurlyk hem bar di&yac...

16.09.2022ý

COP27: ekologiýa ulagy – aýratyn wajyp mesele

COP27-ä başlyklyk edýän Müsür 2022-nji ýylyň 6-18-nji noýabry aralygynda Müsüriň Şarm-el-Şeýh şäherinde geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň ü...

15.09.2022ý

Türkmenistan we BAE port düzümini ösdürmek babatda hyzmatdaşlyk eder

Türkmen wekiliýetiniň BAE-ne saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi bilen Abu Dhabi Ports toparynyň arasynda özara d&...

15.09.2022ý

Özbegistan bilen Eýran Türkmenistanyň üstünden awtoulag ýük gatnawyny dikelder

Ulag-logistika hyzmatdaşlygy çarşenbe güni Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen Eýranyň lideri Ybraýym Raisiniň arasynda geçirilen gepleşikleriň mowzuklaryndan biri bo...

14.09.2022ý

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-nde bilelikdäki ulag-logistika kompaniýasynyň döredilmegini ara alayp maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Abu-Dabide birnäçe gepleşikleri geçirdi. BAE bilen bilelikdäki ulag-logist...

11.09.2022ý

Ministrler Kabinetiniň mejlisinden: 8 aýyň netijeleri we Prezidentiň tabşyryklary

10-njy sentýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik ed&ya...

03.09.2022ý

Türkmenistan multimodal ulag hyzmatlaryny hödürlemek işini kämilleşdirer

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi hödürlenilýän multimodal ulag hyzmatlaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen birnä&cce...

31.08.2022ý

Türkmenistan multimodal ugur boýunça Hytaýa buýan köküniň uly tapgyryny ýetirdi

Bir Kuwwat türkmen kompaniýasy Hytaýyň Shanxi Investment Group International Logistics Co Ltd kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda multimodal ugur boýunça Türkmenistandan Hytaýa 850...

31.08.2022ý

“Demirýollary” we Türkmenbaşy porty ýük dolanyşygyny ýylda 400 müň TEU çenli artdyrar

"Demirýollary" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti we Türkmenbaşy Halkara deňiz porty ýük daşamagyň ýylda 400,000 konteýner (TEU) möçberini gazanmagy m...

31.08.2022ý

Halkara ulag forumynyň Baş sekretary Türkmenistana geler

Halkara ulag forumynyň Baş sekretary Kim Ýen Te Merkezi Aziýa boýunça saparynyň çäklerinde Türkmenistana gelmegi maksat edinýär. Bu barada sekretariaty Parižde ýerleş...

29.08.2022ý

Türkmenbaşy porty "Demirgazyk-Günorta" Halkara ulag geçelgesiniň täze merkezine öwrülip biler

Türkmenistan "Demirgazyk-Günorta" Halkara ulag geçelgesine (INSTC) goşulmagy meýilleşdirýär, şeýlelik bilen, HUG Hazar deňzinde Türkmenbaşy portunyň goşulmagy arkaly goşmaça u...

28.08.2022ý

Türkmen wekiliýetiniň Astrahana eden sapary netijesinde täze maýa goýum taslamalaryna garaşylýar

Türkmenistanyň ulag toplumynyň wekiliýeti Astrahan oblastyna iş saparyny tamamlady, ozal Aşgabatda sebitiň gubernatory Igor Babuşkin bilen bolan duşuşygyň dowamynda bu babatda ylalaşyk gazanylypdy. Oblastda ü&cced...

27.08.2022ý

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident Maksatnamasyny we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksat...

26.08.2022ý

Astrahan portunda Türkmenistanyň logistika merkezini ösdürmek meselesine garaldy

Ýurduň ulag toplumyna wekilçilik edýän türkmen delegasiýasy Astrahan sebitine iş saparynyň çäginde Limanskiý etrabynyň Olýa obasynda döredilýän portu...

26.08.2022ý

Astrahanda türkmen wekiliýeti Olýa-Türkmenbaşy parom ugrunyň açylmagyny ara alyp maslahatlaşdy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň ulag toplumynyň wekiliýeti Astrahan oblastyna işewürlik saparynyň dowamynda logistika, ulag, söwda we gämi gurluşygy pudaklarynda hyzmatdaşlyk etmek meseleleri bo...

24.08.2022ý

Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa toplumynda wezipelere çemeleşmeler seljerildi

Sişenbe güni, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň umumy mejlisinde geçen hepde Awazada “Aşgabat prosesi” boýunça beý...

20.08.2022ý

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde brifing: ulag möhüm ähmiýete eýe bolýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde brifing geçirildi, onda 15-16-njy awgustda Türkmenbaşyda geçirilen deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleri d...

18.08.2022ý

Türkmenistanda gümrük päsgelçiliklerini ýok etmek boýunça global taslamanyň açylyşy boldy

Awazada Global tranzit resminamasynyň (GTrD) synag taslamasynyň açylyş dabarasy geçirildi, bu blokchein tehnologiýasyny ulanmagyň hasabyna ulagyň ähli görnüşlerinde hökmany gümrük...

17.08.2022ý

Türkmenistan ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen resminamalara gol çekdi

Türkmenistan Awazada deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleri derejesindäki maslahatyň çäginde ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen daşar...

17.08.2022ý

Türkmenistan ulag pudagynyň sanlaşdyrylmagyna uly ähmiýet berýär

– Sanlaşdyrmak häzirkizaman dünýäde ulag pudagynyň progressiw ösüşi üçin esasy hereketlendirijilerden biridir we Türkmenistan bu tendensiýalara uly ähmiýet...

16.08.2022ý

Aşgabat ylalaşygyna goşmaça teswirnama gol çekildi

Aşgabat Ylalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň Awazada geçirilen Utgaşdyryjy geňeşiniň ikinji mejlisinde Türkmenistan, Eýran, Özbegistan we Gazagystan Halkara ulag we üstaşyr geçelgesini dö...

16.08.2022ý

Daşary ýurtlaryň ulag ministrleri – Türkmenistan bilen sebitleýin taslamalary ösdürmek ugrunda

Duşenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew deňze çykalgasy bolmadyk ösüp bar&yacut...

15.08.2022ý

Türkmenistan halkara ulag geçelgeleriniň ösdürilmegine goşandyny artdyrýar

Türkmenistanda halkara utgaşykly logistika ulgamyny döretmek boýunça işler depginli alnyp barylýar. Bu barada Awazada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasi&y...

11.08.2022ý

Türkmenistan we Özbegistan ulag aragatnaşyklaryny ýeňilleşdirer we ýük daşaýjylara amatly şert döreder

Özbegistan we Türkmenistan ulag ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.  Gepleşikleriň dowamynda taraplar öz aralarynda harytlaryň awtoulaglar arka...

10.08.2022ý

Daşkent Türkmenistan bilen bilelikdäki ýük awtoulag kompaniýasyny döretmegi teklip edýär

Sişenbe güni 9-njy awgustda Prezident Şawkat Mirziýoýew Özbegistanyň ýolbaşçylary bilen halkara ulag geçelgelerini ösdürmek boýunça çäreleri ara alyp...

09.08.2022ý

Garabogaz aýlagynyň üstünden geçýän täze köpri köp ýurtlaryň ýük daşaýjylaryna netijeli hyzmat eder

Garabogaz aýlagynyň üstünden geçýän täze awtoulag köprüsi diňe bir Türkmenistandan däl, eýsem Russiýadan, Gazagystandan, Eýrandan we Hindistandan &y...

09.08.2022ý

Awazada ulag ministrleri deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar üçin üstaşyr geçirmegiň gurallaryny maslahatlaşarlar

Deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň maslahaty bir hepdeden, 15-16-njy awgustda Türkmenbaşy şäherinde, Awaza şypahana zolagynda geçiriler. “Aragatnaşyklary gowulandyrmak ü...

09.08.2022ý

Serdar Berdimuhamedow Garabogazköl aýlagynyň üstünden gurulýan täze köpriniň düýbüni tutdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyndaky Garabogazköl aýlagynyň üstünden guruljak täze awtoulag köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gat...

09.08.2022ý

Bakuda Aziýa-Ýuwaş umman sebitinden Merkezi Aziýa we Kawkazyň üsti bilen Ýewropa çykýan ulag geçelgesini ara alyp maslahatlaşdylar

Bakuda "AÝU ýurtlary-Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Ýewropa" Halkara multimodal ýolunynyň demirýol operatorlarynyň duşuşygy geç...

08.08.2022ý

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýoly – Ýewraziýa ulgamynyň ähmiýetli bölegi

Demir ýollar hyzmatdaşlyk guramasynyň (DÝHG) komitetiniň başlygy Miroslaw Antonowiç ulag-üstaşyr geçelegeleri boýunça Aşgabatda geçirilýän halkara forumyna sanly ul...

08.08.2022ý

Türkmenistan üstaşyr merkezi hökmünde uly ähmiýete eýedir – UND Türkiýäniň wekili

Koronawirus pandemiýasy, Türkmenistanyň sebit üçin möhüm transport we üstaşyr merkezi hökmünde ägirt uly ähmiýetini aç-açan görkezdi diýip...

08.08.2022ý

Türkmenistan täze ulag-üstaşyr ýollaryny döretmegi maksat edinýär

Türkmenistan strategik maksada ýetmek üçin sebitiň ýurtlarynyň ulag kuwwatyny amala aşyrmak hem-de birleşdirmek ugrunda çykyş edýär. Şol strategiki maksat Aziýanyň, Ý...

08.08.2022ý

Türkmenistan bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda ulag hyzmatdaşlygy baradaky resminamalara gol çekildi

Şu gün Aşgabatda “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly halkara maslahatynda Türkmenistanyň döwlet ulag agentlikleriniň we kärhanalarynyň ýolba...

08.08.2022ý

Hususy kompaniýalar Türkmenistanyň ulag-üstaşyr kuwwatyny ösdürmäge goşandy üçin sylaglandylar

Aşgabatda “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” atly maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň ulag-üstaşyr kuwwatyny ösdürmäge goşan...

08.08.2022ý

Türkmen logistik kompaniýalary eksportyň çygryny giňeldýärler

Aşgabatda geçirilen Halkara ulag forumynyň iş maksatnamasynyň çäklerinde dürli ýurtlaryň ulag ulgamlarynyň wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşikler ge&ccedi...

08.08.2022ý

“Türkmenawtoulaglary” agentligi täze häzirkizaman tahograflarynyň hasabyna ýük daşamagyň howpsuzlygyny ýokarlandyrar

“Türkmenawtoulaglary” agentligi uzak aralykdan gözegçilik etmek üçin täze häzirkizaman tahograflary ulanmak arkaly, ýurtda ýük daşamagyň howpsuzlygyny ýo...

11.02.2022ý

Halkara ulag hyzmatdaşlygy

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek ugrunda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň okgunly ösüşini üpjün etmek boýunça öňde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda, ähli pudaklaryň ösüş...

21.01.2022ý

Täze ýol Aşgabat bilen Türkmenabady birleşdirer

Türkmenistanda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylda bu ýoluň Aşgabat ― Tejen bölegi dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanylmaga berildi. Häzirki g...

21.01.2022ý

Türkmenistanda hususy awtobus eýeleri üçin täze düzgünler girizilýär

Türkmenistanda mundan beýläk şahsy awtobus eýeleri üçin täze düzgünler girizilýär. Has takygy, guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alna...

21.01.2022ý

TM Trade söwda platformasy ýola goýuldy

Türkmenistanda dürli iş ugurlaryndaky kompaniýalaryň, telekeçileriň we senagatçylaryň öndürýän önümlerini hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlaryny giň gerimli halk köpçüligine hödürleýän www.trade.com.tm – söwda platformasy ýola goýuld...

21.01.2022ý

«Türkmen Milli Logistik» AGPJ gämi gurluşygy we gämi abatlaýyş pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň milli ulag-ekspeditor (экспедитор – bir zady degişli ýerlerine ibermek bilen meşgul bolýan, işgär, kärhana) hususy kärhanasy bolan «Türkmen Milli Logistik» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (AGPJ) ýurdumyzyň gämi gu...