11.08.2022ý

Türkmenistan we Özbegistan ulag aragatnaşyklaryny ýeňilleşdirer we ýük daşaýjylara amatly şert döreder

Özbegistan we Türkmenistan ulag ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.  Gepleşikleriň dowamynda taraplar öz aralaryn...

10.08.2022ý

Daşkent Türkmenistan bilen bilelikdäki ýük awtoulag kompaniýasyny döretmegi teklip edýär

Sişenbe güni 9-njy awgustda Prezident Şawkat Mirziýoýew Özbegistanyň ýolbaşçylary bilen halkara ulag geçelgelerini ösdürmek boýunça...

09.08.2022ý

Garabogaz aýlagynyň üstünden geçýän täze köpri köp ýurtlaryň ýük daşaýjylaryna netijeli hyzmat eder

Garabogaz aýlagynyň üstünden geçýän täze awtoulag köprüsi diňe bir Türkmenistandan däl, eýsem Russiýadan, Gazagystandan, E&ya...

09.08.2022ý

Awazada ulag ministrleri deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar üçin üstaşyr geçirmegiň gurallaryny maslahatlaşarlar

Deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň maslahaty bir hepdeden, 15-16-njy awgustda Türkmenbaşy şäherinde, Awaza şypahana zolagynda geçiriler. “Araga...

09.08.2022ý

Serdar Berdimuhamedow Garabogazköl aýlagynyň üstünden gurulýan täze köpriniň düýbüni tutdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyndaky Garabogazköl aýlagynyň üstünden guruljak täze awtoulag köprüsiniň düýb...

09.08.2022ý

Bakuda Aziýa-Ýuwaş umman sebitinden Merkezi Aziýa we Kawkazyň üsti bilen Ýewropa çykýan ulag geçelgesini ara alyp maslahatlaşdylar

Bakuda "AÝU ýurtlary-Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Ýewropa" Halkara multimodal ýolunynyň demirýol opera...

08.08.2022ý

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýoly – Ýewraziýa ulgamynyň ähmiýetli bölegi

Demir ýollar hyzmatdaşlyk guramasynyň (DÝHG) komitetiniň başlygy Miroslaw Antonowiç ulag-üstaşyr geçelegeleri boýunça Aşgabatda geçirilý&au...

08.08.2022ý

Türkmenistan üstaşyr merkezi hökmünde uly ähmiýete eýedir – UND Türkiýäniň wekili

Koronawirus pandemiýasy, Türkmenistanyň sebit üçin möhüm transport we üstaşyr merkezi hökmünde ägirt uly ähmiýetini aç-a&ccedil...

08.08.2022ý

Türkmenistan täze ulag-üstaşyr ýollaryny döretmegi maksat edinýär

Türkmenistan strategik maksada ýetmek üçin sebitiň ýurtlarynyň ulag kuwwatyny amala aşyrmak hem-de birleşdirmek ugrunda çykyş edýär. Şol strategiki ma...

08.08.2022ý

Türkmenistan bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda ulag hyzmatdaşlygy baradaky resminamalara gol çekildi

Şu gün Aşgabatda “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly halkara maslahatynda Türkmenistanyň döwlet ulag agentlikleriniň we k&...

08.08.2022ý

Hususy kompaniýalar Türkmenistanyň ulag-üstaşyr kuwwatyny ösdürmäge goşandy üçin sylaglandylar

Aşgabatda “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” atly maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň ulag-üstaşyr kuwwatyny...

08.08.2022ý

Türkmen logistik kompaniýalary eksportyň çygryny giňeldýärler

Aşgabatda geçirilen Halkara ulag forumynyň iş maksatnamasynyň çäklerinde dürli ýurtlaryň ulag ulgamlarynyň wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn we köptarapla&...

08.08.2022ý

“Türkmenawtoulaglary” agentligi täze häzirkizaman tahograflarynyň hasabyna ýük daşamagyň howpsuzlygyny ýokarlandyrar

“Türkmenawtoulaglary” agentligi uzak aralykdan gözegçilik etmek üçin täze häzirkizaman tahograflary ulanmak arkaly, ýurtda ýük daş...

11.02.2022ý

Halkara ulag hyzmatdaşlygy

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek ugrunda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň okgunly ösüşini üpjün etmek boýunça öňde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi. Şunuň bilen bag...

21.01.2022ý

Täze ýol Aşgabat bilen Türkmenabady birleşdirer

Türkmenistanda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylda bu ýoluň Aşgabat ― Tejen bölegi dabaraly ýagdaýda açylyp,...

21.01.2022ý

Türkmenistanda hususy awtobus eýeleri üçin täze düzgünler girizilýär

Türkmenistanda mundan beýläk şahsy awtobus eýeleri üçin täze düzgünler girizilýär. Has takygy, guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy...

21.01.2022ý

TM Trade söwda platformasy ýola goýuldy

Türkmenistanda dürli iş ugurlaryndaky kompaniýalaryň, telekeçileriň we senagatçylaryň öndürýän önümlerini hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlaryny giň gerimli halk köpçüligine hödürleýän www.trade.com.tm –...

21.01.2022ý

«Türkmen Milli Logistik» AGPJ gämi gurluşygy we gämi abatlaýyş pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň milli ulag-ekspeditor (экспедитор – bir zady degişli ýerlerine ibermek bilen meşgul bolýan, işgär, kärhana) hususy kärhanasy bolan «Türkmen Milli Logistik» açyk görnüşli paýdarlar jemgy...