09.03.2023ý

Türkmenhowaýollary 9 şähere halkara uçuşlaryny gaýtadan dikeldýär

 «Türkmenistan» awiakompaniýasy Bangkoka (Tailand), Minskä (Belorussiýa), Delä (Hindistan), Almata (Gazagystan), Sankt-Peterburga (Russiýa), Ankara (Türkiýe), Pariže...

07.03.2023ý

Türkmenistan ulag meselesini BMG-nyň gün tertibiniň merkezine goýýar

Ulag meselesi, aýry iş ugry hökmünde Birleşen Milletler Guramasynyň gün tertibiniň merkezinde bolmalydyr diýip, Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Hojamyrat Geldimyradow BMG...

06.03.2023ý

2023-nji ýyldaky «Ýüpek ýoly» ralli-reýdi ähli ýurtlardaky çapyjylar üçin açykdyr

  By ýyl «Ýüpek ýoly» ralli-reýdi bütin dünýäniň çapyjylary üçin açyk bolar. Gurnaýjylar ýüz tutmalary ýyg...

06.03.2023ý

Eýranyň Ýol we şäher ösüşi ministri Türkmenistana sapar bilen geler

  Eýranyň Ýol we şäher ösüşi ministri Mehrdada Bazrpaş Türkmenistana sapar bilen geler.  Bu barada bu saparyň öňüsyrasynda ministrlikleriň we ykdysady guramalaryň gatnaşmagynda...

03.03.2023ý

Türkmen-amerikan hyzmatdaşlygy logistikada täze derejä çykýar

Türkmenistanyň ulag we logistika kompaniýalaryny birleşdirýän «Türkmen Logistika» assosiasiýasy bilen Amerikanyň «DAI Global LLC» kompaniýasy çarşenbe g&uum...

03.03.2023ý

GDA agza-döwletleriň wekilleri howa giňişliginiň peýdalanyşyny ara alyp maslahatlaşdylar

Moskwada Awiasiýa we howa giňişliginden peýdalanmak boýunça Geňeşiň mejlisi boldy – diýip.   Geçen ýylda edilen işleriň netijelerine oňyn baha berip, duşuşyga gatnaşyjyla...

03.03.2023ý

Hytaýyň China Southern Airlines awiakompaniýasy Urumçiden Aşgabat şäherine uçuşlaryny dikeldýär

28-nji martdan Hytaýyň China Southern Airlines  awiakompaniýasy Urumçi-Aşgabat-Urumçi ugry boýunça uçuşlaryny dikeldýär. Uçuş hepdede bir gezek amala aşyryla...

03.03.2023ý

«Türkmenpoçta» ýurdumyzyň elektronika öndürijilerini goldaýar

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen elektron platformada Postshop türkmen öndürijileriniň kompýuter we elektron tehnikasynyň...

02.03.2023ý

Türkmenabatda 85 sany täze taksi ilata hyzmat edip başlady

Türkmenabat şäheriniň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşigine 85 sany täze taksi awtoulagy gelip gowuşdy. Olaryň 45-si Toyota Corolla awtoulagydyr, galan 40-sy — Hyundai Elantra. T&a...

02.03.2023ý

530 sany täze awtoulag Aşgabadyň taksi parkynyň üstüni ýetirdi

“Toyota Corolla” kysymly täze awtoulaglaryň 530 sanysy paýtagtyň taksi parkynyň üstüni ýetirdi. Ulaglar döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan we ýolagçylara hyzmat etm&...

02.03.2023ý

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň gämi gurluşyk zawodlary hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

Gämileri gurýan we gämileri abatlaýan «Balkan» zawodynyň wekilleri we Bakuwyň gami gurluşyk zawodynyň wekilleri Türkmenbaşy şäherinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola go&...

02.03.2023ý

Türkmenistan we Gyrgyzystan iki ýurduň ýük daşaýjylary üçin ýeňillikleriň girizilmegini ara alyp maslahatlaşýarlar

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Gyrgyzystanyň DIM-niň we Gyrgyzystanyň ulag we kommunikasiýa ministrliginiň wekilleri iki ýurduň ýük daşaýjylary üçin &yacut...

01.03.2023ý

Tbilisi we Aşgabat syýahatçylygy täzeden dikeldýärler: gün tertibinde göni uçuşlar

Gruziýanyň Ykdysadyýet we durnukly ösüş ministrliginiň şypahanalary ösdürmek agentligi, Aşgabatda ýurdunyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini hödürledi. Duşu...

24.02.2023ý

Türkmenistan we Gazagystan halkara awtoulag daşamalaryny artdyrmagy meýilleşdirýärler

Halkara awtoulag daşamalaryny mundan beýläk-de artdyrmagyň we ösdürmegiň meseleleri awtoulag ulagy boýunça türkmen-gazak Bilelikdäki komsissiýasynyň nobatdaky mejlisiniň barşynd...

23.02.2023ý

Türkmenistanyň DIM-niň HGI-da Aziýany we Ýewropany birikdirýän ulag taslamalarynyň geljeginiň meseleleri maslahatlaşyldy

DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty Aziýany Ýewropa bilen birikdirýän ulag-üstaşyr taslamalaryň mümkinçiliklerine, şeýle hem bu başlangyçlardaky Türkmenistanyň ornun...

23.02.2023ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi we Thales Alenia Space hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

Aşgabatda «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýewiň Thales Alenia Space aeroälem enjamyny öndüriji fransuz kompaniýasynyň wekilleri bilen duşuşdy. Tarap...

23.02.2023ý

“Türkmenistan” awiakompaniýasy 20-nji martdan Londona we Pekine gatnawlary täzeden dikeldýär

2023-nji ýylyň 20-nji martyndan “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçuşlarynyň geriminiň ýene-de iki şäherler – London we Pekin bilen üsti ýetirilýär....

22.02.2023ý

«Tükmentelekom» internetiň nyrhlaryny arzanladyp, onuň iň ýokary tizligini artdyrar

1-nji martdan başlap «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy çäksiz internetiň nyrhnamalaryny aşakladýar, iň ýokary elýeterli tizligini bolsa fiziki şahslar ü...

22.02.2023ý

1-nji martdan başlap, AşGTS täze nyrhnamalary girizýär

2023-nji ýylyň 1-nji martyndan ÝGPJ «Aşgabat şäher telefon tory» internetiň tizligini ýokarlandyrar we nyrhnamanyň bahasyny peselder. Indi öýde ulanylýan internetiň iň pes t...

21.02.2023ý

Azerbaýjan gämiçiligi Baku-Türkmenbaşy-Baku gatnawunda ulag hyzmatlarynyň bahasyny peseldýär

“Azerbaýjanyň Hazar Deňiz Gämiçiligi” (ASCO) ÝGPJ 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan Baku-Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça iki tarapa-da ulag hyzmatlarynyň bahasyny aşak d&u...

20.02.2023ý

Türkmenistan we Owganystan demir ýol ýük daşamalarynyň möçberini artdyrmagy meýilleşdirýärler

  Türkmenistan we Owganystan Serhetabat-Turgundy demir ýol ugry boýunça ýük daşamalarynyň möçberini artdyrmak barada ylalaşdylar.   «Türkmendemirýollary...

18.02.2023ý

«Türkmendeňizderýaýollary» Fransiýanyň BV klassifikasiýa jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

 «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň wekilleriniň we Fransiýa Respublikasynyň Kwalifikasiýa jemgyýetiniň Bureau Veritas Marine & Offshore sas (BV) wekilleriniň onla&...

13.02.2023ý

«Türkmenawtoulaglary» agentligi 607 ugur boýunça ýolagçy gatnawlaryny amala aşyrýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» Agentligi 607 ugur boýunça ýolagçy gatnawlaryny ýerine...

11.02.2023ý

Türkmenistandaky uçar gatnawlarynyň tertibipandemiýadan öňki derejesine getiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ulag we kommunikasiýa agentliginiň baştutany Mämmethan Çakyýewe uçar gatnawlarynyň tertibipandemiýadan öňki derejesine getirmek bo&y...

11.02.2023ý

Türkmenistan we Türkiýe üstaşyr we halkara ýük daşamalaryny ýeňilleşdirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkiýäniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekilleri türkmen-eýran döwlet araçäginde ýerleşýän «Artyk»gümrük nokadyna baryp gör...

11.02.2023ý

Türkmenistanda elektrik otlular peýda bolar

Türkmenistanda elektrowozlar we elektrik otlularpeýda bolar. Bu Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ýurtda elektrifisirlenen demir ýollary döretmek baradaky tabşyrygyndan gelip çykýar. &n...

07.02.2023ý

Türkmen hünärmenleri gämileriň howpsuz ýüzmegini üpjün etmegiň tejribesi bilen tanyş boldular

             «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ýanyndaky Türkmenistanda gämi gatnawyna döwlet gözegç...

02.02.2023ý

Türkmenistanyň ulag kompaniýalaryny telekeçilige goldaw bermek maksatnamasyna çagyrýarlar

Beýik Britaniýanyň logistika we ulag boýunça Patyşalyk institutynyň Merkezi Aziýadaky wekilhanasy (СILT Central Asia) Türkmenistandan logistika we ulag kompaniýalaryny USAID-iň Merkez...

02.02.2023ý

"Türkmenistan" awiakompaniýasy Kerki - Daşoguz - Kerki ugurlarynda gatnawlary dikeltdi

1-nji fewraldan başlap, “Türkmenhowaýollary” Kerki-Daşoguz-Kerki ugry boýunça uçuşlaryň gaýtadan dikeldilmegi bilen baglylykda, içerki uçuşlaryň tertibine ü&ya...

31.01.2023ý

Aragatnaşyk pudagynyň wekilleri Türkmenistanyň Ýaşlar guramasynyň baýraklaryna mynasyp boldular

Türkmenistanyň aragatnaşyk we kommunikasiýa pudagynyň ýaş wekilleri ýurduň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň baýraklary bilen sylaglandylar. Gowşurylyş dabarasy Ýaşlar guramasyny...

31.01.2023ý

Türkmenistanda otly gatnawyna elektron biletleri almagyň tertibini tassykladylar

     Türkmenistanda ýolagçy otlularyna elektron biletleri almagyň tertibini tassykladylar, oňa laýyklykda syýahat edýänler elektron biletleri internetden ýa-d...

29.01.2023ý

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýoly boýunça Hindistandan Almaty şäherine ýük daşama ýola goýdy

Halkara Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesiniň (INSTC) gündogar şahamçasyny ösdürmek üçin täze hyzmat ýola goýuldy: Gazagystanyň KTŽ milli demir ýol kompani&yac...

27.01.2023ý

Azerbaýjanyň parom-gämisi Türkmenbaşynyň deňiz portuna ilkinji ýüzüşini amala aşyrdy

     Ro-Pax görnüşli Azerbaýjanyň «Zarifa Aliýewa»parom-gämisi Türkmenbaşynyň deňiz portuna özüniň ilkinji ýüzüşini amala aşyrdy.  ...

25.01.2023ý

“Sowfraht” Hazarda türkmen we rus portlarynyň arasynda gatnawlary üpjün etmäge taýyn

   Russiýa bilen Türkmenistan portlarynyň arasynda yzygiderli deňiz aragatnaşygy ýüküň daşalyş wagtyny gysgaldar we ýurtlaryň arasyndaky söwda dolanyşygynyň ösmegine goşant g...

25.01.2023ý

Türkmenbaşynyň porty Özbegistan bilen Azerbaýjany üstaşyr daşamalar bilen üstünlikli baglaşdyrdy

           Türkmenbaşynyň halkara deňiz porty «AZERMAŞ» JÇJ-i üçin awtoşaýlar bilen ýüklenen Özbegistandan gelen 40-futl...

23.01.2023ý

Owganystan Türkmenistanyň üsti bilen Türkiýä täze ugur boýunça harytlary eksport etdi

Eksportlyk harytlaryň birinji tapgyry ýurduň demirgazygyndaky Farýab welaýatynyň gury ýer porty Akinanyň üsti bilen Owganystandan Türkiýä ugrady. Ýük daşaýjy awt...

21.01.2023ý

Astrahan oblastynyň port aýratyn ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezi peýda bolar

 Astrahan oblastynyň port aýratyn ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezi peýda bolar. Onuň döredilmegi baradaky we hyzmatdaşlyk hakyndaky Ähtnama anna güni AGPJ “Türkm...

20.01.2023ý

Ulag babatynda türkmen-russiýa hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça tegelek stol geçirildi

Aşgabatda bolan türkmen-russiýa işewürlik forumynyň çäklerinde ýurtlaryň arasynda ulag babatyndaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanan tegelek stol geçirildi.   Deňiz u...

20.01.2023ý

Russiýadan gelýän ýükleriň Türkmenistandan üstaşyr geçirilişi bir ýylda dört esse ösüş görkezdi

2022-nji ýylda rus ýükleriniň Türkmenistanyň çäklerinden üstaşyr geçirilişiniň möçberi ozalky ýyldaky görkeziji bilen deňeşdirilende, dört esse köpe...

19.01.2023ý

Türkmenistanda “Kamaz” elektrobuslary synag ediler

“Kamaz” Türkmenistanda synag etmek üçin öz öndüren elektrobuslarynyň ikisini getirdi. Bu barada penşenbe güni Aşgabatda açylan Türkmen-rus işewürlik-forumynda &ldqu...

15.01.2023ý

Owganystanyň demirýol müdirliginiň işçiler topary tejribe almak üçin Türkmenabat şäherine geldiler

Owganystanyň demirýol müdirliginiň 14 işgärinden ybarat wekiliýeti hünär kämilligimi artdyrmak we bu ugurda tejribe almak üçin şenbe güni Türkmenabat şäherine geldi...

13.01.2023ý

Huawei Türkmenistanyň telefon ulgamynyň giňelmegine we döwrebaplaşdyrylmagyna gatnaşar

Hytaýyň Huawei Technologies kompaniýasy Aşgabatda we ýurduň sebitlerinde durnukly telefon ulgamyny giňeltmek taslamasynyň çäklerinde enjamlar, programma üpjünçiligi we ygtyý...

12.01.2023ý

Türkmenistanyň gümrükhanasy HÝD kitapçasy bolanlara “Ýaşyl geçelgeleri” kesgitledi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy ýurduň serhetýaka gümrük nokatlarynda HÝD kitapçasyny – araçäkden geçmegi ýeňilleşdirýän we...

10.01.2023ý

Ýüpek ýol hereketi ösýär we sanlaşdyrylýar

2022-nji ýylda Ýewraziýa ulagynda iň durnuksyz ýyllaryň biri bolandygyna garamazdan, Hytaý bilen Ýewropanyň arasynda ýçk gatnawlarynyň mukdary täze sepgitlere ýet...

10.01.2023ý

Hytaýyň we Türkmenistanyň ulag taslamalarynyň bilelikde amala aşyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Türkmenistanyň we HHR-niň hökümetleriniň arasynda «Beýik Ýüpek ýolunyň täzeden galkynyşy» we «Bir guşak, bir ýol» halkara başlangyçlarynyň arabagl...

09.01.2023ý

Türkmenistan hytaý lokomotiwleri üçin $30 mlnätiýaçlyk şaýlaryny satyn aldy

Hytaýyň demir ýol tehnikasyny öndüriji CRRC Ziyang Türkmenistan tarapyndan öň satyn alnan lokomotiwler üçin bahasy $30 mln-a deň bolan ätiýaçlyk şaýlaryny &uu...

06.01.2023ý

Türkmenistan we HHR ulag boýunça ylalaşyk taýýarlaýar

Pekinde geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we HHR-iň başlygy Si Szinpiniň gol çeken bilelikdäki Beýannamasynda Türkmenista...

05.01.2023ý

Türkmenistan 1-nji ýanwardan başlap Türkmenbaşy-Baku ugry boýunça fider deňiz daşamalaryny ýola goýýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň «Deňiz söwda floty» ÝGPJ «Balkan» gämisini Türkmenbaşy-Baku-Türkmenbaşy ugry boýunça fider...

05.01.2023ý

Wýetnam-Gazagystan göni demirýol gatnawy işe girizildi

Wýetnamdan Gazagystana tarap ugur boýunça ilkinji demirýol gatnawy 31-nji dekabrda işe girizildi. Ol Nýaçang şäheriniň demirýol menzilinden Almaty şäherine ugrady, Hyta&ya...

28.12.2022ý

Özbegistandan iberilen mis konsentraty Türkmenbaşy portundan Ýewropa ugradyldy

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty mis konsentratynyň 91 tonnasyny Aziýa-Ýuwaş ummany ýurtlarynyň – Hytaý- Gyrgyzystan- Özbegistan – Türkmenistan- Azerbaýjan-Gruzi&yacu...

27.12.2022ý

Ýaponiýanyň awtoulaglary türkmen taksileriniň sanyny artdyrar

Ýaponiýanyň Sumitomo korporasiýasy düzüminde taksileriň 780-si we awtobuslaryň Hiace we Coaster 1330-sy bolan Toyota awtoulaglarynyň 2110-syny Türkmenistana iberýär. 115 million doll...

27.12.2022ý

Tokaýew GDA üçin Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demirýolunyň möhümdigini nygtady

Gazagystanyň prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Sankt-Peterburgda GDA-nyň resmi däl sammitinde çykyş edip, Arkalaşygyň çäklerinde ulag babatda hyzmatdaşlyk etmegiň täze guralyny işe girizmäge...

22.12.2022ý

Sepsiz ýol: Demirgazyk-Günorta HUG-niň gündogar ugrunda umumy töleg ýeňilligi girizilýär

Rus demirýollary holdingi (RŽD) Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Eýranyň demirýollary bilen bilelikde 2023-nji ýyl üçin “Demirgazyk-Günorta” geçelgesiniň gün...

14.12.2022ý

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň ulag ulgamynyň ýolbaşçylary Awazada duşuşdylar

2022-nji ýylyň 13-nji dekabrynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň ulag ulgamynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi.   Bitarap Türk...

14.12.2022ý

Türkmenistanyň üstünden geçýän “Demirgazyk-Günorta” HUG boýunça ýük akymy birnäçe esse artýar

Türkmenistanyň üstünden geçýän “Demirgazyk-Günorta” halkara ulag geçelgesiniň günorta ugry boýunça yzygiderli ösüş bellige alyndy. Eger 2021-nj...

13.12.2022ý

ABŞ-da geçiriljek maslahatda Hazarüsti ulag ugrunyň geljegi ara alnyp maslahatlaşylar

ABŞ-nyň Baltimor şäherinde ýerleşýän Bütindünýä söwda merkezinde geçiriljek «Ortaky geçelge: deňiz portlary we uçarly ýük daşamalary arkaly...

13.12.2022ý

«Turkmentelekom» saýtlaryň täze hostinginden peýdalanmagy teklip edýär

«Turkmentelekom» elektrik-aragatnaşyk kompaniýasy türkmen web saýtlarynyň esaslandyryjylaryna ýörite wirtual serwerlerde (VDS) web sahypalaryny ýerleşdirmek üçin hostin...

13.12.2022ý

Türkmenistan gyrgyzystanly awtoulag ýük daşaýjylaryna port hyzmatlary üçin ýeňillikler berer

Türkmenistan Gyrgyzystany üstaşyr ýükler boýunça port hyzmatlary üçin ýeňillikli nyrhlar bilen üpjün etmäge taýýardyr. Şonuň bilen birlikde, awtou...

13.12.2022ý

Türkmenistan we RF öz aralarynda demirýol edaralarynyň wekilhanalaryny açar

“Türkmendemirýollary”-nyň wekilhanasy Russiýada, “Rossiýskiýe železnyýe dorogi” kompaniýasynyň edarasy bolsa Türkmenistanda açylar. Bu baradaky yla...

09.12.2022ý

Russiýanyň Federasiýa Geňeşi: «Demirgazyk – Günorta» ýük gatnawyny Aziýa gönükdirmek boýunça wajyp çözgütdir

        Russiýanyň Federasiýa Geňeşinde «Demirgazyk – Günorta» halkara ulag ugrunyň Russiýanyň ýük gatnawlaryny Aziýa we Ýaky...

09.12.2022ý

Russiýa we Türkmenistan “Demirgazyk-Günorta” HUG boýunça gatnawlary ösdürmek babatda hyzmatdaşlyk eder

Rus demir ýollary we Türkmen demir ýollary “Demirgazyk-Günorta” halkara ulag geçelgesi (HUG) boýunça gatnawlary ösdürmekde we infrastrukturany gurmakda hyzmatdaşly...

04.12.2022ý

Türkiýe-Eýran-Türkmenistan-Özbegistan ugry boýunça ilkinji ýük otlusy Daşkende geldi

Şenbe güni, 3-nji dekabrda Daşkendiň demirýol menzilinde Türkiýäniň Izmir şäherinden ugran, Eýranyň we Türkmenistanyň çäklerinden geçip, Özbegistana gelen ilkin...

04.12.2022ý

Ýüpek ýolunyň merkezinde Suese bäsdeş – 8 ýyl mundan ozal, GTE demir ýoly ulanmaga tabşyryldy

Sekiz ýyl mundan ozal, 2014-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Gazagystan-Türkmenistan-Eýran transmilli demir ýolunyň açylyşy boldy. Bu waka dünýä ähmiýetli bu özbo...

04.12.2022ý

Türkmenistan bilen RF ulag boýunça bilelikdäki topary döreder

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew ulag, ü...

04.12.2022ý

Türkmenistan halkara gatnawlarynda Konteýner otlulary hakynda ylalaşyga goşular

Türkmenistan halkara gatnawlarynda konteýnerli otlularyň düzüminde konteýnerleri daşamak hakynda ylalaşyga goşulmagy maksat edinýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag w...

04.12.2022ý

Rus demirýollarynyň hünärmenlerinden ybarat wekiliýet türkmen kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygyň täze taslamalaryny maslahatlaşar

Türkmenistan we Russiýa demir ýol düzümlerini ösdürmegiň üstünde işleýärler, rus kompaniýalarynyň bolsa türkmen demir ýol pudagyny döwrebaplaşdyr...

02.12.2022ý

Owganystan Merkezi Aziýanyň üsti bilen Ýewropa eksportyny artdyrýar

        Owganystan söwdany giňeltmek we ýerli senagaty ösdürmek maksady bilen, Merkezi Aziýanyň üsti bilen Ýewropa harytlaryň eksportyny artdyrýar....

02.12.2022ý

Rumyniýanyň Daşary işler ministri Gara deňiz - Hazar deňzi ugry boýunça ýük daşamak baradaky gepleşikleri makullady

1-nji dekabrda Polşanyň Lodzi şäherinde geçirilen ÝHHG-nyň DIMG-niň mejlisiniň çäklerinde Rumyniýanyň Daşary işler ministri Bogdan Auresku azerbaýjanly kärdeşi Jeýhun Ba&yac...

02.12.2022ý

Türkmenistan «Demirgazyk-Günorta» halkara geçelgesinde ýükleriň üstaşyr geçirilişini aýda 17 otly düzümine çenli artdyrmagy meýilleşdirýär

«Demirgazyk-Günorta» geçelgesiniň (Gazagystan-Türkmenistan-Eýran) gündogar şahasyndaky yzygiderli ýük daşaýan otlylarynyň sanynyň aýda 17 otly düzümine &...

26.11.2022ý

Çehiýa Ýewropadan Türkmenistana, Özbegistana we Gazagystana demir ýol arkaly syýahaty guramagy teklip edýär

Türkiýäniň Ulag we infrastruktura ministri Adil Karaismailoglu ýakynda Ankaranyň adyna Çehiýanyň Demirýollary hyzmatdaşlyk assosiasiýasynyň agzalarynyň birinden hatyň gelip gowşa...

26.11.2022ý

Türkmenistanyň we Özbegistanyň demirýolçylary ýük dolanyşygynyň ýokarlandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

«Demirýollary» AGPJ we «Uzbekiston temir ýullari» paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçylary we hünärmenleri Daşkentde geçirilen duşuşykda Türkmenist...

25.11.2022ý

Bir aýda türkmen-eýran serhediniň üstünden geçýän ýük ulaglarynyň möçberi 3 esse artdy

Türkmen ýük awtoulaglary pandemiýa sebäpli üçýyllyk arakesmeden soň, Sarahs-Sarahs serhet geçelgesinde Eýran bilen serhediň üstünden hereketi täzeden &ya...

24.11.2022ý

TDG-niň çäkleri – esasy ýewraziýa söwda we üstaşyr ugurlaryny ösdürmegiň giňişligi

Dünýäniň syýasy giňişliginde özbaşdak düzüm hömünde Türki döwletleriň guramasynyň peýda bolmagy taryhy ähmiýete eýedir, onuň täsirli halkara...

22.11.2022ý

Türkmenistan bilen BAE iki ýurduň portlarynyň arasyndaky özara gatnaşyklary möhüm hasaplaýarlar

21-nji noýabr, duşenbe güni Abu Dabide Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen Şeýh Muhammet bin Zaýed Al Nahaýýanyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Ulag-logistika pudagy Türkmeni...

21.11.2022ý

Merkezi Aziýada ulag infrastrukturasynda iň ähmiýetli öňegidişlik – Türkmenistanda

– Merkezi Aziýa sebitinde asfaltlanan ýollaryň uzynlygy soňky 20 ýylda 24,5 müň km artdy. Iň uly öňegidişligi ýol gurluşygynyň giň gerimde alnyp barylýan ýurtlary – T...

19.11.2022ý

Türkmenistanyň demir ýol ulagynyň gorag zolaklaryny kesgitlemegiň tertibi tassyklandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen demir ýollarynyň we demir ýol ulagynyň beýleki obýektleriniň gorag zolaklaryny kesgitlemegiň tertibi tassyklandy. Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky U...

16.11.2022ý

Türkmen wekiliýeti Sankt-Peterburgda geçiriljek TRANSTEC halkara sergisine gatnaşar

2022-nji ýylyň 29-njy noýabryndan 1-nji dekabry aralygynda Sankt-Peterburgda "Halkara ulag geçelgeleri ulgamynda logistika hereketiniň tehnologiýalary" atly XVII Halkara sergi-forumy TRANSTEC geç...

15.11.2022ý

Türkmenistana Russiýadan bäş sany teplowoz gelip gowuşdy

Brýansk maşyngurluşyk zawodynyň (BMZ) (demirýol ulaglary üçin iň iri tehnikany öndürýän “Transmashholding” paýdarlar jemgyýetiniň bir bölegi) ön&u...

14.11.2022ý

“Afghantelecom” parahatsöýüjilikli aragatnaşyklar üçin bilelikde işlemäge taýyn

"Türkmentel-2022" Halkara konferensiýasyna gatnaşanlaryň arasynda köpsanly daşary ýurtly myhmanlar bardy. Olaryň arasynda Owganystandan gelen wekiliýet hem bar. ORIENT türkmen-owgan gatnaşyklary...

14.11.2022ý

Huawei Türkmenistanda maglumat merkezini gurmagy meýilleşdirýär

Maglumat kommunikasiýalar tehnologiýalary (MKT) ulgamynda intellektual enjamlary we düzümleýin çözgütleri dünýä derejesinde esasy öndüriji bolan Huawei kom...

14.11.2022ý

“Türkmentel-2022” – hemme bahalardan ýokary epitetler

Telearagatnaşyk, we maglumat tehnologiýalary boýunça “Türkmentel — 2022” atly halkara maslahaty öz işini tamamlady. Ýöne, oňa gatnaşanlaryň aýdyşy ýaly, ol...

12.11.2022ý

Türkmenistanda belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanda aragatnaşyk operatoryndan belgileýiş resursynyň alnandygy üçin ýygym almagyň tertibi tassyklanyldy. Bu baradaky karara anna güni geçirilen hökümetiň mejlisiniň ba...

12.11.2022ý

Aşgabatda “Sanly çözgüt-2022” atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Aşgabatda "TürkmenTel-2022" XV Halkara sergisi we ylmy maslahaty öz işini tamamlady, onuň öňüsyrasynda "Sanly çözgüt-2022" atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň saýlama tapgyry ge...

11.11.2022ý

“Türkmenaragatnaşygyň” ýolbaşçysy telekommunikasiýa pudagyny ösdürmegiň taslamalary barada gürrüň berdi

Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň binasynda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel-2022» atly halkara forum geçir...

10.11.2022ý

"TurkmenTel-2022" IT tehnologiýalar pudagynyň trendlerini görkezýär

Aşgabatda geçirilýän "TürkmenTel-2022" maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň sergisi bu ugurda täzeçillikleriň, programma üpjünçiliginiň, IT-hyzmat kompani&yac...

10.11.2022ý

Aşgabatda “Türkmentel-2022” sergisi açyldy

Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň binasynda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2022» atly halkara forum başl...

10.11.2022ý

Türk döwletleriň guramasynyň Samarkantdaky sammitiniň esasy temalary – ulag we söwda

Söwdanyň ösüşi, gümrük we ulag hyzmatlary bilen baglanyşykly amallary ýönekeýleşdirmek, täze ulag geçelgelerini döretmek bilen baglanyşykly meseleler Türki döw...

10.11.2022ý

Özbegistan 2022-nji ýylda Gazagystanyň we Türkmenistanyň portlaryndan ýüküň daşalyşyny iki esse artdyrdy

Özbegistan 2022-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Gazagystanyň we Türkmenistanyň portlaryndan ýük daşalyşyny 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, iki es...

07.11.2022ý

Türkmenistanyň Ulag we aragatnaşyk agentligi infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirýär

Türkmenistanyň Ulag we aragatnaşyk toplumynda infrastruktura we jemgyýetçilik taslamalarynyň birnäçesi durmuşa geçirilýär. Şol sanda, Aşgabat Halkara howa menzilinde täze anga...

07.11.2022ý

Bakuda Demirgazyk we Merkezi Aziýa demir ýollarynyň sanly transformasiýa meselesi ara alnyp maslahatlaşylýar

Bakuda BMG-nyň Ýewropa boýunça ykdysady topary (UNECE) bilen BMG-nyň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti üçin ykdysady we durmuş toparynyň (UNESCAP) bilelikdäki nobatdaky mejlisi ge&cce...

05.11.2022ý

Türkmentel-2022 sergisinde “Sanly çözgüt” tehniki-startaplara degişli bäsleşigiň netijeleri jemlener

Aşgabatda 10-11-nji noýabrda Söwda-senagat edarasynyň binasynda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2022&rdquo...

04.11.2022ý

Özbegistanda halkara ulag sergisinde AÝS-MA-Ýewropa ugry görkezildi

Daşkentde “Ulag we logistika – TransLogistica Uzbekistan 2022” atly 18-nji Halkara sergisi geçirilýär. Sergide CASCA+ multimodal ulag geçelgesiniň ugry aýratyn stend hökm&uum...

01.11.2022ý

Türkmenistan Bakuda SPECA ýurlarynyň ýokary derejeli maslahatyna gatnaşdy

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti duşenbe güni, 31-...

01.11.2022ý

Russiýanyň Transmaşholdingi Türkmenistana bäş sany ýük teplowozlaryny ugratdy

Brýanskiniň maşyngurluşyk zawody (“Transmaşholding” PJ-niň düzümine girýär) türkmen döwlet demir ýol operatoryna – “Demirýollary” AGPJ-ne 2TE25KM m...

23.10.2022ý

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bilermenleri sebitde ulag-logistika hyzmatdaşlygynyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmen bilermenleri "Sebitde özara baglanyşygy üpjün etmegiň möhüm ýagdaýy hökmünde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag-logistika infrastrukturasyny ösdür...

22.10.2022ý

"Demir" guşlar asmana gaýdyp gelýärler

Pandemiýadan öňki we soňky döwür hut iki sany paralel äleme öwrülen ýaly boldy – kowidden ozalky ýagdaý hemmeleriň ýadynda, indi bolsa durmuşyň täze bir &...

21.10.2022ý

Türkmenistan halkara ýük daşalmagyna has amatly tölegleri girizýär

Daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulaglary Türkmenistana getirilende we onuň çäginden üstaşyr geçirilende, olaryň eýelerinden alynýan ýygymlar hem-de tö...

16.10.2022ý

Aşgabat bilen Astana “Gazagystan-Türkmenistan-Eýran” demir ýoluny doly kuwwatyna ulanmagy ylalaşdylar

Astanadaky türkmen-gazak gepleşiklerinde ulag-üstaşyr pudagyndaky hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň saýtynda berilýän habara görä, tarapl...

13.10.2022ý

Mary welaýatynda Garagum derýasynyň üstünden geçýän täze demir ýol köprüsi açyldy

Çarşenbe güni, 12-nji oktýabrda Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynda Garagum derýasynyň üstünden geçýän täze demir ýol köprüsi ulanmaga ber...

13.10.2022ý

Türkmen demir ýollary – geljege ygtybarly hereket!

Demirýol ulaglary iri senagat merkezleriniň arabaglanyşygyny we halkhojalygy toplumynyň çalt hereketlenmesini üpjün etmek bilen, Türkmenistanyň ykdysadyýetinde möhüm rol oýna&ya...

12.10.2022ý

Türkmenistan owgan talyplaryny demirýolçylyk işi boýunça okadar

Owganystanyň hökümetiniň demir ýol departamenti Türkmenistanyň demir ýol ulgamyny dolandyryş edarasynyň ýolbaşçylary bilen owgan talyplarynyň 28-niň bu edaranyň dürli önüm&...

11.10.2022ý

Ministrler Kabinetiniň mejlisinden: 9 aýyň netijeleri we Prezidentiň tabşyryklary

10-njy 10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik...

10.10.2022ý

Türkmenistan we sebitiň ýurtlary üstaşyr geçirmeleri artdyrmak boýunça ylalaşyk gazandylar

Tähran Eýran bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň – Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň arasynda üstaşyr hyzmatdaşlyk boýunça ilkinji...

09.10.2022ý

Tähran üstaşyr forumy: Türkmenistan mümkinçilikleriň ösüşi we nyrhlaryň düşürilmegi barada

Şenbe güni Tähranda Eýranyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň pudak ýolbaşçylarynyň ilkinji sammitiniň öňüsyrasynda bu döwletleriň transport ministrleriniň orunbasarlary derej...

07.10.2022ý

II HYF: Türkmenistan hazar ýurtlarynyň ýeke-täk “harytlary geçiriş ulgamyny” döretmegi teklip edýär

Türkmenistan Hazar sebitiniň ýurtlarynyň ýeke-täk “harytlary geçiriş ulgamyny” döretmegi teklip edýär. Bu barada penşenbe güni wise-premýer Hojamyrat Geldimyr...

07.10.2022ý

II HYF: Türkmenistan – hazarýaka ýurtlarynda ulag babatda päsgelçilikleriň aradan aýrylmagy ugrunda

Şeýle beýanat bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet meseleleri boýunça orunbasary Hojamyrat Geldimyradow Moskwanyň “Skolkowo” merkezinde guralan Haza...

06.10.2022ý

Russiýa Federasiýasynyň Ykdysady ösüş ministri: Hazardaky iň döwrebap port – Türkmenbaşy porty

“Türkmenistan häzirki wagtda gurluşygyna rus kompaniýalarynyň işjeň gatnaşýan infrastrukturasyna ep-esli maýa goýýar. Bu ýerde Hazar deňziniň iň döwrebap porty Tü...

04.10.2022ý

Türkmenbaşy porty ýörite gümrük düzgüninde ýük saklamak üçin ygtyýarnama aldy

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty ýörite gümrük düzgüninde ýük saklamak üçin ygtyýarnama aldy. Bu hyzmat portuň çäginde dürli ýükleri w...

04.10.2022ý

Türkmenistan we Belarus ulag ulgamynda gatnaşyklary işjeňleşdirmäge

1-nji oktýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara belorus-türkmen t...

29.09.2022ý

“Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” AGPJ

Gämi gurulmagy meýilleşdirilýänligi sebäpli iş tejribesi bolan hünärmenleri we inženerleri işe çagyrýarys (degişli sertifikatly hünärmenlere garaşylýar): &ndash...

26.09.2022ý

Türkmenistanyň ulag pudagynyň işgärleriniň ýygnagy geçirildi

“Türkmendemirýollary” agentliginiň mejlisler zalynda ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň ýygnagy geçirildi. Ýurduň garaşsyzlyk gün&u...

25.09.2022ý

“Toyota” awtobuslaryny satyn almak üçin Türkmenistan

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna» laýyklykda,...

25.09.2022ý

Ulag düzüminiň täze desgalarynyň açylyş dabaralary geçirildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ulag düzüminiň desgalarynyň – Balkan, Daşoguz, Lebap, we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleriniň bina...

25.09.2022ý

Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän düzümleri tarapyndan ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 3...

25.09.2022ý

Prezident Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan ulag-üstaşyr geçelgeleri ösdürýär

Prezident Serdar Berdimuhamedow 23-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen Döwlet geňeşiniň mejlisinde: "Biz ulag we aragatnaşyk pudagyna halk hojalygynyň intensiw ösýän we geljegi uly pudagy hö...

24.09.2022ý

BMG-de Awazada ulag ministrleriniň maslahaty geçirilendigi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirildi

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň ýokary derejeli hepdesiniň çäklerinde Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň toparynyň (LLDC) ministrleriniň her &yacut...

23.09.2022ý

Türkmen wekiliýeti “InnoTrans 2022” atly iri ulag forumyna gatnaşýar

Ýurduň demir ýol pudagyna wekilçilik edýän türkmen wekiliýeti 20-23-nji sentýabr aralygynda Berlinde geçirilýän transport tehnologiýalaryna bagyşlanan u...

23.09.2022ý

Özbegistan Türkmenistanyň üstünden Hindistana ulag geçelgesini çeker

Özbegistan Türkmenistanyň üstünden Hindistana täze ulag geçelgesini çekmegi maksat edinýär. Agentlik ÖzR-niň Maýa goýumlar we daşary söwda ministrligine sa...

21.09.2022ý

"Demirýollary" Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 15 sany ýokary kuwwatlykly täze dizel lokomotiwini satyn aldy

“Demirýollary” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Hytaýyň CRRC Ziyang CO., LTD. kompaniýasyndan 15 sany täze dizel lokomotiwini satyn aldy. Sişenbe güni ilki...

19.09.2022ý

Türkmenistanyň welaýat merkezleriniň dördüsinde täze awtomenziller açylar

Türkmenistanyň welaýat merkezleriniň dördüsinde – Türkmenabatda, Daşoguzda, Maryda we Balkanabatda täze ýolagçy awtomenzilleri ulanmaga bermäge taýýar edildi....

18.09.2022ý

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran – Gündogar Aziýadan Pars aýlagyna çenli iň gysga ýol

Samarkantda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň çäklerinde geçirilen ikitaraplaýyn duşuşykda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew we Eýranyň lideri Ybraýym Raisi...

17.09.2022ý

Türkmenistan ulag geçelgeleri boýunça ŞHG bilen işjeň hyzmatdaşlyga taýýar

Türkmenistan ŞHG bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin açyk we munuň üçin diňe bir anyk mümkinçilikler däl, eýsem obýektiw zerurlyk hem bar di&yac...

16.09.2022ý

COP27: ekologiýa ulagy – aýratyn wajyp mesele

COP27-ä başlyklyk edýän Müsür 2022-nji ýylyň 6-18-nji noýabry aralygynda Müsüriň Şarm-el-Şeýh şäherinde geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň ü...

15.09.2022ý

Türkmenistan we BAE port düzümini ösdürmek babatda hyzmatdaşlyk eder

Türkmen wekiliýetiniň BAE-ne saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi bilen Abu Dhabi Ports toparynyň arasynda özara d&...

15.09.2022ý

Özbegistan bilen Eýran Türkmenistanyň üstünden awtoulag ýük gatnawyny dikelder

Ulag-logistika hyzmatdaşlygy çarşenbe güni Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen Eýranyň lideri Ybraýym Raisiniň arasynda geçirilen gepleşikleriň mowzuklaryndan biri bo...

14.09.2022ý

Türkmenistanyň wekiliýeti BAE-nde bilelikdäki ulag-logistika kompaniýasynyň döredilmegini ara alayp maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Abu-Dabide birnäçe gepleşikleri geçirdi. BAE bilen bilelikdäki ulag-logist...

11.09.2022ý

Ministrler Kabinetiniň mejlisinden: 8 aýyň netijeleri we Prezidentiň tabşyryklary

10-njy sentýabrda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik ed&ya...

03.09.2022ý

Türkmenistan multimodal ulag hyzmatlaryny hödürlemek işini kämilleşdirer

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi hödürlenilýän multimodal ulag hyzmatlaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen birnä&cce...

31.08.2022ý

Türkmenistan multimodal ugur boýunça Hytaýa buýan köküniň uly tapgyryny ýetirdi

Bir Kuwwat türkmen kompaniýasy Hytaýyň Shanxi Investment Group International Logistics Co Ltd kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda multimodal ugur boýunça Türkmenistandan Hytaýa 850...

31.08.2022ý

“Demirýollary” we Türkmenbaşy porty ýük dolanyşygyny ýylda 400 müň TEU çenli artdyrar

"Demirýollary" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti we Türkmenbaşy Halkara deňiz porty ýük daşamagyň ýylda 400,000 konteýner (TEU) möçberini gazanmagy m...

31.08.2022ý

Halkara ulag forumynyň Baş sekretary Türkmenistana geler

Halkara ulag forumynyň Baş sekretary Kim Ýen Te Merkezi Aziýa boýunça saparynyň çäklerinde Türkmenistana gelmegi maksat edinýär. Bu barada sekretariaty Parižde ýerleş...

29.08.2022ý

Türkmenbaşy porty "Demirgazyk-Günorta" Halkara ulag geçelgesiniň täze merkezine öwrülip biler

Türkmenistan "Demirgazyk-Günorta" Halkara ulag geçelgesine (INSTC) goşulmagy meýilleşdirýär, şeýlelik bilen, HUG Hazar deňzinde Türkmenbaşy portunyň goşulmagy arkaly goşmaça u...

28.08.2022ý

Türkmen wekiliýetiniň Astrahana eden sapary netijesinde täze maýa goýum taslamalaryna garaşylýar

Türkmenistanyň ulag toplumynyň wekiliýeti Astrahan oblastyna iş saparyny tamamlady, ozal Aşgabatda sebitiň gubernatory Igor Babuşkin bilen bolan duşuşygyň dowamynda bu babatda ylalaşyk gazanylypdy. Oblastda ü&cced...

27.08.2022ý

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinden

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda Prezident Maksatnamasyny we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksat...

26.08.2022ý

Astrahan portunda Türkmenistanyň logistika merkezini ösdürmek meselesine garaldy

Ýurduň ulag toplumyna wekilçilik edýän türkmen delegasiýasy Astrahan sebitine iş saparynyň çäginde Limanskiý etrabynyň Olýa obasynda döredilýän portu...

26.08.2022ý

Astrahanda türkmen wekiliýeti Olýa-Türkmenbaşy parom ugrunyň açylmagyny ara alyp maslahatlaşdy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň ulag toplumynyň wekiliýeti Astrahan oblastyna işewürlik saparynyň dowamynda logistika, ulag, söwda we gämi gurluşygy pudaklarynda hyzmatdaşlyk etmek meseleleri bo...

24.08.2022ý

Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa toplumynda wezipelere çemeleşmeler seljerildi

Sişenbe güni, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň umumy mejlisinde geçen hepde Awazada “Aşgabat prosesi” boýunça beý...

20.08.2022ý

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde brifing: ulag möhüm ähmiýete eýe bolýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde brifing geçirildi, onda 15-16-njy awgustda Türkmenbaşyda geçirilen deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleri d...

18.08.2022ý

Türkmenistanda gümrük päsgelçiliklerini ýok etmek boýunça global taslamanyň açylyşy boldy

Awazada Global tranzit resminamasynyň (GTrD) synag taslamasynyň açylyş dabarasy geçirildi, bu blokchein tehnologiýasyny ulanmagyň hasabyna ulagyň ähli görnüşlerinde hökmany gümrük...

17.08.2022ý

Türkmenistan ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen resminamalara gol çekdi

Türkmenistan Awazada deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleri derejesindäki maslahatyň çäginde ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen daşar...

17.08.2022ý

Türkmenistan ulag pudagynyň sanlaşdyrylmagyna uly ähmiýet berýär

– Sanlaşdyrmak häzirkizaman dünýäde ulag pudagynyň progressiw ösüşi üçin esasy hereketlendirijilerden biridir we Türkmenistan bu tendensiýalara uly ähmiýet...

16.08.2022ý

Aşgabat ylalaşygyna goşmaça teswirnama gol çekildi

Aşgabat Ylalaşygyna gatnaşyjy ýurtlaryň Awazada geçirilen Utgaşdyryjy geňeşiniň ikinji mejlisinde Türkmenistan, Eýran, Özbegistan we Gazagystan Halkara ulag we üstaşyr geçelgesini dö...

16.08.2022ý

Daşary ýurtlaryň ulag ministrleri – Türkmenistan bilen sebitleýin taslamalary ösdürmek ugrunda

Duşenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew deňze çykalgasy bolmadyk ösüp bar&yacut...

15.08.2022ý

Türkmenistan halkara ulag geçelgeleriniň ösdürilmegine goşandyny artdyrýar

Türkmenistanda halkara utgaşykly logistika ulgamyny döretmek boýunça işler depginli alnyp barylýar. Bu barada Awazada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasi&y...

11.08.2022ý

Türkmenistan we Özbegistan ulag aragatnaşyklaryny ýeňilleşdirer we ýük daşaýjylara amatly şert döreder

Özbegistan we Türkmenistan ulag ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.  Gepleşikleriň dowamynda taraplar öz aralarynda harytlaryň awtoulaglar arka...

10.08.2022ý

Daşkent Türkmenistan bilen bilelikdäki ýük awtoulag kompaniýasyny döretmegi teklip edýär

Sişenbe güni 9-njy awgustda Prezident Şawkat Mirziýoýew Özbegistanyň ýolbaşçylary bilen halkara ulag geçelgelerini ösdürmek boýunça çäreleri ara alyp...

09.08.2022ý

Garabogaz aýlagynyň üstünden geçýän täze köpri köp ýurtlaryň ýük daşaýjylaryna netijeli hyzmat eder

Garabogaz aýlagynyň üstünden geçýän täze awtoulag köprüsi diňe bir Türkmenistandan däl, eýsem Russiýadan, Gazagystandan, Eýrandan we Hindistandan &y...

09.08.2022ý

Awazada ulag ministrleri deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar üçin üstaşyr geçirmegiň gurallaryny maslahatlaşarlar

Deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň maslahaty bir hepdeden, 15-16-njy awgustda Türkmenbaşy şäherinde, Awaza şypahana zolagynda geçiriler. “Aragatnaşyklary gowulandyrmak ü...

09.08.2022ý

Serdar Berdimuhamedow Garabogazköl aýlagynyň üstünden gurulýan täze köpriniň düýbüni tutdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyndaky Garabogazköl aýlagynyň üstünden guruljak täze awtoulag köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gat...

09.08.2022ý

Bakuda Aziýa-Ýuwaş umman sebitinden Merkezi Aziýa we Kawkazyň üsti bilen Ýewropa çykýan ulag geçelgesini ara alyp maslahatlaşdylar

Bakuda "AÝU ýurtlary-Hytaý-Gyrgyzystan-Özbegistan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Ýewropa" Halkara multimodal ýolunynyň demirýol operatorlarynyň duşuşygy geç...

08.08.2022ý

Gazagystan-Türkmenistan-Eýran demir ýoly – Ýewraziýa ulgamynyň ähmiýetli bölegi

Demir ýollar hyzmatdaşlyk guramasynyň (DÝHG) komitetiniň başlygy Miroslaw Antonowiç ulag-üstaşyr geçelegeleri boýunça Aşgabatda geçirilýän halkara forumyna sanly ul...

08.08.2022ý

Türkmenistan üstaşyr merkezi hökmünde uly ähmiýete eýedir – UND Türkiýäniň wekili

Koronawirus pandemiýasy, Türkmenistanyň sebit üçin möhüm transport we üstaşyr merkezi hökmünde ägirt uly ähmiýetini aç-açan görkezdi diýip...

08.08.2022ý

Türkmenistan täze ulag-üstaşyr ýollaryny döretmegi maksat edinýär

Türkmenistan strategik maksada ýetmek üçin sebitiň ýurtlarynyň ulag kuwwatyny amala aşyrmak hem-de birleşdirmek ugrunda çykyş edýär. Şol strategiki maksat Aziýanyň, Ý...

08.08.2022ý

Türkmenistan bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda ulag hyzmatdaşlygy baradaky resminamalara gol çekildi

Şu gün Aşgabatda “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: Baglanyşyklylyk we ösüş” atly halkara maslahatynda Türkmenistanyň döwlet ulag agentlikleriniň we kärhanalarynyň ýolba...

08.08.2022ý

Hususy kompaniýalar Türkmenistanyň ulag-üstaşyr kuwwatyny ösdürmäge goşandy üçin sylaglandylar

Aşgabatda “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” atly maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň ulag-üstaşyr kuwwatyny ösdürmäge goşan...

08.08.2022ý

Türkmen logistik kompaniýalary eksportyň çygryny giňeldýärler

Aşgabatda geçirilen Halkara ulag forumynyň iş maksatnamasynyň çäklerinde dürli ýurtlaryň ulag ulgamlarynyň wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşikler ge&ccedi...

08.08.2022ý

“Türkmenawtoulaglary” agentligi täze häzirkizaman tahograflarynyň hasabyna ýük daşamagyň howpsuzlygyny ýokarlandyrar

“Türkmenawtoulaglary” agentligi uzak aralykdan gözegçilik etmek üçin täze häzirkizaman tahograflary ulanmak arkaly, ýurtda ýük daşamagyň howpsuzlygyny ýo...

11.02.2022ý

Halkara ulag hyzmatdaşlygy

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek ugrunda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň okgunly ösüşini üpjün etmek boýunça öňde durýan möhüm wezipeleri kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda, ähli pudaklaryň ösüş...

21.01.2022ý

Täze ýol Aşgabat bilen Türkmenabady birleşdirer

Türkmenistanda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylda bu ýoluň Aşgabat ― Tejen bölegi dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanylmaga berildi. Häzirki g...

21.01.2022ý

Türkmenistanda hususy awtobus eýeleri üçin täze düzgünler girizilýär

Türkmenistanda mundan beýläk şahsy awtobus eýeleri üçin täze düzgünler girizilýär. Has takygy, guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridiki şahslar hem-de bellenen tertipde hususy telekeçi hökmünde bellige alna...

21.01.2022ý

TM Trade söwda platformasy ýola goýuldy

Türkmenistanda dürli iş ugurlaryndaky kompaniýalaryň, telekeçileriň we senagatçylaryň öndürýän önümlerini hem-de ýerine ýetirýän hyzmatlaryny giň gerimli halk köpçüligine hödürleýän www.trade.com.tm – söwda platformasy ýola goýuld...

21.01.2022ý

«Türkmen Milli Logistik» AGPJ gämi gurluşygy we gämi abatlaýyş pudagyndaky hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň milli ulag-ekspeditor (экспедитор – bir zady degişli ýerlerine ibermek bilen meşgul bolýan, işgär, kärhana) hususy kärhanasy bolan «Türkmen Milli Logistik» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (AGPJ) ýurdumyzyň gämi gu...