Rus demirýollarynyň hünärmenlerinden ybarat wekiliýet türkmen kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygyň täze taslamalaryny maslahatlaşar

Türkmenistan we Russiýa demir ýol düzümlerini ösdürmegiň üstünde

işleýärler, rus kompaniýalarynyň bolsa türkmen demir ýol pudagyny

döwrebaplaşdyrmaga gatnaşmagy üçin uly mümkinçiligi bar diýip, anna

güni RF-niň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarow TASS-

yň habarçysy bilen bolan söhbetdeşliginde aýtdy.

 

Ol şeýle hem ýakyn wagtda ýurda rus demirýollarynyň hünärmenlerinden

ybarat wekiliýietiň barjakdygyny, türkmen demir ýollarynyň durkuny

täzelemek boýunça geçirilmeli zerur işlere baha berjekdiklerini hem-de

ägirt uly üstaşyr kuwwata eýe bolan Türkmenistanyň demirýol hojalygynyň

geçirijilik ukybynyň mümkinçiligini öwrenjekdiklerini habar berdi.

 

Ýük daşalyşynyň artmagy bilen, bar bolan ýollary döwrebaplaşdyrmak

hem-de täze ýol hojalyklaryny gurmak, döwrebap ammar düzümlerini, şol

sanda üsti ýapyk we sowadyjy desgalary bina etmek zerur bolar. Uzak

möhletleýin beýleki taslamalaryň hatarynda türkmen demir ýollaryny

elektrikleşdirmek we uglewodorod ýangyjyny peýdalanmakdan daşlaşmak

taslamalary bar diýip, rus söwda wekili belledi.

 

Ileri tutulýan ugurlaryň ýene-de biri tehnikalary ibermek babatda

hyzmatdaşlykdyr. Ýakynda Türkmenistana Russiýanyň “Transmaşholding”

PJ-niň teplowozlarynyň bäşisi getirildi. Ýelizarowyň sözlerine görä, Söwda

wekilhanasy rus kompaniýasy bilen bilelikde nobatdaky şertnamanyň

üstünde işleýär.