Türkmenistan bilen RF ulag boýunça bilelikdäki topary döreder

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew ulag, üstaşyr we logistika boýunça türkmen-russiýa bilelikdäki topary döretmek we onuň türkmen bölegini guramak meýilnamalary barada Prezident Serdar Berdimuhamedowa hasabat berdi.

Hökümetara hyzmatdaşlygyň mehanizminiň çäklerinde bu toparyň döredilmegi 2022-nji ýylyň iýunynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýa agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Transport ministrliginiň arasynda ulag we tranzit pudagynda hyzmatdaşlyk boýunça kabul edilen Özara düşünişmek hakynda Ähtnamada meýilleşdirilendir.

Bu ädim ikitaraplaýyn we üstaşyr ýük gatnawlarynyň möçberini köpeltmek, logistika baglanyşyklaryny ösdürmek we “Demirgazyk-Günorta” geçelgesiniň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak ýaly wezipelerden hem gelip çykýar.

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň we tutuş sebitiň ulag ulgamlaryny birleşdirýän ugurlaryň strategiki ähmiýetine ünsi çekip, üstaşyr gatnawy köpeltmek üçin bilelikdäki hereketleriň möhümdigini aýtdy.