Astrahan oblastynyň port aýratyn ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezi peýda bolar

 Astrahan oblastynyň port aýratyn ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezi peýda bolar. Onuň döredilmegi baradaky we hyzmatdaşlyk hakyndaky Ähtnama anna güni AGPJ “Türkmenistanyň ulag-logistika merkeziniň” baş direktory Merdan Bäşimow we “AYZ Lotos” PJ-nyň başlygy Sergeý Miluşkin tarapyndan gol çekildi.

 

Taraplar “Demirgazyk-Günorta” HUK boýunça Hazar deňziniň üstünden ýük daşamalaryny ösdürmek barada ylalaşdylar we Hazar klasteriniň port AYZ-da Türkmenistanyň logistika merkezini döretmek boýunça maýa goýum taslamasynyň başlanýandygy hakda ylalaşdylar. Birleşen klaster ýeke-täk dolandyryjy kompaniýa bolan ulag geçelgesiniň ýük bazasy bolar.

 

«Türkmen logistiki merkeziniň Aýratyn Ykdysady zolagynyň peýda bolmagy Merkezi Aziýadan Russiýa we yzyna ýük daşamalaryny ösdürmek üçin möhüm höweslendirme bolar, ol «Demirgazyk-Günorta» ulag geçelgesine Hazara çykalgasy bolmadyk beýleki ýurtlary goşmaga mümkinçilik berer» – diýip, «AYZ Lotos»  PJ-niň baş direktory Sergeý Miluşkin beýan etdi, ol hazarýaka döwletleriniň beýleki ýurtlary üçin nusga bolup hyzmat eder – diýip, belledi.