Ulag we logistika hyzmatlary bazary Türkmenistanda ösýär

Türkmenistanda ulag, logistika we ekspeditor hyzmatlary bazarynda işleýän hususy kärhanalaryň we aýry-aýry telekeçileriň sany barha artýar. Türkmen Logistika Assosiasiýasynyň täze agzalary aşakdaky kärhanalardyr: Maksatly Türkmen Gara, Gaýra we Gurnama, Hyzmat. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” neşiri habar berdi.

Ykdysady jemgyýet "Maksatly Türkmen Garaýyş" (MTG)dürli görnüşli ýükler bilen işlemekde uly tejribä eýe we dünýäniň islendik ýerinde diýen ýaly ýük daşamak hyzmatlaryny berýän kompaniýa. Şeýle hem kompaniýa gümrük taýdan resmileşdirmek we ammar hyzmatlaryny edýär.

Ykdysady jemgyýet "Gaýra", ýük daşamakda ýöriteleşen türkmen transport we ekspeditor kärhanasydyr.

Ykdysady jemgyýet "Gurnama Hyzmat" - kärhanalary işi raýat we senagat gurluşygy, deňiz gämilerini abatlamak we abatlamak hyzmatlaryny bermek, suwasty tehniki işler, gidrawliki desgalary gurmak, logistika we ýük ekspedisiýasy ýaly ugurlara gönükdirilendir.