Türkmenistanyň DIM-niň HGI-da Aziýany we Ýewropany birikdirýän ulag taslamalarynyň geljeginiň meseleleri maslahatlaşyldy

DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty Aziýany Ýewropa bilen birikdirýän ulag-üstaşyr taslamalaryň mümkinçiliklerine, şeýle hem bu başlangyçlardaky Türkmenistanyň ornuna bagyşlanan ylmy-amaly maslahatynyň geçirilýän ýerine öwrüldi.

 

Leksiýada çykyş etmäge dürli ýokary okuw mekdepleriniň, ylmy edaralaryň wekilleri, şeýle hem ýurduň ulag pudagynda bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmeklige gönüden-göni gatnaşýan «Türkmenistanyň ulag-logistika merkezi» paýdarlar jemgyýetiniň wekilleri çagyryldy.

 

Okuw maksatnamasyna laýyklykda ulag-logistika kompaniýalarynyň wekilleri DIM-niň HGI-nyň «Ulag diplomatiýasy» ugry boýunça okaýan talyplary bilen yzygiderli duşuşyp durýarlar. Tejribe geçenlerinde, hususy firmalaryň işgärleri okuwçylara öz alyp barýan işleriniň inçe syrlaryny öwrenmäge kömek edýärler we peýdaly maslahatlar bilen paýlaşýarlar.

 

Häzirki maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň üstünden geçýän ulag geçelgelerine artykmaçlyk berildi, ýurduň öz ulag mümkinçiliklerini ulanmakdaky strategiýasyna, şeýle hem durmuşy-ykdysady meseleleri çözmekde ulag diplomatiýasynyň ornuna artykmaçlyk berildi.

 

Pudagyň mundan beýläk-de pugtalanmagyna we halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine ýardam etjek Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-2025-nji ýyllar üçin ulag diplomatiýasynyň ösüş Maksatnamasynyň wajyplygyna aýratyn üns berildi.