Ahal welaýatynyň häkimine täze orunbasar bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Serdar Annamyradowiç Kakabaýew Ahal welaýatynyň häkiminiň oba hojalygy boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.

Döwlet Baştutany degişli resminama şu gün --- 15-nji aprelde sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň barşynda gol çekdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi.