GDA agza-döwletleriň wekilleri howa giňişliginiň peýdalanyşyny ara alyp maslahatlaşdylar

Moskwada Awiasiýa we howa giňişliginden peýdalanmak boýunça Geňeşiň mejlisi boldy – diýip.

 

Geçen ýylda edilen işleriň netijelerine oňyn baha berip, duşuşyga gatnaşyjylar Komitetiň işjeňligini kämilleşdirmek we raýat awiasiýasy babatynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça mundan beýläkki ädimleri bellediler.

 

Mejlise Raýat awiasiýasy we howa giňişliginden peýdalanmak baradaky Ylalaşyga gatnaşýan ähli döwletleriň ygtyýarlandyrylan wekilleri – Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Ermenistanyň, Belarus Respublikasynyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň we Täjigistanyň wekilleri gatnaşdylar.

 

Duşuşyk Russiýanyň Awiasiýa we howa giňişliginden peýdalanmak Geňeşindäki ygtyýarlandyrylan wekili, Ulag ministriniň orunbasary Igor Çalikiň başlyklyk etmeginde geçdi.

 

Geňeşiň esasy wezipeleriniň sanawynda – raýat awiasiýasy we halkara howa gatnawlary boýunça syýasatyň döredilmegi we ýerine ýetirilmegi, bu babatda döwletleriň arasyndaky kararlara seredilmegi we tassyklanmagy, awiasiýa nyrhnamalary we aeronawigasiýa ýygymlary babatynda umumy syýasatyň işlenip düzülmegi we utgaşdyrylmagy bar.