Türkmenistan ulag meselesini BMG-nyň gün tertibiniň merkezine goýýar

Ulag meselesi, aýry iş ugry hökmünde Birleşen Milletler Guramasynyň gün tertibiniň merkezinde bolmalydyr diýip, Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Hojamyrat Geldimyradow BMG-nyň iň pes ösen ýurtlar boýunça 5-nji konferensiýasynda eden çykyşynda aýtdy.

 

Wise-premýer pandemiýanyň ýurtlaryň arasyndaky maýa goýum gatnaşyklaryna täsir edendigini aýtdy. «Pandemiýa we beýleki syýasy we ykdysady wakalar ähli ýurtlara täsirini ýetirdi we halkara gatnaşyklaryna, şol sanda ulag ugruna-da ýaramaz täsir etdi» – diýip,  Geldimyradow, ulag meselesini BMG-nyň gün tertibiniň merkezine aýratyn sebit hökmünde goýmaga çagyrdy.

 

Ol, Türkmenistanyň durnukly ulag boýunça ilkinji ählumumy konferensiýany başlandygyny we Baş Assambleýanyň 2014, 2015, 2017 we 2021-nji ýyllarda kabul edilen durnukly ulag baradaky esasy rezolýusiýalarynyň gelip çykyşyna sebäp bolandygyny ýatlatdy.

 

Şeýle hem, Hojamyrat Geldimyradow, hemme taraplaýyn ulag hyzmatdaşlygyny güýçlendirmekde iň pes ösen ýurtlaryň ornuny hem belläp geçdi.

 

«Türkmenistanyň ykdysady tagallalary ykdysady integrasiýa gönükdirilendir» –diýip, ýurdumyzyň dünýäniň köp döwletleri bilen ikitaraplaýyn esasda hyzmatdaşlyk edýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda ol, zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ygtybarly energiýa çeşmelerini gazanmak üçin sebitdäki beýleki ýurtlara mümkinçilik döredýän, Türkmenistany, Owganystany we Pakistany birleşdirýän energiýa taslamalaryna ünsi çekdi.

 

Wise-premýer bu konferensiýanyň iň pes ösen ýurtlaryň ilatynyň durmuşyny gowulandyrmak üçin umumy kararlaryň we çäreleriň işlenip düzülmegine aýgytly täsir etjekdigini nygtady.