Russiýanyň Ulag ministrligi: Ulag arkaly ýük daşaýanlaryň reýestrini döretmek bazaryň talaplaryna esaslanýar

«Russiýanyň Ulag ministrligi awtoulag göterijiler assosiasiýalary we beýleki gyzyklanýan gurluşlar bilen birlikde Döwlet Dumasynyň wekilleri tarapyndan harytlary ýol bilen daşamagyň tertibi boýunça taýýarlanan kanunyň taslamasyna garamak üçin iş alyp barýar» — diýlip, metbugat gullugynyň habarynda aýdylýar.

Taslama ulag bilen ýük daşaýanlaryň sanawyny döretmegi göz öňünde tutýar. Şeýle reýestrde bellige aldyrmak 3,5 tonnadan gowrak ýük awtoulaglarynyň eýeleri ýa-da şeýle ulag serişdelerini kanun esasynda ulanýanlar üçin hökmanydyr.

Sanawda hasaba alynmadyk daşaýjylar Russiýanyň çäginde ýük daşamak işini amala aşyryp bilmezler.

Ýeke-täk kadadan çykma halkara ýük daşaýjylary üçin (eýýäm öz reýestrleri bar bolan), şeýle hem öz zerurlyklary boýunça we köpçülikleýin ýollara çykmazdan, ýük daşamak üçin edilýär.

Sanawda hasaba durmak üçin birnäçe şertler berjaý edilmelidir. Şeýlelikde, daşaýjy üç esasy talaby ýerine ýetirmeli bolar: maliýe tölegine ukyplylygy, hünär ygtybarlylygy we hünär başarnyklary.

Awtorlar taslamanyň 2025-nji ýylyň 1-nji martynda güýje girmegine garaşýarlar. Ýük daşaýjylara reýestrde hasaba durmak üçin 180-den 270 güne çenli geçiş möwsümi berler.