«Ýandeks» robot-kurýerlerini Moskwanyň täze nokatlarynda synagdan geçirýär

«Ýandeksiň» robot-kurýerleriniň Moskwanyň ýene ýedi etrabynda «Ýandeks Tagam» we «Dükan» hyzmatlary boýunça sargytlary ýerine ýetirip başlandygyny kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär.

Robot-kurýerler ozal Twersk, Ramenki we Aeroport sebitlerinde we Moskwa şäherinde «Ýandeks Tagam» hem-de «Dükan» hyzmatlaryny amala aşyrýardylar, Presnenskide, Lomonosowda, Troparewo-Nikulinoda hem-de Fili-Dawydkowoda bolsa diňe «Dükan» sargytlaryny ýerine ýetirýärdiler.

Ozal «Ýandeksiň» robotlary diňe Hamownikide hem-de Lesnaýa köçesinde eltip bermegi hödürleýärdiler. 2023-nji ýylda olar 100 müňden gowrak sargydy ýerine ýetirdiler. Eltip bermek üçin her bir robot ortaça 11 minutlyk wagtyny ýitirýär, kurýera bolsa munuň üçin 8 minut gerek. Onuň erkin enjamyň kömegi bilen gowşurmak usuly teklip edilýär. «Ýandeks Tagamda» bu tölegsiz hyzmatdyr.  

Robotyň geçýän ýoly ýörite programmada yzarlanýar. Robotlarda kosmosda lokalizasiýa etmek üçin niýetlenen kameralar we HD kartalary goşmak bilen dürli görnüşli datçikler ulanylýar we olaryň nerw ulgamlary obýektleri tanamaga we nirä gitmelidigini kesgitlemäge kömek edýär. Enjam ýollaryň gyralaryndaky 10 santimetrlik beýiklikdäki jäheklere çykyp biler.