ITTC-2023 maslahaty öz işine başlady: Aziýany we Ýewropany birleşdirmekde Türkmenistanyň ornuna üns berilýär

Aşgabatda «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş – 2023» atly iki günlük maslahat öz işine başlady, ol üpjün etmeleriň ugurlarynyň döredilmegine we ösdürilmegine, bütindünýä logistik zynjyrlaryna birikmäge, harytlaryň üstaşyr daşalmagyny ýeňilleşdirmäge ýardam bermäge, ykdysadyýet we hyzmatdaşlyk üçin esasy pudagyň infrastruktura we ylmy-tehniki üpjün edilmegine ýardam etmäge niýetlenendir.

 

Halkara forum şeýle hem Türkmenistanyň Aziýany we Ýewropany, Demirgazygy we Günortany, Gündogary we Günbatary birleşdirmekdäki aýgytlaýjy ornuna hem ünsi çekýär. Çäre Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan «Türkmen Forum» HJ bilen bilelikde  geçirilýär. Halkara maslahatyna gatnaşyjylaryň arasynda — ministrlikleriň we ugurdaş edaralaryň, köp sanly kompaniýalaryň, diplomatik missiýalaryň, halkara guramalarynyň we maliýe institutlarynyň wekilleri, bilermenler we maýa goýumçylar bardyr.

 

Maslahatyň plenar sessiýasynyň çäklerinde çykyş etjekler bütindünýä söwdasynyň tiz üýtgeýän ykdysady ýagdaý boýunça ösüşindäki täze meseleleriň we mümkinçilikleriň öz nukdaýnazaryny hödürlärler.

 

Ýygnananlar halkara söwdasyny ýönekeýleşdirmekde we ösdürmekde ulag-logistika infrastrukturanyň ähmiýetini, şeýle hem Türkmenistanayň Ýewraziýa integrasiýasy şertlerinde ulag-üstaşyr netijeliligini artdyrmakda awtoulag we howa ulagynyň dinamikasyny ara alyp maslahatlaşarlar.

 

Plenar sessiýada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýew, Aziýa we Ýuwaş ummany ýurtlary boýunça Ykdysady we sosial komissiýanyň ýerine ýetiriji sekretary Armida Salsia Alisjaban, BMG-niň ÝYK-nyň ýerine ýetiriji sekretarynyň orunbasary Dmitriý Marýasin, Gyrgyz Respublikasynyň ulag we kommunikasiýa ministri Tilek Tekebaýew we başgalar çykyş ederler.

 

Forumyň birinji gününde häzirki zaman ykdysadyýetinde ulag-logistika özara arabaglanyşygyna, söwdada we logistikada sanlylaşdyrmagyň soňky meýillerine bagyşlanan iki sessiýa geçiriler.