Türkmenistanyň wekili Ombudsmen edarasynyň işiniň Pariž ýörelgelerine laýyk gelýändigi barada beýannama berdi

Türkmenistanyň Ombudsmeni Ombudsmeniň edarasynyň işiniň Pariž ýörelgelerine (Ylalaşygyň beýany) Milli adam hukuklary guramalarynyň Global Bileleşiginiň (GANHRI) Akkreditasiýa komitetine (SCA) laýyklygy barada beýannama iberdi. Beýannama BMGÖM tarapyndan Türkmenistanda Ombudsmeniň edarasy bilen bilelikde durmuşa geçirilýän «Türkmenistanyň Ombudsmeniniň edarasynyň institusional mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak» taslamasynyň çäginde taýýarlandy.

GANPZI sekretariaty Ombudsmeniň edarasyny 2024-nji ýylyň 14-18-nji oktýabry aralygynda geçiriljek PCA-nyň ikinji mejlisine akkreditasiýa etmegi meýilleşdirdi. Bu sessiýanyň dowamynda Türkmenistanyň Ombudsmeni bilen Kömekçi komitetiň arasynda tabşyrylan Ylalaşygyň esasynda gepleşik geçiriler. Iki aýdan gowrak wagtyň dowamynda işlenip düzülen bu resminama Ombudsmeniň edarasynyň 2017-nji ýylda döredilen gününden bäri gidişi barada jikme-jik maglumat berýär.

Akkreditasiýa prosesi özboluşly we bilermenleriň baha bermegine esaslanýar, bu GANHRI-de milli hukuk guramalarynyň halkara derejesinde ykrar edilen standartlaryna - Pariž ýörelgelerine laýyk gelmegini kepillendirýär. Bu ýörelgeler adam hukuklary guramalarynyň garaşsyzlygyny, plýuralizmini we jogapkärçiligini üpjün edýär.

GANPZI-de Türkmenistanyň Ombudsmeniniň edarasynyň akkreditasiýasy ýurtda adam hukuklaryny goramak mehanizmlerini güýçlendirmek we Türkmenistanyň halkara adam hukuklary standartlaryna ygrarlydygyny tassyklamak üçin möhüm ädim bolar.