Gazagystan 2032-nji ýyla çenli 478 sany esasy lokomotiw hökmany ýagdaýda edinmeli.

2024-nji ýylyň başynda Gazagystan lokomotiw ýetmezçiligine duçar boldy: 1.8 müň birligiň 96% -i Gazagystan Demirýollary milli kompaniýasyna we onuň golçur kärhanalaryna degişlidir diýip, demirýol habarlar portaly Demirýol üpjünçiligi portaly habar berdi.

Gazagystan 478 esasy lokomotiw hökmany ýagdaýda edinmeli.

Ykdysadyýetiň we senagatyň ulag kuwwatynyň ýokarlanmagyny talap edýän döwürde bu ýetmezçilik möhüm meselä öwrülýär.

Analitikler demir ýol ulgamyny goldamak we ösdürmek üçin Gazagystanyň 2032-nji ýyla çenli ýene 478 sany esasy lokomotiw gerekdigini çaklaýarlar.

Bu meseläniň ýerine ýetirilmegi 1,6 milliard dollar diýlip çak edilýän möhüm maýa goýumlaryny talap eder.

Muňa garamazdan, zerur maliýeleşdirmegiň gerimine garamazdan, bu meseläniň çözgütleri bar.

Gazagystanda hususy demirýol ýük daşaýjylary lokomotiw ýetmezçiligi meselesini çözmäge goşant goşmaga taýýardyklaryny mälim etdiler.

Birnäçe ýylyň dowamynda 140 töweregi esasy lokomotiw satyn almak isleýändiklerini mälim etdiler.

Şeýle-de bolsa, bu meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin möhüm şertleri öňe sürdüler.

Hususan-da, demir ýol ulgamyna uzak möhletli (azyndan bäş ýyl) girmegi we demir ýol infrastrukturasyny ulanmak üçin deň hukuklary kepillendirýärler.

Bu talaplar doly esaslandyrylýar, sebäbi maýa goýumlarynyň durnuklylygyny we dowamlylygyny üpjün etmek üçin uzak möhletli kepillikler we deň şertler zerurdyr.

Infrastruktura elýeterliligini anyk bilmezden hususy kompaniýalar şeýle uly maýa goýumlaryny esassyz edýän töwekgelçiliklere duçar bolup bilerler.

Gyzykly bir hakykat, 2024-nji ýylda Gazagystan ýerli öndürilen 145 lokomotiwiň getirilmegine garaşýar.

Bu öňe tarap möhüm ädim, ýöne bu meseläni doly çözüp bilenok. Lokomotiw parkyny döwrebaplaşdyrmakda we giňeltmekde döwlet we hususy gurluşlaryň gatnaşmagyny goşmak bilen toplumlaýyn çemeleşmäni üpjün etmek möhümdir.

Şeýlelik bilen, Gazagystanda lokomotiw ýetmezçiligi meselesini çözmek diňe bir möhüm maliýe maýa goýumlaryny däl, eýsem döwlet bilen hususy pudagyň arasynda konstruktiw hyzmatdaşlygy hem talap edýär.

Infrastruktura elýeterliligiň kepillikleri we bazara gatnaşyjylaryň hemmesi üçin deň şertler bu ugurda üstünlik gazanmak üçin esasy faktor bolup biler.

Gyzyklanýan taraplar ylalaşyp we ylalaşyk tapyp bilseler, Gazagystan diňe bir ulag ulgamynyň häzirki meselelerini çözmek bilen çäklenmän, mundan beýläk hem ösmegi we ösmegi üçin berk binýady döredip biler.