TRASEKA awtoulag arkaly Ýewropadan MA synag ýük daşamalaryna badalga berer

Ýewropadan Ýewropa-Kawkaz-Aziýa ugry boýunça ýükleri daşamak maksady bilen, TRASEKA-nyň hökümetara toparynyň hemişelik sekretariaty ýükleriň synag daşamalaryny ýarym tirkegler arkaly çalşylýan ýük ulaglary arkaly badalga bermegi meýilleşdirýär.

 

Eýýäm bu daşamalary amala aşyrmak boýunça gysgaça syn, şeýle hem degişli ylalaşygyň taslamasy taýýarlanyldy.

 

«Ýurtlary tanyşdyrmak maksady bilen, synag daşamalaryny geçirmek we başlangyçlary ýerine ýetirmegiň mümkinçiligini barlamak maksada laýykdyr, şunuň bilen baglylykda, ilkinji nobatda, ýurtlaryň ýagdaýyny eşitmek zerurdyr» - diýip, guramanyň baş sekretary Aset Asawbaýew nygtady.

 

TRASEKA-da hukuk kadalaşdyrmasy meselelerini çözmegiň zerurdygyny we beýleki ýurtlarda hasaba alnan ýarym tirkegler bilen çalşylýan ýük ulaglary arkaly ýükleri daşamagyň iş ýüzündäki mümkinçiliginiň meselelerini çözmegiň zerurdygyny bellediler, şeýle hem döwlet edaralarynyň we gyzyklanýan guramalaryň bu daşamalary amala aşyrmakda goldaw bermäge taýýardyklaryny bellediler.

 

«Şeýle hem parom hyzmatlarynyň nyrhyny we gämileriň hereketiniň tertibini, araçäkden geçmegiň düzgünlerini, ýygymlary we tölegleri, ätiýaçlandyrmanyň talaplaryny we şertlerini (ýarym tirkegler we ýük ulaglar), HÝD (ýarym tirkeglere) ulanmak, ýük daşamak üçin talap edilýän ikitaraplaýyn rugsatnamalary we başga-da birnäçe meseleleri  ylalaşmak zerurdyr» - diýip, TRASEKA-da öz belliklerini aýtdylar.