Türkmenistan Leýpsigde geçirilen Halkara ulag forumynyň sammitine gatnaşdy

Türkmenistan, 24-nji maýdan 26-njy maý aralygynda Germaniýanyň Leýpsig şäherinde geçirilýän Halkara ulag forumynyň (ITF) ýyllyk sammitine gatnaşýar.

 

Global ulag syýasaty pudagynda möhüm waka Beýik Britaniýa «Ulag durnukly ykdysadyýete goşant goşýar» şygary bilen ýolbaşçylyk edýär. Bu garaýyşdan ulag pudagynyň ýolbaşçylary, işewür liderler, halkara guramalaryň ýolbaşçylary, parlamentariler we syýasatçylar, 80 töweregi ýurtdan gelen hünärmenler howanyň üýtgemegi we üpjünçilik zynjyrynyň durnuklylygyndan işjeň herekete çenli köp sanly meseläni ara alyp maslahatlaşýarlar.

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi, forumyň çäginde ministeriala we birnäçe duşuşyklara gatnaşdy. Hususan-da, türkmen tarapy bilen ITF-nyň Baş sekretary Ýaň The Kimiň arasynda gepleşikler geçirildi. Onda Türkmenistanyň ITF-e girmeginiň mümkinçiligi we peýdalary göz öňünde tutuldy.

 

Şeýle hem guramanyň Baş sekretaryna, türkmenleriň durnukly ulag pudagyndaky başlangyçlaryny öňe sürmek we BMG-nyň Baş Assambleýasy tarapyndan Halkara Durnukly Ulag Gününi döretmek baradaky rezolýusiýanyň kabul edilmegi barada habar berildi. Ýaň The Kim, nobatdaky çagyryşy 3-4-nji maýda Aşgabatda geçirilen Türkmenistan tarapyndan döredilen ITTC platformasy - «Halkara ulag we üstaşyr geçelgeleri» konferensiýasy bilen tanyşdyryldy. ITF bilen bilelikdäki taslamalar we ECMT ulgamynyň özara täsiri (Ýewropa ulag ministrleriniň konferensiýasyna gatnaşýan ýurtlaryň arasynda daşaýja berlen köptaraplaýyn rugsat) ara alnyp maslahatlaşyldy.

 

Çäräniň çäginde, türkmen tarapy TRACECA maksatnamasynyň Baş sekretary Aset Asawbaýew bilen hem duşuşyp, olaryň esasy mowzugy ýurdumyzyň bu gurama girmeginiň tertibi boldy.

 

Bilelikdäki taslamalaryň meseleleri DÝHG komitetiniň başlygy Miroslaw Antonowiç bilen, şol sanda umumy üstaşyr nyrhy we halkara demir ýol üstaşyr nyrhy (ETT/MTT) boýunça Aşgabatda geçirilen (15-18-nji maý) DÝHG forumynyň gün tertibiniň çäginde ara alnyp maslahatlaşyldy.

 

DÝHG-nyň hukuk binýadyny Türkmenistan bilen deňeşdirmek barada ylalaşyk gazanyldy. Türkmenistana halkara ýolagçy we ýük demirýol gatnawyndaky hasaplaşyk düzgünleri ylalaşygyna goşulmak meselesini öwrenmek teklip edildi.