«Türkmenaragatnaşyk» agentligindäki maslahatda ulag diplomatiýasynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň politehniki orta hünär mekdebinde 26-njy noýabry «Bütindünýä durnukly ulag güni» diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi.

 

Degişli rezolýusiýa 16-njy maýda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 70-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň agza-döwletleriniň biragyzdan goldamagy bilen kabul edilipdi.

 

Çykyşlarda Türkmenistanyň bütindünýä ulag-aragatnaşyk hyzmatdaşlygy babatyndaky ýagdaýy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 2014, 2015, 2017 we 2021-nji ýyllarda Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen 4 rezolýusiýasy ýatlanyp geçildi, olar bu ugurdaky hyzmatdaşlygy ýokary hil derejesine çykarmaga niýetlenendir.

 

Öz gezeginde, 2014-nji ýylyň «Durnukly ösüş üçin halkara hyzmatdaşlygyny üpjün etmekde ulag-üstaşyr geçelgeleriniň ähmiýeti» atly resminama durnukly ulag boýunça bütindünýä hyzmatdaşlygyny döretmegi resmi taýdan berkiden Baş Assambleýanyň ilkinji resminamasydyr.

 

2016-njy ýylyň noýabrynda Türkmenistan BMG-niň durnukly ulag boýunça ilkinji Bütindünýä maslahatyny kabul etdi, 2022-nji ýylda bolsa — «Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş» atly birinji forumy kabul etdi.

 

Ýurduň awtoulag, demir ýol, deňiz we howa ýollary eksport mümkinçiligini ýerine ýetirmekde we halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde uly orun eýeleýär. Ulag toplumynyň pudaklary ýurduň milli ykdysadyýetiniň ösüşine saldamly goşant goşýarlar. Ulag daşamalary ykdysady işjeňligiň umumy derejesiniň möhüm görkezijileridir.