Gökderede çagalar üçin döredijilik festiwaly geçirildi

Köpetdagyň eteginde şowhunly baýramçylyk çäreleri geçirilýär. Dynç almaga gelen çagalaryň ýüzlerçesi bu ýerde «Gökdere – şatlyk jülgesi» atly festiwala gataşmaga ýygnandy. Çagalar aýdym aýtdylar we tans etdiler, zehinli senetçiler elde ýasalan önümlerini hödürlese, ýaş suratkeşler üçin surat bäsleşigi geçirildi. Bu barada «THP» habar berýär.

 

Gözel Gökdere jülgesinde çagalar hiç wagt ýadamaýarlar, elmydama üýtgeşik güýmenjeler bilen meşgullanýarlar. Gyzlaryň arasynda şaşka ýaryşlary, oglanlaryň arasynda bolsa futbol çempionaty geçirilýär. Iň güýçli we aladaçyl okuwçylar toparyň ýolbaşçylary hökmünde saýlanýar. Oýun oýnamaýan körpeler bolsa futbol oýnaýan toparlara janköýerlik edýärler.

 

Çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezindäki ähli zatlar täze we berk gurnalandyr. Bu ýerde körpeler günde alty gezek naharlanýarlar. Iýmitler milli tagamlardan başlap, aşpezleriň el bilen taýýarlan böreklerine çenli... giň dürliligi öz içine alýar.