200-e golaý ýük awtoulaglary Marydaky däne ýygnamak möwsümine işe girizildi

«Maryawtoulag» önümçilik birleşiginiň 200-e golaý uly ýük awtoulaglary welaýatdaky däne ýygnamak işine girizildi.

 

Şeýle hem hususy sürüjileriň hasyl ýygnamak kampaniýasyna goşýan goşandy ähmiýetlidir. Şeýlelikde, bugdaý hasylyny ýygnamak we ony kabul ediş nokatlaryna eltmek üçin 2400 awtoulag işleýärler.

 

Hasyl ýygnalýan ýerde tehniki hyzmatlar nobatçylyk edýärler, bu bolsa hasyly gysga wagtda we ýitgisiz daşamaga mümkinçilik berýär.