“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky orta hünär okuw mekdeplerinde 2023-2024-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleri kabul edişlik gyzgalaňly dowam edýär

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde we Türkmenabat şäherindäki Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebinde 2023-2024-nji okuw ýyly üçin talyplyga kabul edişlik dowam edýär. Okuwa kabul edişlik 2023-nji ýylyň 21-nji awgusta çenli amala aşyrylar. Ýaş raýatlarymyzy talyplyga dalaşgär bolmak üçin aşakdaky hünärler boýunça çagyrýarys:

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebiniň hünärleri: — Gämi sürüjilik
— Gämi energetiki gurluşlarynyň ulanylşy
— Energiýa hojalygy we elektrik üpjünçiligi
— Gämi gurluşygy we abatlaýyş
— Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş
— Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit
— Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy
— Tehnologik prosessleriň we önümçilikleriň awtomatizasiýasy
— Logistikada operasion işi
— Maglumaty goramagyň tehnologiýasy we ony guramak
— Töwerekleýin gurşap alýan tebigaty gorap, abadanlaşdyrmak. Türkmenabat şäherindäki Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebiniň hünärleri:

— Gämi gurluşygy
— Energiýa hojalygy we elektrik üpjünçiligi (pudaklar boýunça)
— Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy
— Gidromeliorasiýa
— Maglumaty goramagyň tehnologiýasy we ony guramak
— Köp kanally telekommunikasiýa ulgamlary
— Iş kagyzlarynyň dolanyşygyny guramak we arhiw işi
— Kompýuter ulgamlarynda programmirlemek
— Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit
— Logistikada operasion işi
— Adatdan daşary ýagdaýlar dörände goramak
— Ykdysadyýet we sanly maglumat tehnologiýalary
— Senagat we raýat jaý gurluşygy.

Orta hünär okuw mekdeplerine Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça kabul edilýär. Okuwyň möhleti hünärlere görä degişlilikde 2 ýyl ýa-da, 2,5 ýyl bolup, okuwlar tölegli esasda alnyp barlar.

Kabul edlýän resmi iş kagyzlarynyň sanawy: bellenen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza; bellenen nusgadaky sowalnama (anketa); umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy we göçürmesi; Türkmenistanyyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenen nusgadaky saglyk kepilnamasy; soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama; 3х4 möçberindäki 8 sany fotosurat; Işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi; Şahsy pasportynyň göçürmesi; Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny; harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwä haty.

Habarlaşmak üçin belgiler:

Türkmenbaşy şäherindäki Deňizçilik orta hünär okuw mekdebi:
Tel: 4-75-15; 4-77-78; 4-77-79.
Email: dohom@sanly.tm

Türkmenabat şäherindäki Derýaçylyk orta hünär okuw mekdebi:
Tel: +993(422)74452
Email: deryachylyk_14@sanly.tm