BAE Türkmenistanyň demir ýoly arkaly Demirgazyk-Günorta geçelgesi boýunça üpjünçilik bilen gyzyklanýar

EAEU bilen BAE ýurtlarynyň arasynda ýük daşamalary, şol sanda Türkmenistanyň üsti bilen demir ýol arkaly gatnaw, 10-njy awgust penşenbe güni Ýewraziýa Ykdysady Komissiýasynyň Energetika we infrastruktura ministri Arzybek Kožoşew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Russiýa Federasiýasynda ilçi MohammadAhmad Al-Jaberiň arasynda geçirilen duşuşygyň mowzugy boldy.

Taraplar Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesiniň we alternatiw energetikanyň ösüşi nukdaýnazarynda Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigi bilen BAE- nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

ÝYK ministri täze logistika ugurlarynyň emele gelmeginiň çäginde EAEU ýurtlarynyň we Komissiýanyň Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesi baradaky ylalaşygyň agza döwletleri we geçelgäniň infrastrukturasyny ösdürmek hem-de ondan, şol sanda BAE ugry boýunça daşamalaryň möçberini artdyrmakda ähli gyzyklanýan ýurtlar bilen işjeň gepleşik geçirýändigini habar berdi.

«Biz EAEU ýurtlaryndan demir ýol arkaly Türkmenistan we Eýran, soňra deňiz arkaly BAE (we tersine) harytlaryň iberilmegini artdyrmak we esasanam EAEU ýurtlarynyň «Ýewraziýa agroexpress» bilelikdäki taslamasynyň çäginde BAE-niň bäş ýurdyna azyk ýükleriniň daşalmagyny artdyrmak mümkinçiligini öwrenýäris», - diýip Arzybek Kožoşew belledi.

Şeýle hem, BAE-iň sanly ösüş pudagynda gazananlaryny göz öňünde tutup, ulaglary sanlylaşdyrmak boýunça esasanam deňiz portlarynda tejribe alyşmak mümkinçiligi uly gyzyklanma döredýär.

Mohammad Ahmad Al Jaber BAE-nyň EAEU bilen ulag we energetika ugurlary boýunça gepleşiklere taýýardygyny, Emirlikler bilen EAEU-nyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky şertnamanyň ýakyn wagtda baglaşylmagyna gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi.