“Balkan” gämi gurluşyk zawodynda iki sany gury ýük gämisi gurlar

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi üçin iki sany gury ýük gämisini gurar. Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz bu baradaky Karara gol çekdi

Ýurdumyzyň milli flotynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek maksady bilen guruljak ýük gämileri ýerli hünärmenlerimiz tarapyndan ýerine ýetiriler diýlip, Kararda bellenilýär. 

Gury ýük gämileri dünýäniň söwda-ykdysadyýetinde möhüm orny eýelemek bilen, dürli ýükleriň deňiz ýoly arkaly arzan we netijeli daşalmagyny üpjün edýär. 

Olar ýükleriň dürli görnüşlerini daşamaga niýetlenip, saklamak üçin ýörite şertleri talap etmeýär.