Awstriýanyň Demir ýol kompaniýasy Türkmenistana ýük daşar

Awstriýanyň Federal demir ýollarynyň ýük bölümi “Orta geçelge” ady bilen tanalýan Hazarüsti halkara ulag geçelgesi arkaly Türkmenistana, Gazagystana we Özbegistana ýük daşar. Şunda daşalýan ýüküň howpsuzlygy we ygtybarlygy doly üpjün edilip, ol 30 gün töwereginde eltiler.

Halkara geçelge arkaly Merkezi Aziýa döwletleriniň saýlanyp alynmagy soňky döwürde bu ýurtlaryň Ýewropa döwletleri bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýändikleri bilen baglanyşyklydyr.

Mundan ozal, Awstriýanyň demir ýol arkaly ýük daşaýjy operatory esasy ulag-logistika merkezi hökmünde Türkiýäniň ulag düzümlerini ulanýardy we öz ýüklerini Kawkaz ýurtlaryna iberýärdi. Bu ulag gatnawlarynyň uzaldylmagy Merkezi Aziýanyň we Awtriýanyň ýol-ulag düzümleriniň özara baglanyşmagyny üpjün eder.