Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Aşgabat şäherine we Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň tabşyrygy esasynda Aşgabat şäheri we Balkan welaýaty boýunça iş saparlaryny amala aşyrdy.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew paýtagtymyz boýunça iş saparynyň çäklerinde «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň desgalaryna baryp gördi we bu ýerde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

Saparynyň çäklerinde Mämmethan Çakyýew «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde ösen tejribäni we täzeçil tehnologiýalary işjeň ornaşdyrylyşy, sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylyşy bilen ýerinde tanyşdy. Wise-premýer “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kärhanasynda bolup, bu ýerde poçta ýollanmalaryny ygtybarly eltmäge ýardam berýän sanly tehnologiýalaryň işi bilen tanyşdy.

Soňra Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň iş sapary Balkan welaýatynda dowam etdi. Mämmethan Çakyýew welaýatyň Jebel şäherçesinde häzirki döwürde gurluşygy batly depginlerde alnyp barylýan Halkara howa menziline geldi. Gurluşygy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine tabşyrylan bu giň möçberli taslamanyň amala aşyrylmagy bilen, halkara howa ugurlarynyň sany artar we ilata edilýän hyzmatlaryň derejesi ýokarlanar. Soňra Mämmethan Çakyýew Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda bolup, bu ýerde durmuşa geçirilýän işler bilen tanyşdy. Häzirki döwürde portuň «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda, gämi gurluşygy bilen bir hatarda, tankerleri, gury ýük gämilerini, tirkegleri abatlamak işleri alnyp barylýar. Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory portuň ýük terminallarynyň işi bilen gyzyklandy.

Soňra Mämmethan Çakyýew Balkan welaýatynyň etraplarynyň häkimleriniň we gözegçilik edýän pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň, hünärmenleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, önümçilik kuwwatlyklarynyň mümkinçiliklerini artdyrmak we ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.