Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz Türkmenistanyň Gahrymany diýen ada eýe boldy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde Hormatly Prezidentimize, Arkadagly Serdarymyza iň ýokary tapawutlandyryş derejesini - "Altyn Aý" altyn nyşanyny gowşurmak we Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak dabarasy geçirildi.

Milli Mejlisiň Başlygy Dünyägözel Gulmanowa Hormatly Prezidentimize, Arkadagly Serdarymyza Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakmak baradaky Kararyny okady.

Resminama görä, milli garaşsyzlygyň esaslaryny berkitmekde, ýurduň Bitaraplygy ýörelgelerinde, döwletiň depginli ösüşinde we güýçlenmeginde şeýle-de halkara abraýynyň artmagynda bitiren aýratyn hyzmatlary üçin Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Serdarymyz Türkmenistanyň Gahrymany diýen ada eýe boldy.