Türkmenistanyň islendik künjeginden ýüki nädip tiz ugratmaly

Az bolsun, köp bolsun, göwrümi uly ýa kiçi bolsun, tapawudy ýok, Türkmenistanyň islendik künjeginden ýüki tiz we amatly ugratmak üçin “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kärhanasynyň islendik ýük bölümine ýüz tutmak ýeterlik. Bu bölümler ýurdumyzyň islendik welaýatynda demir ýol menzillerinde bar.

Ýüki demir ýol menziline özüň baryp ýa-da ýüki alyp gitmäge çapar çagyryp hem iberip bolýar. Ýüküň ugradylýan ýerinde poçta kärhananyň işgärleri islendik görnüşli, hala gurluşyk serişdeleri, mebel, iri hojalyk tehnikasy ýa başga ýükler bolsun, ýüklemek we düşürmek işinde ýardam bererler.

Ugradyljak ýük “akylly” terezilerde ölçelýär. Operator kompýutere ýüküň barmaly ýerini we agramyny girizýär, kompýuter bolsa, ony awtomatik usulda hasaplap, çykdajylary görkezýär. Girizilen maglumatlary we hasaplamalary “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kärhanasynyň bitewi sanly platformasynda hem görüp bolýar. Bu bolsa, kärhananyň alyp barýan işine ilatyň ynamyny güýçlendirýär. Ýük ugratmak üçin çykdajylar ugradylýan we eltilmeli ýer görkezmek arkaly hasaplanylýar.

Poçta aragatnaşyk kärhanasynyň üsti bilen ýük ugratmagyň esasy aýratynlygy, iberilen ýük tiz wagtda howpsuz eýesine gowşurylýar. Sebäbi ýük wagonlary welaýatlaryň ählisine gündelik gatnaýar. Çaparlar kärhananyň awtoulagynda sargyt boýunça ýüki özleri hem alyp gaýdýarlar. Bu hyzmaty ulanmak üçin pasportyň ýa-da şahsyýeti anyklaýan beýleki resminamalaryň görkezilmegi möhümdir.

Häzirki wagtda “Türkmenpoçta” poçta aragatnaşyk kärhanasynyň hödürleýän hyzmatlaryndan döwlet we hususy taraplar, şol sanda raýatlar hem uly islegden peýdalanýarlar.

Giňişleýin maglumat almak üçin: (+993 12) 94-20-34 ýa-da gysga belgili 075.