Aşgabat-Duşenbe aralygynda uçar gatnawyny ýola goýmak meselesi ara alnyp maslahatlaşylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämmethan Çakyýewyň Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçisi Niýatbekzoda Wafo bilen duşuşygynda Aşgabat bilen Duşenbäniň arasynda uçar gatnawyny ýola goýmak meselesi, şeýle hem ulag-kommunikasiýa ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şu ýylyň maýynda Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň Täjigistanyň Baştutany Emomali Rahmon bilen Duşenbede bolan gepleşikleriniň jemleri boýunça Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasynda multimodal gatnawlary işjeňleşdirmek we ýük dolanyşygyny ýokarlandyrmak babatda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek boýunça 2023 — 2025-nji ýyllar üçin bilelikdäki çäreleriň Ýol kartasyna gol çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyz Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň şu ýylyň senýabr aýynda geçirilen Konsultatiw duşugynda çykyş edip, Merkezi Aziýa ulag-logistika platformasyny işe girizmek mümkinçiligine garamagy teklip etdi.