Türkmenistan ýükleriň üstaşyr geçişini 40% tizleşdirdi we onuň göwrümini 80% ýokarlandyrmaga taýýar

Bütindünýä durnukly ulag gününiň öňüsyrasynda, Türkmenistanyň “Türkmendemirýollary” agentligi ýurtduň çäginden ýükleriň üstaşyr geçişiniň wagtynyň azalýandygyny habar berdi. Multimodal logistikanyň döredilmegi we demir ýol gatnawynyň gowulaşmagy netijesinde ýükleri bir serhetden beýlekisine eltmegiň tizligi 40% ýokarlandy.

 

Görkezilen yzygiderli çäreleriň bu göze görnüp duran netijesi, Türkmenistany halkara ulag ulgamynda ähmiýetini artdyrmak isleýän ýurtlaryň kartasyna salýar.

Demir ýollarda we Türkmenbaşy portunda işleriň optimallaşdyrylmagy netijesinde üstaşyr ýükleriň ýoldaky wagtyny ep-esli azaltmak mümkin boldy. Eýranda gijikdirmeleriň aradan aýrylmagy Türkmenistanyň üsti bilen ýük daşalşyny has netijeli we öňünden aýdyp bolýar.

 

Eýranyň ýol ulag kompaniýalary bilen integrasiýa, geljege uly umyt döredýän transporta multimodal çemeleşmäni güýçlendirdi. Türkmenistan diňe bir Demirgazyk-Günorta geçelgäniň Gündogar şahasy boýunça däl, eýsem rus ýükleriniň Trans-Hazar şahasy boýunça üstaşyr ýükleriň esasy merkezine öwrülýär.

 

Täze ýyldan başlap, Türkmenistan tranzit ýükleriniň mukdaryny 80% ýokarlandyrmagy maksat edinýär we bu global logistika pudagynda möhüm rol oýnamak isleýändigini görkezýär. Durnuklylyk we halkara kadalara we ülňülere laýyklyk islegini göz öňünde tutup, Türkmenistan ulag infrastrukturasyny işjeň ösdürýär we mümkinçiliklerini giňeldýär.

 

Demirgazyk-Günorta we Gündogar-Günbatar üstaşyr geçelgelerini has-da gowulandyrmak üçin Türkmenistanyň “Türkmendemirýollary” agentligi sebitdäki hyzmatdaşlaryny iň ýokary we bilermenler derejesindäki duşuşyga çagyrdy. Duşuşygyň esasy maksady ugurlary optimizirlemek barada ylalaşylan çözgütleri bermek we ösüşiň geljegi uly bolan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmakdyr.

 

Bu waka sebitdäki tranzit logistikasynyň ösüşinde möhüm tapgyr bolup durýar we Türkmenistan bu babatda dünýäniň ulag jemgyýetiniň üýtgemegi üçin katalizator bolmaga taýyndyr.