Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýanyň Owganystan boýunça wekilleri Bişkekde duşuşarlar

Ýewropa Bileleşiginiň Owganystan boýunça ýörite wekili Tomas Niklasson ýakyn wagtda geçiriljek Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýanyň wekilleri bilen owgan tarapyna mümkinçilik döretmek meselesini ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy.

 

"Geljek hepde Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bäşisiniň Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde geçiriljek Owganystan boýunça gepleşiklerine gatnaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Bu ýurtlaryň 5-siniň 3-si Owganystan bilen gönüden-göni goňşudyr" diýip, ol aýtdy.

 

Katar Döwletiniň paýtagty paýtagty Doha şäherinde geçiriljek ýygnagyň öňüsyrasynda geçiriljek Bişkekdäki duşuşygyň dowamynda Owganystanyň sosial-ykdysady ösüşiniň we senagat potensialynyň dikeldilmeginiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyljakdygy nygtalýar.