Türkmen diplomatlary GDA-nyň daşary işler ministrlikleriniň nobatdaky geňeşmelerine gatnaşdylar

Türkmen wekilleri GDA-nyň daşary işler ministrlikleriniň nobatdaky geňeşmelerine gatnaşdylar. Onda şu ýylda ýurtlaryň arasynda özara hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada GDA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti habar berýär.

 

Duşuşykda GDA formatynda hyzmatdaşlygyň yzygiderli ösdürilmegi, wezipeleriň utgaşdyrylmagyny güýçlendirmek we GDA agza ýurtlaryň halkara arenasyndaky başlangyçlaryny hem-de halkara guramalarynda saýlanan wezipelere dalaşgärleri goldamak tejribesini giňeltmek meselesi tassyklandy. GDA-nyň bar bolan ulag-logistika kuwwatyny, şol sanda degişli sebit we ýurt taslamalaryny durmuşa geçirmegiň çäginde, Arkalaşygyň mundan beýläk-de dinamiki ösüşini üpjün etmek arkaly halkara gün tertibindäki häzirki meseleler boýunça bilelikdäki beýannamalar maslahatlaşyldy

 

Taraplar Gyrgyzystanyň 2023-nji ýylda GDA-da başlyklygynyň netijeliligini hem bellediler. Duşuşyga Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň we GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wekilleri gatnaşdylar.

 

Şeýle hem, gatnaşyjylar GDA-da synçynyň ýagdaýy we guramanyň hyzmatdaşy statusy baradaky Düzgünnamany durmuşa geçirmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar.