Türkmenistan we Hytaý syýahatçylygy ösdürmek, «Aşgabat — Sanýa» uçuşlaryny guramak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

9 — 12-nji fewral aralygynda Hytaýyň «Hainan Weidu International Travel Co. Ltd» kompaniýasynyň wekilleri Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Söwda-senagat palatasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň hem-de «Türkmenhowaýollary» agentliginiň wekilleri bilen duşuşyk geçirdiler we türkmen tarapyna iki sany geljegi uly taslama hödürlediler.

 

Duşuşyklaryň esasy mowzugy iki ýurduň syýahatçylyk pudagyndaky gatnaşygy boldy.

 

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Syýahatçylyk müdirliginiň başlygynyň orunbasary Gülşat Bakyýewanyň belleýşi ýaly, myhmanlar Hytaýyň «Bir guşak - bir ýol» atly halkara gyzyklanmasynyň çäginde işlenip düzülen we täze söwdany döretmäge gönükdirilen iki sany geljegi uly taslamany hödürlediler. Merkezi Aziýanyň, Ýewropanyň we Afrikanyň 60-dan gowrak ýurduny birleşdirýän ulag we ykdysady ugurlary öz içine alýar.

 

Kompaniýanyň halkara taslamalaryndan biri, hytaýly syýahatçylaryň Türkmenistana syýahatyny we ösen syýahatçylyk infrastrukturasy, Hytaý tropiki ýerleriniň tebigatynyň dürlüligi, deňiz suwunyň arassalygy we türkmen raýatlarynyň Haýnan adasyna gezelençlerini guramagy öz içine alýar. Bu ýeriň kenar ýakalary, şypaly gyzgyn çeşmeleri, Hytaýyň däbe öwrülen lukmançylygy köp sanly keselleri bejermäge kömek edýär.

 

Ikinji taslama «Aşgabat — Sanýa» şäherine (Haýnan adasy) uçuşlary guramak bilen baglanyşyklydyr.

 

Duşuşyklara Türkmenistanyň syýahatçylyk operatorlary gatnaşdy: «Aziýanyň Merjeni», «Bagtyýar Dostluk», «Dag Syýahat», «Aşgabat Syýhat».

 

Medeni maksatnamanyň çäginde myhmanlar Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine, Türkmen haly muzeýine we Nusaý döwlet taryhy we medeni goraghanasyna baryp gördüler.

 

«Hainan Weidu International Travel Co. Ltd» Hytaýyň syýahatçylyk pudagynda öňdebaryjy kompaniýasydyr. Onuň hyzmatdaşlarynyň arasynda Ýewropadan, Aziýadan we GDA ýurtlaryndan iri syýahatçylyk operatorlary bar.