"TurkmenTel-2022" IT tehnologiýalar pudagynyň trendlerini görkezýär

Aşgabatda geçirilýän "TürkmenTel-2022" maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň sergisi bu ugurda täzeçillikleriň, programma üpjünçiliginiň, IT-hyzmat kompaniýalarynyň we maslahat beriş hyzmatlarynyň giň gerimini hödürleýär.

Bu hünärmenleriň, bilermenleriň bir-biri bilen duşuşmagy, täze önümleriň çykarylyşyny mahabatlandyrmak ýa-da olaryň bazarda synaglaryny yglan etmek mümkinçiligi, bäsdeşleriň ösüş derejesi barada bilmek üçin üýtgeşik özboluşly ajaýyp çäre. Gysgaça aýdylanda, bu hünärmenleriň özara habarlaşyp, trendleri kesgitlemegi üçin iş meýdançasydyr.

Tor tehnologiýalary, iň täze telekommunikasiýa we ýaýlym enjamlary, milli üpjün edijiler, halkara öndürijiler we daşary ýurt üpjün edijileri tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar IT pudagynyň çalt ösýändigini görkezýär.

"TurkmenTel-2022" Türkmenistanyň ykdysadyýetinde, dolandyryşynda, sosial ulgamynda täze maglumat tehnologiýalaryny ösdürmäge, ýurtda bäsdeşlige ukyply IT infrastrukturasyny esaslandyrmaga we onuň netijeli işlemegini üpjün etmäge gönükdirilendir.